česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Objednávání žadatelů o pobytová oprávnění - Appointments for applications for visas and residence permits


U žádostí o ZAMĚSTNANECKÉ KARTY a MODRÉ KARTY občanů třetích zemí s povolením k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, Řecka a na Kypru je zcela naplněna kapacita úřadu na období do 30.06.2021.


The capacity for applications for EMPLOYEE CARDs and BLUE CARDs of third country nationals with a residence permit in Slovakia, Hungary, Greece and Cyprus is fully exhausted until 30 June, 2021.


Systém objednávání žadatelů o pobytová oprávnění - System  of appointments for residence permits 

U žádostí o ZAMĚSTNANECKÉ KARTY a MODRÉ KARTY občanů třetích zemí s povolením k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, Řecka a na Kypru je zcela naplněna kapacita úřadu na období do 30.06.2021.
Objednávání občanů třetích zemí s povolením k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, Řecku a na Kypru, kteří žádají o zaměstnaneckou kartu a modrou kartu, na následující období bude zahájeno 14. června 2021 v 10 hod.
Do 14. června 2021 do 10 hod NEZASÍLEJTE na Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě žádosti o termín k podání žádostí o ZAMĚSTNANECKOU KARTU a MODROU KARTU občanů třetích zemí s povolením k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, Řecku a na Kypru, neboť těmto požadavkům nebude možné vyhovět.

POKRAČUJE objednávání:
občanů třetích zemí, kteří dle vyhlášky 429/2010 Sb. mohou o pobytová oprávnění žádat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR, ZA VŠEMI ÚČELY POBYTU (tj. včetně zaměstnanecké a modré karty)

občanů třetích zemí s povolením k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, Řecku a na Kypru,ZA VŠEMI OSTATNÍMI ÚČELY pobytu (tj. kromě zaměstnanecké karty a modré karty)

-----------------------------------------------------

The capacity for applications for EMPLOYEE CARDs and BLUE CARDs of third country nationals with a residence permit in Slovakia, Hungary, Greece and Cyprus is fully exhausted until 30 June, 2021.
New appointments for applicants for Employee Cards and Blue Cards of third country nationals with a residence permit in Slovakia, Hungary, Greece and Cyprus, for the following period will start on 14 June, 2021, at 10 am.
Please DO NOT SEND any requests for appointments for EMPLOYEE CARDs and BLUE CARDs of third country nationals with a residence permit in Slovakia, Hungary, Greece and Cyprus until 14 June, 2021, 10 am. The Consular Section of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava is not able to accommodate these requests.
 
Appointments CONTINUE to be allocated to:
third country nationals who by Decree No 429/2010 Coll. are entitled to submit their applications at any Czech Embassy, FOR ALL PURPOSES OF STAY (including employee cards and blue cards)

third country nationals with a residence permit in Slovakia, Hungary, Greece and Cyprus, FOR ALL OTHER PURPOSES (i.e. excluding employee cards and blue cards)

---------------------------------------------------
►V souladu s Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: MZDR 20599/2020-13/MIN/KAN je od všech žadatelů o pobytová oprávnění za účelem ekonomické činnosti či vzdělávacích aktivit (například: zaměstnání, sezónní zaměstnání, výcvik, studium, jiné vzdělávací aktivity, podnikání, vědecký výzkum, apod.) při podání žádosti (u již podaných žádostí před výdejem víz) povinně vyžadováno předložení originálu či kopie Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit” (formulář potvrzení je k dispozici zde (DOCX, 140 KB).

Tento doklad musí mít formu prohlášení zaměstnavatele/vzdělávací instituce, který/á přijímá cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit na území ČR. V tomto dokladu se tento subjekt zavazuje, že cizinci zajistí:
ubytování po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;
zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jeho pobytu na území ČR, vč. úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak;
návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

By the Protective Measure of Ministry of Health, all applicants for visas and residence permits for educational and economic activities (employment, seasonal employment, training, study, other educational activities, enterpreneurship, scientific research etc.) are requested to enclose a receipt of the inviting entity (school, employer etc.) on providing measures against introduction of contageous disease to the Czech Republic. The form can be found here: 

https://www.mzv.cz/public/b6/da/a3/4007081_2422394_formular.docx  The document can be enclosed in the original version or as a simple copy (scan).
----------------------------------------------------------

►Potvrzení o absolvování testu na COVID-19 (předložení potvrzení o absolvování testu RT-PCR již není podmínkou vstupu na území České republiky)

Cizinci, kteří pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou povinni nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území ČR telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území ČR podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 (viz body I./2 a 3. ochranného opatření). Tato povinnost se netýká pracovníků mezinárodní dopravy a cizinců s povoleným pobytem v EU, kteří přes ČR tranzitují do 24 hodin za účelem návratu domů, přičemž mají vystavenou nótu příslušné ambasády, jakož ani diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV, pokud jejich pobyt v České republice nepřekročí 14 dní. Do doby předložení výsledků tohoto testu nebudou moci cizinci na území České republiky nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí.


For important information on protective measures on the territory of the Czech Republic and conditions of arrival to the territory of the Czech Republic, please refer to:
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx 

přílohy

formulář potvrzení je k dispozici zde 139 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 1.7.2020