česky  english  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zákon o státním občanství

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Zákon opouští princip jediného státního občanství a naopak se přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro státní občany ČR.

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, (dále jen „zákon o státním občanství“ nebo „zákon“) přináší tyto základní změny:

 1. Nabývání státního občanství ČR cizinci - bývalými státními občany

Nový zákon o státním občanství ČR umožňuje zjednodušeným způsobem formou prohlášení nabýt české státní občanství fyzickým osobám, které pozbyly české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31.12.2013), nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině (1), nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Učinění prohlášení je umožněno rovněž bývalým československým státním občanům, kteří měli před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území ČR nebo České socialistické republiky, pokud nejsou ke dni učinění prohlášení státními občany Slovenské republiky (ustanovení §31 zákona).

Zjednodušené nabytí státního občanství ČR bývalými občany již není vázáno na pozbytí českého resp. československého státního občanství pouze v období od 25.2.1948 do 28.3.1990; prohlášení mohou učinit i bývalí občané, kteří státní občanství pozbyli před 25.2.1948 a po 28.3.1990 (s výjimkou uvedenou výše).

Zákon o státním občanství již neumožňuje bývalým občanům do prohlášení zahrnout nezletilé děti, které nikdy nebyly státními občany ČR. Pro děti, které pozbyly státní občanství ČR, budou prohlášení činit jejich zákonní zástupci.

Zákon o státním občanství nadále umožňuje nabýt prohlášením státní občanství ČR fyzickým osobám, které byly k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyly českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního občanství ČR tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky (§ 32 odst. 1). Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle předcházející věty, může státní občanství ČR nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky.

Zákon o státním občanství již nadále neobsahuje ustanovení, která by umožnila některým slovenským státním občanům zjednodušeným způsobem nabýt české státní občanství formou prohlášení (§18a, §18b a § 18c dnes již neplatného zákona č. 40/1993 Sb.).

(1) Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině č. 186/1946 Sb.

 

2. Nabývání státního občanství ČR cizinci

Zákon o státním občanství ČR nově definuje podmínky pro udělení státního občanství ČR. Zpřísňuje požadavky na prokázání znalosti českého jazyka, kterou musí osoby žádající o udělení českého státního občanství prokázat. Vedle prokázání znalosti českého jazyka návrh zákona nově stanovuje podmínku spočívající v prokázání základní znalosti ústavního systému a státních symbolů ČR a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR. Osoby žádající o udělení českého státního občanství již nadále nebudou muset prokazovat pozbytí svého dosavadního státního občanství. 

Nová právní úprava umožní zjednodušené nabytí státního občanství formou prohlášení tzv. migrantům druhé generace.

 

3. Nabývání státního občanství ČR určením otcovství

Je upraveno zcela nově. Ze zákona (automaticky) nabývají státní občanství ČR děti, k nimž určil otcovství souhlasným prohlášením učiněným s matkou dítěte státní občan ČR, pokud je matka dítěte:

·        občankou členského státu EU nebo

·        občankou Švýcarské konfederace nebo

·        občankou státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo

·        bezdomovkyní (apatridou) a nebo

·        občankou jiného než shora uvedeného státu (např. Kanady) a má povolen trvalý pobyt na území ČR.

Automaticky se dále nabývá státní občanství ČR v případě určení otcovství státního občana ČR, je-li matka cizinka, soudem (§ 6 zákona) nebo tehdy, když rodiče prokáží otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého posudku (§ 7 odst. 2 zákona).

Pokud nedojde k nabytí státního občanství ČR určením otcovství automaticky, je zde možnost udělení státního občanství ČR podle zvláštní úpravy – viz § 28 zákona.

 

Pozbývání státního občanství ČR

Od 1.1.2014 již není součástí právního řádu ČR ustanovení, podle kterého státní občané ČR nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývají automaticky své dosavadní státní občanství ČR, resp. takovým osobám bude tato nová právní norma umožňovat v plné míře disponovat tzv. dvojím státním občanstvím.

Jediným zákonným způsobem pozbytí státního občanství ČR bude od 1.1.2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství ČR (§ 40 zákona). O prohlášení o pozbytí státního občanství ČR nerozhodují zastupitelské úřady, nýbrž krajské úřady.

 

Prokazování státního občanství ČR

Od 1. 1. 2014 se státní občanství ČR prokazuje následujícími doklady (§ 41 zákona):

o      občanským průkazem ČR,

o      cestovním dokladem ČR,

o      osvědčením o státním občanství ČR ne starším 1 roku,

o      listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku.