česky  english  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program v roce 2021

V rámci realizace Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na roky 2021 - 2025 schváleného usnesením vlády č. 926/2020 se pro členy krajanské komunity v roce 2021 nabízejí následující formy krajanského vzdělávacího programu.


 1) Semestrální stipendijní studijní pobyty
Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka. Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) resp. 9.500,- Kč (doktorské studium).  Výše příspěvku na dopravu do ČR činí pro mimoevropské účastníky 5.000,- Kč.       
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému na adrese www.dzs.cz jsou:
pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až únor 2022) do 15. března 2021;
pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až červen 2022) do 15. března 2021;
pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2021/2022 (únor 2022 až červen 2022) do 15. srpna 2021.
Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a - v případě Kolumbie doporučením krajanského spolku Asocheca - je třeba předat Velvyslanectví ČR v Kolumbii v případě prvních dvou variant nejpozději do 19. března 2021.
Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a ZÚ/GK vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování. Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.
 
2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany
Termín kurzu: 16. 7. až 13. 8. 2021
Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.  
Podrobné informace a formulář k přihlášení je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/. Přihlášku je možné v elektronickém systému vyplnit nejpozději do 15. března 2021. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře spolu s - v případě Kolumbie doporučením krajanského spolku Asocheca - je třeba odevzdat na Velvyslanectví ČR v Bogotě do 19. března 2021.
Prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat velvyslanectví na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent DZS. Kurzu je možno se zúčastnit i v kategorii tzv. "samoplátců".
 
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
Termín kurzu: 23. 8. až 3. 9. 2021
Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 
Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/, a to nejpozději do 15. března 2021.
Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně jedné kopie tj. celkem 2 exempláře - v případě Kolumbie spolu s doporučením krajanského spolku Asocheca - je třeba doručit na zastupitelský úřad nejpozději do 19. března 2021. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.
Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím zastupitelského úřadu potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.
 
Důležité upozornění!

Konání kurzů a podmínky vstupu do České republiky se mohou v letošním roce měnit v návaznosti na aktuální situaci pandemie Covid-19.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů do všech tří částí vzdělávacího programu bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS.
Komise zástupců MZV, MŠMT a DZS se schází krátce po 19. 3. 2021, proto na později dodané žádosti nebude brán zřetel.
Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.