português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program B2B České rozvojové agentury – dotace pro podnikatele s 50% spoluúčastí státu

Česká rozvojová agentura (ČRA) informuje, že se připravuje další kolo dotačního výběrového řízení programu B2B (vyhlášení v říjnu, uzávěrka v prosinci 2020). Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích. Program je rozdělen na fázi Přípravy (Studie proveditelnosti, Podnikatelský plán) a fázi Realizace. Ve fázi přípravy je možné žádat o dotaci na „Podnikatelský plán“ a „Studii proveditelnosti“, zatímco ve fázi „Realizace“ žádají firmy o dotaci na podporu dlouhodobého podnikatelského partnerství (založení pobočky, joint-venture, dlouhodobé dodavatelské smlouvy apod.). Ve fázi přípravy i realizace lze žádat o dotaci do všech rozvojových zemí dle klasifikace OECD, pro které je zpracována Mapa globálních oborových příležitostí MZV ČR. O dotaci může žádat každý český subjekt:

  • který je obchodní společností řádně registrovanou v ČR a provozující podnikatelskou činnost na území ČR po dobu nejméně tří let v době podání žádosti o dotaci;
  • který po dobu nejméně tří po sobě následujících účetních obdobích bezprostředně předcházejících termínu podání žádosti dosahuje každoročně obratu, který je minimálně trojnásobkem výše dotace, o kterou žádá;
  • který dle ust. § 21a odst. 1 a 2 zákona o účetnictví, v účinném znění, musí zveřejnit účetní závěrku v obchodním rejstříku ve sbírce listin;
  • vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů);
  • který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  • na kterého nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
  • kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
  • který nepřesáhne za předpokladu získání dotace v rámci tohoto projektu limit pro de minimis (podpora malého rozsahu do 200.000 EUR za tři roky, dle pravidel evropské legislativy).

Kontaktní osobou programu je Mgr. Barbora Žák Vlasová (tel: + 420 251 108 151, email: vlasova@czechaid.cz)

Autor: Ondřej Kašina, obchodní rada Velvyslanectví České republiky v Brasília