português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pomoc v nouzi

Stručný přehled nouzových situací a možností pomoci ze strany velvyslanectví při jejich řešení.

Poskytováním pomoci v nouzi ze strany českého zastupitelského úřadu se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitne v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při odcizení/ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a není schopen řešit tuto situaci sám.

Pomoc v nouzi může mít různou formu v závislosti na konkrétním případě. Může spočívat v poskytnutí informace nebo rady, ve zprostředkování kontaktu s příbuznými či známými v ČR, v pomoci se zjištěním nejlevnějšího a nejrychlejšího způsobu návratu občana do ČR apod.

Jako stav nouze nelze kvalifikovat situace, kdy do zahraničí odcestují občané na návštěvu svých příbuzných či přátel, nebo za účelem získání zaměstnání, a kdy mají zajištěnu pouze cestu do zahraničí a nikoli již návrat do ČR, resp. kdy cestují, aniž by byli vybaveni dostatečným množstvím finančních prostředků na cestu a pobyt, tedy i na návrat do ČR. Jedná se také o případy, při nichž by bylo nutno označit situaci dotčených osob za stav nouze ještě před jejich vycestováním do zahraničí.

V případě, že se během své návštěvy na území pokrývaném naším velvyslanectvím (viz přiložená mapa) ocitnete v nouzi, kontaktujte nás prosím co nejdříve. Obrátíte-li se na zastupitelský úřad se žádostí o pomoc, uvědomte si prosím, že k tomu, abychom vám mohli účinně pomoci, je nezbytná vaše maximální spolupráce při řešení daného problému. V prvé řadě nám při komunikaci s námi sdělte vaše jméno a příjmení, přesné místo, kde se nacházíte, a telefonní spojení na vás.

Brazilské státy São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul a Espírito Santo spadají do působnosti Generálního konzulátu České republiky v São Paulu.


Dobrovolná registrace před plánovaným pobytem v zahraničí

Od roku 2009 je pro veřejnost zpřístupněna webová aplikace DROZD, která českým občanům umožňuje dobrovolnou registraci před plánovaným pobytem v zahraničí. V případě zájmu se můžete zaregistrovat na adrese http://drozd.mzv.cz


V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu

je třeba se osobně dostavit na naše velvyslanectví v Brasília. Na základě podané žádosti velvyslanectví provede ověření totožnosti občana a jeho státního občanství ČR a vystaví cestovní průkaz. Cestovní průkaz je vystaven s platností na dobu nezbytně nutnou a slouží k návratu zpět do ČR. Cestovní průkaz neslouží k dalšímu pobytu v Brazílii či k cestování do jiných států.

Doporučujeme si co nejdříve předem sjednat schůzku, a to nejlépe emailem na adrese consulate_brasilia@mzv.cz. V emailu prosím uveďte vaše osobní a kontaktní údaje (alespoň vaše jméno a mobilní telefonní spojení na vás), stručně popište vaši nouzovou situaci a upřesněte datum vašeho návratu do ČR. Včasnou komunikací s naším úřadem zajistíte, že vám bude moci být cestovní průkaz vystaven v den vaší schůzky na velvyslanectví.

Náležitosti vystavení cestovního průkazu s vámi upřesníme emailem či telefonicky. Kromě vyplněných formulářů a správního poplatku v hotovosti je třeba předložit dvě barevné fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, policejní protokol o ztrátě/odcizení cestovního pasu vystavený místní policií, kopii ztraceného/odcizeného cestovního pasu (pokud ji máte), popřípadě kopie či originály jiných českých dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz, rodný list apod.) a doklad o plánované cestě zpět do ČR (např. kopie letenky).


V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků

je nejrychlejším způsobem pomoci zaslání peněz prostřednictvím specializovaných finančních společností (např. Western Union) příbuznými či přáteli z ČR. Vedle rychlosti (v řádu desítek minut) je výhodou i rozsáhlá síť poboček na celém světě a neomezená výše zasílané částky. Peníze si může občan vyzvednout na kterékoli pobočce Western Union po předložení dokladu totožnosti a přiděleného kódu. V ČR má Western Union mimo jiné své pobočky i na většině poboček České pošty. Adresy poboček a další informace je možno vyhledat na webové stránce www.westernunion.com. Peníze zaslané z ČR prostřednictvím Western Union lze v Brazílii vyzvedávat v řetězci bank Banco do Brasil.

Zastupitelský úřad vám může v této souvislosti pomoci s kontaktováním vašich příbuzných či přátel v ČR.


V případě hospitalizace

pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry, v komunikaci s ošetřujícím lékařem v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na vaši zdravotní pojišťovnu, ve zprostředkování kontaktu na příbuzné v ČR apod.


V případě pokuty za dopravní přestupek

je pomoc ze strany zastupitelského úřadu značně omezená a spočívá zejména ve zprostředkování komunikace v případě jazykové bariéry. Pokutu je třeba uhradit pokud možno co nejdříve. Uhrazení pokuty až po návratu do ČR bývá značně obtížné a mnohem nákladnější, proto situaci řešte ještě během svého pobytu v zahraničí. Pokuty za dopravní přestupky bývají vysoké a proto doporučujeme dbát na dodržování dopravní předpisů. Proti pokutě či její výši je možno se odvolat u soudu, avšak v takovém případě doporučujeme využít služeb některé ze specializovaných místních právních kanceláří.


V případě zadržení či uvalení vazby

je právem občana požádat o kontaktování svého zastupitelského úřadu. Pomoc spočívá zejména v informování příbuzných v ČR, v získání a poskytnutí informace o právní situaci zadrženého občana příbuzným do ČR, ve zprostředkování kontaktu na místního advokáta apod. Upozorňujeme, že zastupitelský úřad není oprávněn právně zastupovat zadrženého před soudem.


V případě úmrtí

pomoc spočívá zejména ve zprostředkování komunikace pozůstalým v případě jazykové bariéry, v komunikaci s místní policií v případě potřeby, ve zprostředkování kontaktu na místní pohřební službu či na ústav soudního lékařství, ve zjištění náležitostí k uvolnění lidských ostatků k repatriaci do ČR apod. V případě, že měla zesnulá osoba uzavřeno cestovní připojištění (jehož pořízení před cestou do zahraničí vždy doporučujeme!), veškeré vyřizování je mnohem jednodušší a probíhá prostřednictvím příslušné pojišťovny.


Nouzová telefonní linka Velvyslanectví České republiky v Brasília

+55 61 99162 6560

Linka funguje pouze mimo pracovní dobu zastupitelského úřadu a je určena výhradně občanům ČR v nouzi či ohrožení zdraví a života. V ostatních případech nás prosím kontaktujte v úředních hodinách. V případě momentální nedostupnosti této linky prosím použijte číslo +55 61 98173 6466 anebo +55 61 99141 5289. Obě tato poslední dvě uvedená čísla fungují i pro komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp.

V případě, že se nacházíte v brazilských státech São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul nebo Espírito Santo, obraťte se prosím na nouzovou linku Generálního konzulátu České republiky v São Paulu, pod nějž tyto státy spadají: NOUZOVÁ LINKA +55 11 98473 2905. V případě nedostupnosti prosím využijte alternativní číslo +55 11 99265 2897.