português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování podpisů, kopií a překladů

Pokud potřebujete ověřit svůj podpis či kopii dokumentu anebo překlad dokumentu pro použití v České republice.

Žadatelé žijící v jurisdikci Velvyslanectví České republiky v Brasília mohou o ověření podpisu na listině anebo o ověření kopie či překladu dokumentu požádat osobně na našem velvyslanectví na základě předem sjednané schůzky. Osobní schůzku za účelem provedení ověření je možno sjednat přes emailovou adresu consulate_brasilia@mzv.cz. Ověření je provedeno zpravidla na počkání s výjimkou případů, kdy se jedná o větší množství úkonů. V žádosti o termín schůzky prosím uveďte též počet požadovaných ověření.

Upozorňujeme, že ověření provedená českými zastupitelskými úřady v zahraničí platí pro použití v České republice, nikoli v Brazílii. Pokud potřebujete ověření platné pro brazilské úřady, je třeba se obrátit na brazilského notáře anebo na Velvyslanectví Brazílie v Praze.


K ověření podpisu je bezpodmínečně nutná vaše osobní přítomnost. Dále je třeba:

 1. předložit platný doklad totožnosti: platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie
 2. podepsat se na listinu/dokument v přítomnosti konzulárního pracovníka
 3. uhradit v hotovosti v BRL poplatek dle aktuálního kurzu (žadatel bude o jeho výši informován v průběhu emailového sjednání schůzky)

K ověření kopie dokumentu je třeba:

 1. originál dokumentu
 2. fotokopii dokumentu určenou k ověření
 3. předložit platný doklad totožnosti: platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie
 4. uhradit v hotovosti v BRL poplatek dle aktuálního kurzu (žadatel bude o jeho výši informován v průběhu emailového sjednání schůzky)

Upozorňujeme, že dle platných zákonů zastupitelský úřad nemůže ověřit fotokopii např. cestovního pasu, občanského průkazu, řidičského průkazu, zbrojního průkazu nebo jiných dokumentů, jejichž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit. Dále nelze ověřit kopii listiny opatřené plastickým textem nebo plastickým razítkem.


K ověření překladu dokumentu je třeba:

 1. originál dokumentu v portugalském či anglickém jazyce
 2. překlad do českého jazyka určený k ověření
 3. předložit platný doklad totožnosti: platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně platný cestovní pas či občanský průkaz Brazílie
 4. uhradit v hotovosti v BRL poplatek dle aktuálního kurzu (žadatel bude o jeho výši informován v průběhu emailového sjednání schůzky)

Ověření překladu je vyznačeno zpravidla na poslední straně překladu, případně na samostatném listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad je pevně spojen s originálem překládané listiny či s jejím úředně ověřeným opisem (úředně ověřenou kopií).

Upozorňujeme,že Velvyslanectví České republiky v Brasília neprovádí odborné překladatelské ani tlumočnické služby, pouze na žádost a po uhrazení příslušného správního poplatku ověřuje správnost předkladů, které nebyly vyhotoveny v ČR registrovaným soudním tlumočníkem. Seznam překladatelů naleznete v příslušné kapitole.

Velvyslanectví nesmí ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, anebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zpochybnit její věrohodnost. Velvyslanectví také nesmí ověřit správnost překladu, pokud nemůže jeho obsah spolehlivě posoudit, pokud překlad obsahuje chyby, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy ČR nebo Brazílie nebo účelem obchází zákony ČR nebo pokud se příčí dobrým mravům. Porušilo by se tím ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu ve smyslu Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a mohla by tak být naplněna skutková podstata trestného činu křivého tlumočení podle trestního zákona.