česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

prosinec 2019

Ekonomika

Státní rozpočet

Celkové příjmy státního rozpočtu SR za celý rok 2019 dosáhly 15,826 mld. EUR, což bylo meziročně o 2,9 % více a zároveň o 2,1 % více než předpokládal schválený státní rozpočet SR na rok 2019. Výdaje státního rozpočtu meziročně vzrostly až o 8,8 %, oproti schválenému rozpočtu byly vyšší o 2,8 % a činily 18,027 mld. EUR.

Státní rozpočet SR vykázal v roce 2019 schodek ve výši 2,201 mld. EUR a byl oproti plánovanému schodku vyšší o 160 mil. EUR.

Celkový výsledek hospodaření veřejných financí SR, a tedy celkový deficit státního rozpočtu bude známý až na jaře letošního roku.

Inflace

Inflace na Slovensku zrychluje. V listopadu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 3 %, co byl nejrychlejší růst cen za poslední roky. V říjnu inflace představovala 2,7 %. V průměru od ledna roku 2019 do listopadu 2019 vzrostly spotřebitelské ceny na Slovensku meziročně o 2,7 %.

Vzrostly především ceny potravin a nealko nápojů o 5,3 % a vzdělávání o 4,5 %. Bydlení, voda, elektřina, plyn a ostatní paliva byly dražší o 3,5 %.

Odhaduje se, že v prosinci 2019 se inflace pohybovala na úrovni 3 %.

Trh práce

Míra nezaměstnanosti v listopadu 2019 klesla oproti říjnu o 0,02 procentuálního bodu (p. b.) a byla vykázána na úrovni 4,92 %. Meziročně byla míra nezaměstnanosti v listopadu 2019 nižší o 0,17 p. b.

Úřady práce na Slovensku evidovaly ke konci listopadu 135 507 disponibilních uchazečů o zaměstnání. Meziročně počet uchazečů, kteří by mohli okamžitě nastoupit do práce, klesl o 4 020 osob.

Nejnižší nezaměstnanost na úrovni 1,95 % byla v okresu Trenčín.

Ke konci listopadu pracovalo na Slovensku přes 78 tis. cizinců, oproti říjnu jde o nárůst o 1,4 tis. cizinců a meziročně se počet pracujících cizinců zvýšil o 11,8 tis.

Zahraniční obchod

V říjnu 2019 vyvezla SR zboží za 7 682,5 mil. EUR. Vývoz byl meziroční vyšší o 0,1 %.  Dovezla zboží za 7 313,8 mil. EUR a dovoz byl meziročně nižší o 0,8 %. Saldo zahraničního obchodu SR bylo v říjnu aktivní v objemu 368,7 mil. EUR.

Za leden až říjen 2019 byl slovenský vývoz zboží meziročně vyšší o 2,0 % a dosáhl 67 166 mil. EUR. Dovoz za sledované období byl meziročně vyšší o 4,4 % a dosáhl 66 111,7 mil. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR za deset měsíců 2019 bylo aktivní v objemu 1 054,3 mil. EUR, meziročně bylo o 1 422,6 mil. Eur nižší.

Nejvíce obchodovanou komoditou byly stroje a přepravní zařízení s podílem 62,4 % na celkovém vývozu a 50,1 % na celkovém dovozu.

Platební bilance

Běžný účet platební bilance SR skončil v říjnu 2019 ve schodku 92 mil. EUR. Kumulativně od začátku roku 2019 dosáhl schodek 2,213 mld. EUR. S výjimkou obchodní bilance zboží vykázaly schodky všechny složky běžného účtu platební bilance.

Eurofondy

V rámci programového období 2014–2020 využila SR z fondů EU k 30. listopadu 2019 v rámci všech dvanácti programů celkem 4,492 mld. EUR, což představuje 29,28 % z celkové alokace 15,344 mld. EUR. Čerpání zdrojů EU oproti roku 2018 vzrostlo o 1,141 mld. EUR (o 34,1 %) a míra čerpání o 7,61 p. b.

