česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

únor 2021

Ekonomika

Hrubý domácí produkt (HDP)

Výkonnost slovenské ekonomiky v roce 2020 měřena HDP klesla. Nominální objem HDP dosáhl 91,1 mld. EUR, s meziročním propadem o 2,9 %. Ve stálých cenách se HDP meziročně propadl o 5,2 %. Slovenskou ekonomiku po celý rok 2020 v podstatě držel pouze slovenský export a s ním související vybraná odvětví.

Odvětví hospodářství vyprodukovaly v loňském roce hrubou přidanou hodnotu v objemu 81,5 mld. EUR, meziročně byla nižší o 5,4 %. Pokles byl vykázán u všech významných odvětví. Stavebnictví kleslo o více než 20 % a výroba motorových vozidel o 18 %.

Z hlediska výdajové části HDP byl vykázán pokles u všech jeho složek. Zahraniční poptávka i přes růst ve druhé polovině roku za celý rok klesla o 7,2 %. Domácí poptávka byla meziročně nižší o 6,4 % především vlivem poklesu tvorby hrubého kapitálu o 22,4 %. Z toho pokles tvorby hrubého fixního kapitálu o 11,9 %. Celková spotřeba se snížila o 1,4 %.

Státní rozpočet

Ke konci únoru 2021vykázala státní rozpočet SR schodek 1 179,3 mil. EUR. Oproti  únoru 2019 byly příjmy  státního rozpočtu SR nižší o 310,8 mil. EUR (-14,3 %). Výdaje  státního rozpočtu byly meziročně vyšší o 147,5 mil. EUR (+ 5,1 %).

Meziroční pokles daňových příjmů představoval 276,9 mil. EUR (- 14,3 %). Negativní vývoj  byl s výjimkou daní z mezinárodního obchodu vykázán u všech druhů daní.

Příjmy  z rozpočtu EU byly meziročně vyšší o 31,8 mil. EUR.

V rámci ostatních příjmů  došlo k meziročnímu poklesu o 65,7 mil. EUR.

Výdaje státního rozpočtu ovlivnil meziroční nárůst prostředků  z rozpočtu EU o 7,7 mil. EUR, dále platba  do rozpočtu EU o 46,5 mil. EUR a čerpání  dalších výdajů  státního rozpočtu, které  meziročně vzrostlo o 285,6 mil. EUR.

Trh práce

Míra evidované nezaměstnanosti dosáhla v lednu 2021 úrovně 7,81%. Oproti  předcházejícímu měsíci se zvýšila o  0,24 procentního bodu. Úřady práce evidovaly ke konci ledna 2021 232 839  uchazečů o práci. Oproti prosinci 2020 se jejich počet zvýšil o téměř 5,5 tis. osob. Bez práce více než jeden rok je 83 tis. osob.

Míra nezaměstnanosti počítaná z celkového počtu  uchazečů o práci by v lednu dosáhla 8,50 %. Nejvyšší míru nezaměstnanosti  přesahující 20 % vykazuje  okres Rimavská Sobota a  nejnižší  vykazuje okres Bratislava V. 

V březnu 2020 pracovalo na Slovensku 78 tis. cizinců ze zemí mimo EU a nezaměstnanost byla na úrovni 5,05 %. Ke konci letošního ledna počet cizinců pracujících na Slovensku dosáhl  67,7 tis., ale zároveň míra nezaměstnanosti  vzrostla na  uvedených 7,81 %. Neplatí tedy teze, která se někdy  objevuje, že pracovní síly z ciziny berou práci domácím zaměstnancům. Nejpočetnější skupinu cizinců tvoří Ukrajinci a  Srbové. Ze zemí EU  jsou to Rumuni, Češi a Maďaři.

Míra inflace

V lednu 2021 dosáhla meziroční míra  inflace 0,9 %. Oproti  předcházejícímu měsíci se snížila o 0,7 %. Snížení  spotřebitelských cen  bylo ovlivněno  především meziročním poklesem cen potravin a energií. Průměrná roční míra inflace za posledních 12 měsíců  dosáhla  v lednu 2021 1,8 %.

Zahraniční obchod

Celkově za leden až prosinec 2020 se v porovnání se stejným obdobím roku 2019 snížil celkový slovenský vývoz o 6 % na 75,5 mld. EUR a celkový dovoz o 8,2 % na 72,8 mld. EUR. Saldo zahraničního obchodu SR v roce 2020 bylo aktivní v objemu 2,7 mld. EUR.

