português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání státního občanství ČR prohlášením

Informace pro případ, kdy je možno nabýt státní občanství ČR prohlášením v souladu s § 31, 32 a 33 zákona č. 186/2013 Sb o státním občanství ČR.

Nabytí občanství prohlášením dle § 31 zákona o státním občanství ČR

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky (dále jen „prohlášení“) může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti zákona o státním občanství ČR, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině č. 186/1946 Sb., nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1. lednu 1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Prohlášení může dále učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle odst. 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Do prohlášení není možné zahrnout dítě. Pro dítě, které bylo bývalým občanem dle odst. 1, nebo alespoň jeden z jeho rodičů nebo prarodičů byl bývalým občanem podle odst. 1, mohou jeho zákonní zástupci učinit samostatné prohlášení. Pokud prohlášení činí pouze jeden z rodičů, je potřeba doložit souhlas druhého rodiče. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel. Pokud je dítě starší 15 let, musí být k prohlášení doložen jeho výslovný souhlas s nabytím občanství.


Nabytí občanství prohlášením dle § 32 zákona o státním občanství ČR

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosinci 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle odstavce 1, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky.

Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Pro dítě lze učinit rovněž samostatné prohlášení. Pokud prohlášení činí pouze jeden z rodičů, je potřeba doložit souhlas druhého rodiče. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel. 


Nabytí občanství prohlášením dle § 33 zákona o státním občanství ČR

Prohlášení podle § 33 zákona o státním občanství ČR bylo možné podat pouze do 1. 1. 2015. Prohlášením mohla nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.