Národní banka Slovenska (NBS)

NBS snížila odhad růstu slovenské ekonomiky na následující roky. Oproti zářijové prognóze snížila odhad růstu v roce 2019 o 0,2 p. b. V roce 2019 NBS prognózuje růst na úrovni 2,3 %, v roce 2020 na úrovni 2,2 % a v roce 2021 na úrovni 2,5 %.

Energetika

Elektřina

Dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce nevnímá ministr hospodářství P. Žiga jako úspěšný projekt. Vláda však podle něj zdědila situaci, kde 66 % akcií vlastní zahraniční investor a SR nemá majoritu ani v představenstvu, ani v dozorčí radě.

V souvislosti s výstavbou nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích ministr Žiga uvedl, že tento projekt je sice neaktuální, ale vzhledem k ambicím EU o uhlíkové neutralitě v roce 2050, je třeba tento projekt podporovat.

Plyn

Slovensko je, a nadále i zůstane, plně závislé na dovozu zemního plynu ze zahraničí. Na Slovensku se těží cca 80 mil. mᶾ zemního plynu a spotřebovává cca 4,9 mld. mᶾ zemního plynu. Tedy cca 98 % domácí spotřeby plynu je zabezpečováno dlouhodobě importem. Těžbou a průzkumem ložisek uhlovodíků na Slovensku se téměř výlučně zabývá společnost Nafta, která své aktivity koncem roku 2019 rozšířila i na Ukrajinu.

I když podle vyjádření ministra hospodářství bylo Slovensko na možné zastavení dodávek plynu z Ruska lépe připravené než v roce 2009, vítá dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem o přepravě plynu.

Ropa

Slovensko - rakouský projekt výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat je podle aktuálních informací zmražen. Ministr hospodářství uvedl, že vláda respektuje rozhodnutí samospráv, protože v případech, kdy infrastrukturní projekty mají procházet územím města, nebo územím  regiónu, musí být respektován názor daného regionu, uvedl ministr Žiga.

Doprava

Na Slovensku je v současnosti rozestavěno třináct úseků dálnic a rychlostních silnic v délce 133 km. Jejich výstavba je však opožděná a do provozu budou odevzdány později, než se plánovalo. V roce 2020 by měly být dokončeny a odevzdány dva dálniční úseky v délce 17 km. V roce 2019 odevzdala Národní dálniční společnost (NDS) do užívání pouze jediný ze tří plánovaných úseků D1.

Automobilový průmysl

Avizovaná výroba automobilů Passat v Bratislavě není zatím stále jistá. Německý Volkswagen opět odložil rozhodnutí o nové fabrice v Turecku.

Potravinářský průmysl

Potravinářská komora Slovenska představila strategické priority v osmi klíčových oblastech potravinářství na Slovensku – Národní potravinová strategie, Zákon o státní pomoci v potravinářství, Strategický plán SR k budoucí společné zemědělské politice EU, Snížení daní a odvodů, Revize legislativy v oblasti potravinářství, Posílení postavení samospráv potravinářů, Podpora konkurenceschopnosti výrobců potravin, Zaměstnanost.

Legislativa

Poslanci Národní rady (NR) SR schválili státní rozpočet SR na rok 2020. Schválený návrh rozpočtu počítá se schodkem veřejných financí na úrovni 0,49 % hrubého domácího produktu (HDP).

Od 1. 1. 2020 je účinná novela zákona o vnitrozemské plavbě, která zavádí do praxe výkony ve vodní dopravě ve veřejném zájmu. Novela zákona umožní vznik i projektu Dunajbus, který by měl obsluhovat přístaviště na Dunaji mezi Šamorínem a Bratislavou. Na základě této novely si stát bude objednávat veřejnou vodní dopravu jako např. železniční dopravu.