Slovenský vývoz do členských zemí EU v roce 2020  klesl oproti roku 2019 o 7,3 % a na celkovém slovenském vývozu se podílel 78,4 %. Dovoz z členských zemí EU  se na celkovém slovenském dovozu podílel 67,1 % a meziročně klesl o 5,8 %. Nejvíce obchodovanou komoditou byly stroje a přepravní zařízení  s podílem  64 % na celkovém vývozu a 50.6 % na  celkovém dovozu. Meziročně však vývoz těchto komodit klesl o 3,7 %. 

Krátkodobá prognóza vývoje slovenské ekonomiky

Rada pro rozpočtovou odpovědnost ve své aktuální prognóze konstatuje, že v 1. čtvrtletí 2021 by se růst HDP mezičtvrtletně měl zpomalit o 3,0 %, což by  představovalo  meziroční pokles o 0,5 %.

Rada rovněž zvýšila odhad letošního deficitu veřejných financí. Za předpokladu, že vláda nepřijme dodatečná opatření, může letošní deficit dosáhnout 6,731 mld. EUR, resp. 7 % HDP. Zohledněná opatření  vlády na řešení pandemie  v aktuálním  odhadu vývoje  v letošním roce dosahují výše 1,665 mld. EUR, resp. 1,7 % HDP. Deficit veřejné správy v roce 2020 by podle Rady  měl dosáhnout 6,104 mld. EUR, resp. 6,7 % HDP.  

Energetika

Elektřina

Dohoda s ruskou bankou Sberbank, věřitelem na dodatečné úvěry na dostavbu  Jaderné elektrárny Mochovce, by podle vyjádření klíčového akcionáře Slovenských elektráren, českého Energetického a průmyslového holdingu, měla být dosažena. Státní tajemník  ministerstva hospodářství SR však zároveň v rozhovoru pro  tisk uvedl, že Slovenské elektrárny  mohou být největší nášlapní minou pro vládu SR, protože celý majetek je založen  ve prospěch věřitelů. Z toho důvodu byl schválen i zákon o kritické infrastruktuře, jehož cílem nebylo zastavit transakce, ale stanovit podmínky uskutečnění těchto transakcí.

Aktuálně probíhá připomínkové řízení  k dostavbě  3. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Zatím  připomínky vznesli dva účastníci řízení. Úřad jaderného dohledu ještě stále očekává další připomínky a z toho důvodu neumí Úřad určit termín zavážení jaderného paliva do 3. bloku, tedy termín oficiálního zpuštění jaderného bloku do provozu.

Dle ministra hospodářství R. Sulíka by se na Slovensku za dva roky neměl spalovat již žádný zahraniční radioaktivní odpad. Do roku 2023 by měla být naplněna smlouva s italskou společností Sogin o spalovaní jaderného odpadu z roku 2015. Smlouva byla uzavřena na zpracování 865 tun radioaktivního materiálu, s předpokladem jeho zpracování a návratem produktů zpracování do země původu.

Plyn

Slovenský přepravce zemního plynu společnost Eustream, a.s. se připravuje na případnou přepravu vodíku jednou ze svých čtyř až pěti paralelních linií. Jedna z těchto linií  by  tak v budoucnu mohla sloužit na  přepravu čistého vodíku. Eustream  očekává, že ze střednědobého i dlouhodobého hlediska se může jednat o zajímavé řešení a investiční příležitosti. Společnou iniciativu  Eustreamu a provozovatele podzemních plynových zásobníků společnost Naftu, a.s. podpořila Slovenská inovační a energetická agentura. Evropské komisi navrhla, aby projektu přidělila statut důležitých projektů evropského společného zájmu.

Ministerstvo hospodářství SR má již připravenou Národní vodíkovou strategii. Podle ministra Sulíka je vodík  hudbou budoucnosti a Slovensko může být důležitým hráčem na poli výzkumu a vývoje vodíkových technologií. Vodíkové technologie jsou podle ministra vhodným způsobem k přispění dekarbonizace slovenského průmyslu. Proto je pužívání vodíku na Slovensku cílem resortu hospodářství, dodal ministr Sulík.

Slovensko bude zároveň usilovat o prodloužení kontraktu na tranzit zemního plynu přes Ukrajinu i po roce 2025 s maximálním objemem plynu. SR je dle státní tajemnice MZV SR  připravena a ochotna se podílet na modernizaci ukrajinských plynovodů a nabídnout  své poznatky a zkušenosti při implementaci evropské legislativy. Podle MZV SR je příliš mnoho ve hře na to, aby byl projekt  Nord Stream 2 jen tak lehce  pochován.

Zemědělství

Slovensko je podle Slovenské zemědělské a potravinářské komory (SPPK) soběstačné v produkci cukru. Přispěla k tomu efektivní spolupráce cukrovarů a pěstitelů cukrové řepy. Hlavní úspěch cukrovarnické kampaně 2020/2021 spočívá v zachování soběstačnosti ve výrobě slovenského cukru i za mimořádně náročných podmínek. Na Slovensku se v roce 2020 vyprodukovalo 161 tis. tun cukru.

