português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Pokud žijete trvale či dlouhodobě v Brazílii a máte zájem volit na našem zastupitelském úřadě ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či v přímé volbě prezidenta ČR.

Volič žijící trvale či dlouhodobě v jurisdikci Velvyslanectví ČR v Brasília může požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem, přičemž za tímto účelem je třeba se na náš úřad dostavit osobně, případně zaslat kompletní žádost poštou (veškeré požadované náležitosti je třeba doručit buď v originále anebo v notářem ověřené kopii!). Žádost zaslanou emailem nebo faxem je možné uznat jen v případě, že ji volič dodatečně doloží originálem, popř. ověřenou kopií veškerých požadovaných dokladů, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro zápis do zvláštního seznamu voličů pro určité volby. Žádost lze podávat celoročně, ale má-li zápis platit pro určité volby, musí být žádost podána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb.

Nově lze také podklady k žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů předat rovněž cestou místně příslušného honorárního konzulátu ČR pod podmínkou, že je vedoucí tohoto úřadu pověřen výkonem ověřovací agendy, což je v případě jurisdikce Velvyslanectví ČR v Brasília pouze Honorární konzulát ČR v Recife.

Náležitosti k podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů:

  1. je možno použít buď přiložený formulář (form_volby_zapis (PDF, 270 KB)) anebo žádost napsat volnou formou s uvedením veškerých potřebných údajů
  2. platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně osvědčení/listina o státním občanství ČR a zároveň platný cestovní pas Brazílie nebo platný občanský průkaz Brazílie
    POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"!
  3. doklad potvrzující bydliště v Brazílii (např. pobytové povolení vystavené imigračními úřady Brazílie, platný řidičský průkaz Brazílie, výpis z bankovního účtu či účet za komunální služby s adresou pobytu v Brazílii). Tento doklad musí obsahovat jméno žadatele a adresu jeho bydliště v Brazílii. Potvrzení o bydlišti nelze nahradit písemným prohlášením žadatele.

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem je stálé povahy (tzn. nevytváří se pro další volby znovu). Aktualizaci seznamu (zápis/vyškrtnutí voličů) provádí zastupitelský úřad průběžně, vždy na základě příslušné žádosti voliče. Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeným příslušným zastupitelským úřadem dle místa svého pobytu v zahraničí bude moci uplatnit své volební právo ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či v přímé volbě prezidenta ČR. V případě voleb do Senátu lze volit pouze na území České republiky.

Následně při samotných volbách je třeba, aby volič zvláštní okrskové volební komisi prokázal svoji totožnost a státní občanství České republiky platným českým cestovním dokladem nebo platným českým občanským průkazem! Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby měl volič tento doklad při volbách u sebe.

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR. Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů by měl proto při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.