português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis registrovaného partnerství (registrované partnerství uzavřeno v Brazílii)

Informace pro případ, kdy potřebujete požádat o zápis svého registrovaného partnerství, k němuž došlo v Brazílii, do české matriky.

Žádost o zápis registrovaného partnerství, k němuž došlo v Brazílii, mohou občané žijící v jurisdikci Velvyslanectví České republiky v Brasília podat osobně na základě předem sjednané schůzky. Osobní schůzku za účelem podání žádosti je možno sjednat přes emailovou adresu consulate_brasilia@mzv.cz. Pokud je jeden z partnerů Čech a druhý cizinec, žádost podává český partner. Velvyslanectví žádost následně postoupí příslušnému úřadu do ČR, kterým je Zvláštní matrika v Brně.

Náležitosti k podání žádosti o zápis registrovaného partnerství:

 1. vyplněná "Žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství" (zapis_partnerstvi (PDF, 201 KB))
 2. vyplněné a podepsané prohlášení o občanství (prohlaseni_obcanstvi (PDF, 133 KB)); pokud jsou oba partneři českými občany, každý z nich předloží své vlastní prohlášení; partner-cizinec nepředkládá
 3. brazilský doklad o uzavření partnerství/manželství (originál) s apostilou a překladem do českého jazyka
  POZOR: překlad musí být vyhotoven českým soudním překladatelem a musí zahrnovat i apostilu; v případě, že překlad nebyl vyhotoven českým soudním překladatelem, velvyslanectví za poplatek provede ověření jeho správnosti
 4. doklad o českém státním občanství: platný český cestovní pas, platný český občanský průkaz anebo osvědčení o státním občanství ČR ne starší jednoho roku (v tomto případě je třeba předložit ještě doklad totožnosti, jako např. platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie)
  POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem držitele pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"
 5. partner-cizinec předloží doklad totožnosti (platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie)
 6. české rodné listy partnerů (originál nebo českým úřadem ověřenou kopii); partner-cizinec (občan Brazílie) předloží kopii svého brazilského rodného listu
 7. v případě, že je žadatelkou žena a přeje si zároveň provést zápis svého příjmení v mužském tvaru (tj. bez koncovky "-ová"), je třeba přiložit příslušnou žádost (zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru_partnerstvi (PDF, 127 KB))
 8. státní občan ČR, který vstupuje do partnerství jako rozvedený, dále předloží pravomocný rozsudek o rozvodu/zrušení předchozího manželství/partnerství s doložkou o nabytí právní moci (rozsudek brazilského soudu musí být uznán Nejvyšším soudem ČR v Brně!); státní občan ČR, který vstupuje do partnerství jako ovdovělý, předloží český úmrtní list manžela/manželky/partnera (originál nebo českým úřadem ověřenou kopii) nebo brazilský úmrtní list manžela/manželky/partnera (originál) s apostilou a úředním překladem do českého jazyka
 9. poplatek v hotovosti v BRL dle aktuálního kurzu (žadatel bude o výši poplatku informován v průběhu emailového sjednání schůzky)
 10. vyplněný formulář s kontaktními údaji žadatele (form_osobni_udaje (PDF, 273 KB))

Upozornění:
Veškeré náležitosti žadatel předkládá v originále nebo v kopii ověřené českým úřadem. Formuláře je třeba vyplnit úplně a uvést veškeré požadované údaje, neboť v opačném případě řízení potrvá déle anebo bude zastaveno. Pokud bude chybět jakákoli z uvedených náležitostí či bude žádost obsahovat jiné vady (např. chybějící apostila či chyby v překladu, který nebyl vyhotoven českým soudním překladatelem), žádost nebude nabrána a bude vrácena žadateli zpět k doplnění.

Pokud došlo ke změně příjmení v souvislosti s uzavřením partnerství, je český cestovní pas nebo český občanský průkaz vystavený na původní příjmení platný POUZE 3 měsíce ode dne změny příjmení!
Nezapomeňte si proto prosím po obdržení nově vystaveného dokladu o registrovaném partnerství požádat o nové osvědčení o státním občanství ČR (na nové příjmení) a o nový český cestovní pas (na nové příjmení).