Obrana

Ministr hospodářství R. Sulík nesouhlasí s připravovaným obecným zákazem použití olova v nábojích, ke kterému směřuje EK. Jeho přijetí by dle ministra mělo dopad nejen na vojenské a policejní použití, ale mělo by dopad na výrobce nábojů a taktéž na legitimní zájmy civilních držitelů zbraní. Jediný výsledek, který ministr nebude považovat za selhání státních orgánů SR, je zabránění přijetí této regulace.   


Pandemická pomoc

Slovenské ministerstvo financí zveřejnilo účet za loňské celoplošné testování obyvatelstva  antigenovými testy. Stát to mělo vyjít na téměř 120 mil. EUR. Podle vládní strany Sloboda a solidarita (SaS) jsou však celkové náklady spojené s tímto testováním násobně vyšší. Celková suma zahrnující i letošní trvalé testování za leden a únor dosáhla podle strany SaS téměř 700 mil. EUR.

Ministerstvo hospodářství SR poskytlo v rámci první a druhé vlny pandemie na dotacích na nájemné 56,8 mil. EUR pro více než 30 tis. žadatelů. Nejvíce žádostí na pomoc bylo z oblasti gastronomie a fitnescenter. Podnikatelé mohou o dotace žádat do 31. března 2021. Nárok na dotace  v druhé vlně pandemie mají nejen podnikatelé, kteří měli z důvodu státem přijatých opatření zavřeno, ale i omezené provozy z důvodu zákazu vycházení. Žádat tedy mohou i ti, kteří sice měli otevřeno, ale zákazníci  do jejich provozoven nesměli vstoupit

Úřady práce na Slovensku aktuálně již přijímají žádosti o příspěvky v rámci projektu První pomoci za únor 2021. Žádosti mohou podávat do 30. dubna 2021. Období podpory z projektu První pomoc se prodloužilo do 30. června 2021. 

Eurofondy

Slovensko dostane na zmírnění dopadů pandemie  celkem 780 mil. EUR prostřednictvím protikrizového euro fondového  balíku REACT-EU. Hlavním cílem balíku je nastartovat pandemií zasaženou slovenskou ekonomiku. Uvedená suma bude rozdělena na dvě části. V první, již v letošním roce,  má být k dispozici 616 mil. EUR a v příštím roce dalších 164 mil. EUR.   


Legislativa

Vláda SR schválila  zavedení trvalého kurzarbeitu od  roku 2022. Součástí systému kurzarbeit mají být pouze zaměstnavatelé a zaměstnanci, pro samostatně výdělečně  činné osoby má být uplatněn jiný systém. Finanční pomoc pro zaměstnavatele bude v rámci  kurzarbeitu  60 % průměrného hodinového výdělku zaměstnance. Maximálním základem pro výpočet příspěvku bude dvojnásobek průměrné mzdy na Slovensku, aktuálně  je to cca 2 200 EUR. Maximální  suma příspěvku by měla dosáhnout 1 340 EUR. Dalších 20 % k tomu  přidá zaměstnavatel tak, aby zaměstnanec dostal 80 %  mzdy.


Investiční příležitosti

Ministerstvo dopravy a výstavby SR  představí v blízké době  seznam  investičních priorit v železniční infrastruktuře. Má zahrnovat i systém v rámci modernizace slovenských železnic.

Velkoplošné opravy silnic l. třídy včetně mostů mají začít na Slovensku již v letošním březnu. Kompletní oprava se má týkat cca 520 km  silnic na Slovensku. Rekonstrukce v hodnotě 160 mil. EUR mají trvat 4 roky.

Nové vedení  Vodohospodářské výstavby  připravuje  nový tendr na generálku Vodní elektrárny Gabčíkovo. Předmětem zakázky bude generální oprava a rekonstrukce včetně inženýrské činnosti, opravy turbogenerátorů, atd.

Ministerstvo hospodářství SR má i v letošním roce záměr  podpořit nákup elektromobilů. Dotace  hodlá resort poskytnout z připravovaného Plánu obnovy a odolnosti. Dosud  ministerstvo schválilo  na základě výzvy na podporu nákupu  638 žádostí a vyplaceno již bylo  více než 3. mil. EUR.


Aktivity českých firem

V oblasti zdravotnictví se společnost Unipro - alpha Praha podílela na  opravě zdejší  zdravotnické techniky. OEU  zjišťoval  potřebné záležitosti postupy  pro příchod  zástupců firmy na Slovensko.