português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis narození (dítě narozené v Brazílii)

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o zápis dítěte narozeného v Brazílii do české matriky a zároveň požádat o vystavení osvědčení o jeho českém státním občanství.

V případě, že se dítě narodilo v Brazílii, se žádost o vystavení jeho českého rodného listu podává společně se žádostí o vystavení jeho osvědčení o státním občanství České republiky. Oba dokumenty jsou nezbytné, aby dítě mohlo požádat o český cestovní pas. Pokud je jeden z rodičů Čech a druhý cizinec, žádost podává zpravidla český rodič.

Žádost o zápis narození dítěte mohou jeho rodiče žijící v jurisdikci Velvyslanectví České republiky v Brasília podat osobně na základě předem sjednané schůzky. Osobní schůzku za účelem podání žádosti je možno sjednat přes emailovou adresu consulate_brasilia@mzv.cz. Velvyslanectví žádost následně postoupí příslušným úřadům do ČR, kterými jsou Úřad městské části Praha 1 (k vystavení osvědčení o státním občanství) a Zvláštní matrika v Brně (k vystavení rodného listu).

Náležitosti k podání žádosti o zápis narození:

 1. vyplněná "Žádost o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR" (zadost_o_zjisteni_obcanstvi (PDF, 161 KB))
 2. vyplněný "Dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR" (dotaznik_ke_zjisteni_obcanstvi (PDF, 175 KB))
 3. vyplněná "Žádost o zápis narození" (zapis_narozeni (PDF, 281 KB))
 4. brazilský rodný list dítěte (originál) s apostilou a překladem do českého jazyka
  POZOR: překlad musí být vyhotoven českým soudním překladatelem a musí zahrnovat i apostilu; v případě, že překlad nebyl vyhotoven českým soudním překladatelem, velvyslanectví za poplatek provede ověření jeho správnosti
 5. pokud se jedná o dceru a rodiče si přejí provést zápis jejího příjmení v mužském tvaru (tj. bez koncovky "-ová"), je třeba přiložit příslušnou žádost (zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru_pri_narozeni (PDF, 127 KB)); pokud se jedná o již zletilou/dospělou dceru, která je svobodná, je třeba předložit odlišný formulář (zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru_zletila_svobodna (PDF, 126 KB))
 6. doklad o českém státním občanství rodičů: platný český cestovní pas, platný český občanský průkaz anebo osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku (v tomto případě je třeba předložit ještě doklad totožnosti, jako např. platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie)
  POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem držitele pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"
 7. rodič-cizinec předloží doklad totožnosti (platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie)
 8. české rodné listy rodičů (originál nebo českým úřadem ověřenou kopii); rodič-cizinec nepředkládá
 9. český oddací list rodičů (originál nebo českým úřadem ověřenou kopii)
 10. poplatek v hotovosti v BRL dle aktuálního kurzu (žadatel bude o výši poplatku informován v průběhu emailového sjednání schůzky)
 11. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form_osobni_udaje (PDF, 273 KB))

Upozornění:
Veškeré náležitosti žadatel předkládá v originále nebo v kopii ověřené českým úřadem. Formuláře je třeba vyplnit úplně a uvést veškeré požadované údaje, neboť v opačném případě řízení potrvá déle anebo bude zastaveno. Pokud bude chybět jakákoli z uvedených náležitostí či bude žádost obsahovat jiné vady (např. chybějící apostila či chyby v překladu, který nebyl vyhotoven českým soudním překladatelem), žádost nebude nabrána a bude vrácena žadateli zpět k doplnění.


Pokud se dítě narodilo mimo manželství a matka je státní občankou ČR, je nutno prokázat stav matky v době narození dítěte, aby bylo možno určit otcovství v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě je nutno k žádosti navíc přiložit následující náležitosti:

 1. není-li otec dítěte uveden v brazilském rodném listu dítěte: vyplněný formulář "Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů" (zapis_otcovstvi (PDF, 264 KB))
  ANEBO
  je-li otec dítěte uveden v brazilském rodném listu dítěte: vyplněný formulář "Zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů (otec uveden v rodném listě)" (zapis_otcovstvi_otec_uveden_v_RL (PDF, 270 KB))
 2. dokument o dobrovolném uznání otcovství, který oba rodiče podepsali před místními brazilskými úřady; dokument musí být opatřen apostilou a překladem do českého jazyka
  POZOR: překlad musí být vyhotoven českým soudním překladatelem a musí zahrnovat i apostilu; v případě, že překlad nebyl vyhotoven českým soudním překladatelem, velvyslanectví za poplatek provede ověření jeho správnosti
 3. otec (občan Brazílie) předloží kopii svého brazilského rodného listu
 4. je-li matka dítěte rozvedená, předloží rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci (rozsudek brazilského soudu musí být uznán Nejvyšším soudem ČR v Brně!)
 5. je-li matka dítěte vdovou, předloží český úmrtní list manžela (originál nebo českým úřadem ověřenou kopii) nebo brazilský úmrtní list manžela (originál) s apostilou a úředním překladem do českého jazyka. Současně požádá o zápis úmrtí do Zvláštní matriky v Brně, pokud tak již neučinila.

Pokud se dítě narodilo mimo manželství a matka není státní občankou ČR, kontaktujte prosím předem naše velvyslanectví za účelem domluvy na dalším postupu. Postup se řídí podle § 6, § 7 a případně § 28 zákona č. 186/2013 Sb. (Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů):

§ 6
Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, nabývá státní občanství České republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o určení otcovství státního občana České republiky.

§ 7
(1) Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, avšak je občankou jiného členského státu Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „stát Evropské unie“), anebo má trvalý pobyt na území České republiky, anebo je bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky.

(2) Dítě, jehož matka není státní občankou České republiky, státu Evropské unie ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, ani není bezdomovkyní, nabývá státní občanství České republiky dnem, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana České republiky, pokud rodiče prokázali otcovství matričnímu úřadu genetickou zkouškou formou znaleckého posudku podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Více informací k aktuálnímu zákonu o státním občanství ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR