česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vízová liberalizace Ukrajiny - otázky a odpovědi

Jak je přesně chápán krátkodobý pobyt, na něhož se bezvízový režim pro občany Ukrajiny vztahuje?

Krátkodobý pobyt je definován jako pobyt nepřekračující 90 dní v rámci jakéhokoliv 180-denního období. Země EU/Schengenu je tedy možné navštěvovat bez víza opakovaně, nicméně vždy za podmínky, že součet všech dní strávených v daných zemích nebude vyšší než 90 v jakémkoliv 180-denním období. Např. po nepřetržitém bezvízovém 90-ti denním pobytu v EU/Schengenu je nutné strávit dalších 90 dnů mimo EU/Schengen. Pro déle trvající pobyt v zemích EU/Schengenu je zapotřebí mít vyřízeno příslušné dlouhodobé vízum či jiný pobytový titul. 

Do kterých evropských/schengenských zemí mohou občané Ukrajiny krátkodobě cestovat bez víza?

Bezvízový styk se týká krátkodobých pobytů ukrajinských občanů s biometrickým pasem ve všech zemích Evropské unie s výjimkou Velké Británie a Irska, a dále pak v Norsku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Jaká pravidla platí pro ukrajinské občany se staršími nebiometrickými pasy?

Občané Ukrajiny vlastnící nebiometrický pas musejí mít při cestách do zemí EU/Schengenu i nadále platné vízum či jiný pobytový titul.

Má každý občan Ukrajiny s platným biometrickým pasem automaticky právo na bezvízový vstup do zemí EU/Schengenu?

Nikoliv. Při překračování hranic může být občan Ukrajiny vyzván, aby doložil doklad prokazující úmysl opustit  EU/Schengen v zákonné lhůtě 90 dnů (letenka, jízdenka apod.), dokument prokazující účel pobytu v zemích EU/Schengenu, doklad o dostatečném finančním zabezpečení cesty apod. Pokud daný občan není schopen nebo ochoten tyto dokumenty předložit, mohou příslušné orgány zabránit jeho vstupu na území EU/Schengenu, podobně jako je tomu při nesplnění jiných zákonných podmínek (ohrožení veřejného pořádku apod.). 

Jaký právní dokument upravuje bezvízový styk pro krátkodobé pobyty občanů třetích zemí včetně Ukrajiny v zemích EU/Schengenu ?

Jedná se o Nařízení (ES) č. 539/2001 (v platném znění), kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Příloha I tohoto nařízení obsahuje společný seznam třetích zemí, jejichž občané podléhají vízové povinnosti při cestách do EU/Schengenu, příloha II pak společný seznam třetích zemí, jejíž občané jsou od této povinnosti osvobozeni. Ukrajina byla - podobně jako nedávno Gruzie či v r.2014 Moldavsko - v rámci tohoto nařízení přesunuta z přílohy I do přílohy II s výhradou, že bezvízový režim platí pouze pro držitele biometrických pasů. Seznamy zemí, jejichž občané musejí či nemusejí mít při překračování hranic EU/Schengenu vízum, lze nalézt např. na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz) v sekci Vstup a pobyt. 

Proč je pro pobyty ukrajinských občanů za výdělečným účelem v ČR nadále vyžadováno vízum?

Výše uvedené Nařízení (ES) č. 539/2001 umožňuje v čl. 4 odst.3 jednotlivým členským státům uplatnit výjimku z osvobození od vízové povinnosti pro osoby vykonávající výdělečnou činnost. ČR tuto výjimku uplatňuje pro všechny státy z přílohy II tohoto nařízení. Pobyt ukrajinského občana na území ČR za výdělečným účelem bez platného víza je tedy považován za nelegální pobyt.

Seznam dokumentů nutných pro podání žádosti o krátkodobé vízum za účelem zaměstnání lze nalézt mj. na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR v zahraničí – v případě Ukrajiny jde o webové stránky www.mzv.cz/kiev a www.mzv.cz/lvov .

Mohou občané Ukrajiny pobývat v ČR bez víza i za účelem studia či stáže?

Ano, je to možné. V případě stáže je nutné zvážit, zda se nejedná o výdělečnou činnost (tj. činnost, která je vykonávána za účelem dosažení příjmu).

Je možné, aby si občan Ukrajiny prodloužil bezvízový pobyt v ČR nad rámec povoleného krátkodobého pobytu?

V zásadě to možné není. O prodloužení bezvízového pobytu sice může rozhodnout Služba cizinecké policie ČR v místě bydliště, ovšem pouze na základě velmi závažných skutečností (hospitalizace občana v nemocnici, humanitární důvody aj.). Pobyt občana Ukrajiny převyšující zákonný rámec 90 dnů v rámci  jakéhokoliv180-denního období bez platného víza či povolení k pobytu je považován za nelegální pobyt. 

Je možné, aby si občan Ukrajiny pobývající v EU/Schengenu na základě bezvízového režimu zažádal v ČR o dlouhodobé vízum či jiný pobytový titul?

Ne, není to možné. Občané Ukrajiny jsou povinni žádat o dlouhodobé vízum či jiný pobytový titul pro ČR pouze na místně příslušných konzulátech ČR na Ukrajině (popř. v zemi, kde mají povolen dlouhodobý pobyt).