deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

(Archivní článek, platnost skončena 30.10.2021.)

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.
 

Kde je možno volit ve Švýcarsku a v Lichtenštejnsku ?

Ve Švýcarsku lze voličský hlas v podobě hlasovacího lístku odevzdat výlučně ve volební místnosti v budově Velvyslanectví ČR v Bernu. Na honorárních konzulátech ČR v Basileji, Luganu a v Curychu volit nelze.

V Lichtenštejnsku nikde volit nelze, tedy ani na Honorárním konzulátu ČR ve Vaduzu ne.

Kdy a kdo může volit v Bernu?

Volit bude možné  8. října 2021 v době 14.00 – 22.00 hod a 9. října 2021 v době 08.00 – 14.00 hod i na Velvyslanectví ČR v Bernu pro ty voliče, kteří

  • jsou buď zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu,
  • nebo předloží voličský průkaz, vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Co dělat, když nejsem zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů?

Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, mohl podat žádost o zápis pro účely říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do 29. srpna 2021. Dnes již nelze předmětnou žádost podat, resp. další voliče do zvláštního seznamu voličů dopisovat. Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, bude mít ale možnost volit ve volební místnosti, zřízené v objektu velvyslanectví, po předložení voličského průkazu, vystaveného obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR má místo trvalého pobytu, nebo vystaveného jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů je veden. Lhůty pro podání žádosti o vystavení voličského průkazu jsou uvedeny v odpovědi na následující otázku.

Co dělat, když ve zvláštním seznamu voličů zapsán/a jsem, ale nemůžu volit v Bernu?

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bernu, a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci/chtít ve dnech voleb přijet do Bernu, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Bernu o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci – po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – uplatnit své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví ČR v Bernu do 1. října 2021 do 16.00 hod. V případě osobního předání žádosti tato lhůta končí 6. října 2021 v 16.00 hod.

Velvyslanectví může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu. Může ho také voliči zaslat, nejdříve však 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě říjnových parlamentních voleb tedy od 23. září 2021.

Kdo dostane můj hlas?

Státní volební komise dne 7. ledna 2021 určila losem Ústecký kraj jako volební kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Z uvedeného vyplývá, že voliči, kteří budou volit na Velvyslanectví ČR v Bernu, budou volit kandidáty z Ústeckého volebního kraje

Jak bude probíhat volba na velvyslanectví?

Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, tedy i na Velvyslanectví ČR v Bernu, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Blíže viz samostatná informace, nazvaná „Informace o způsobu hlasování na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí v říjnových parlamentních volbách“.

Upozornění

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. Nelze hlasovat ani na Stále misi ČR v Ženevě ani na honorárních konzulátech ČR v Basileji, Luganu a Vaduzu.

Další informace k volbám naleznete na nově spuštěném webu Ministerstva vnitra ČR.