Vláda SR schválila třetí vlnu snižování administrativní zátěže občanů a podnikatelů. Cílem je, aby úřady nepožadovaly prokazování skutečností, které si mohou samy ověřit. Vychází se z principu „jedenkrát a dost“.

Vláda vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu na výběr koncesionáře bratislavského letiště. Projekt podle resortu dopravy ještě vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků a rizik. Podle schváleného usnesení z prosince 2018 měla být v prosinci 2019 uchazečům předložena výzva na předkládání nabídek. Příprava projektu se tedy posouvá a prodlužuje.

Od 1. ledna 2020 se pro domácnosti na Slovensku zvyšuje koncová cena elektřiny o 7,63 %. Původně se ke stejnému datu měla zvýšit i cena plynu, vláda však tento návrh Slovenského plynárenského průmyslu zamítla. Zmrazení cen plynu však platí pouze do konce vytápěcí sezony, která je určena na poslední květnový den.

Od 1. ledna 2020 je účinná novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Ministerstvo dopravy a výstavby SR novelu zákona připravilo především se záměrem podpořit mobilitu pracovní síly. Novelou zákona stát podpoří získávání ubytovacích domů výstavbou, koupí, případně přestavbou bytové či nebytové budovy.

Zároveň novelou zákona o dani z příjmu, která je rovněž účinná od 1. 1. 2020, se zavádí zvláštní typ daňového zvýhodnění v podobě zrychlených odpisů při výstavbě podnikových nájemních bytů. Zaměstnavatelé tak budou motivováni k výstavbě těchto bytů a řešit si tak problém s nedostatkem kvalifikované pracovní síly v regionech. Týká se to zaměstnavatelů s více než 49 zaměstnanci. Nájemné se nebude považovat za příjem a nebude se zdaňovat.

Aktivity českých firem

Společnost RegioJet od 15. prosince 2019 prodloužila vlakovou linku Praha – Brno – Bratislava do Žiliny.

Společnost se tak vrací na část hlavní zdejší železniční tratě poté, co před několika lety přestala provozovat vlaková spojení mezi Bratislavou a Košicemi přes Žilinu.

Společnost tak posílí svou významnou pozici v česko-slovenské vlakové dopravě.

Český výrobce betonových dlažeb Presbeton  investuje 2,9 mil. EUR do výstavby nové fabriky na výrobu stavebních dílců v považské obci Ladce. Svůj investiční projekt již předložil k povolovacímu řízení.

Pojišťovací skupina AXA Česká republika a Slovensko vstoupila začátkem prosince do české společnosti Adiquit- digitální platforma na odvykání kouření.

Slovensko - česká investiční platforma Crowdberry investuje do prešovské mlékárny Malý gazda 550 tis. EUR a převezme polovinu podílů v této mlékárně.

Investiční příležitosti

Slovensko připravuje prodej frekvence na 5G síť za minimálně 15 mil. EUR. Úřad pro regulaci cenu stanovil na základě vyvolávacích cen pro frekvenční pásma 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz a zohlednil náklady potřebné na budování sítí 5G.

Společnost Camfil, výrobce vzduchových filtrů, plánuje v levickém průmyslovém parku rozšířit výrobní kapacity. Očekávané náklady nebyly zatím specifikovány.

Železnice SR vyhlásily tendr na elektrifikaci tratě Haniska u Košic – Veľká Ida - Moldava nad Bodvou. Stavební práce jsou naplánovány na 28 měsíců a předpokládané náklady jsou více než 56 mil. EUR bez DPH.

Národní dálniční společnost vyhlásila soutěž na zhotovitele úseku  R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelem Soroška. Předpokládaná hodnota zakázky je cca 243 mil. EUR bez DPH. Podpis smlouvy se zhotovitelem dálniční společnost předpokládá koncem roku 2020. Lhůta výstavby je 1 825 dnů.   


Autor: Hildegarda Horská - ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Bratislavě