česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní doklad s biometrickými údaji

Cestovní pas s biometrickými údaji se vydává občanům ČR ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům ČR starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.
Doporučujeme podat žádost vždy v době platnosti dosavadního cestovního pasu a neodkládat podání žádosti o nový cestovní pas na dobu, kdy již dosavadní pas pozbude platnosti.
Občan je povinen dostavit se k podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR osobně.

 

Cestovní pas vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy, u něhož občan žádost podal. Pokud občan podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vydá cestovní pas obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky. Pokud občan ČR v České republice trvalý pobyt neměl, nebo jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Občané ČR žijící na území SR mohou podat žádost o vydání cestovního pasu na Velvyslanectví ČR v Bratislavě.

Cestovní doklad s biometrickými údaji (tzv. biometrický pas) je  cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat pro uchování údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů na rukou (platí též u dětí starších 12 let), údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

Cestovní pas s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů. Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, činí lhůta k jeho vydání až 120 dnů.

 

O vydání cestovního pasu může požádat

  • český občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti přiložit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Podpis lze ověřit u orgánu, u něhož se podává žádost;
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem;
  • soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti;
  • za občana staršího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem;
  • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

 

Náležitosti žádosti

Při podání žádosti je třeba předložit originály, příp. úředně ověřené kopie níže uvedených dokladů:

a) doklad totožnosti - platný cestovní pas ČR / platný občanský průkaz ČR;

b) doklad o jménu a příjmení (např. občanský průkaz, cestovní doklad, český matriční doklad);

c) doklad o státním občanství ČR

  • platný cestovní pas ČR nebo
  • platný občanský průkaz ČR nebo
  • osvědčení o českém státním občanství ne starší než 1 rok nebo
  • listina o nabytí českého státního občanství ne starší než 1 rok.

          Pokud žadatel žádný z dokladů osvědčujících české státní občanství uvedených pod písmenem c) nemá, je nezbytné, aby nejdříve podal žádost o zjištění státního občanství ČR a vystavení osvědčení o státním občanství ČR.

d) doklad o rodném čísle (rodný list, oddací list, doklad o přiděleném rodném čísle, občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR)

e) doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list ČR), je-li důvodem pro vydání pasu změna některého ze zapsaných údajů. Upozorňujeme, že platnost cestovního dokladu končí uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

 

Za vystavení vysvědčení se hradí správní poplatek ve výši 1.200 CZK, v případě občanů mladších 15 let ve výši 400 CZK (platit lze buďto v hotovosti v EUR dle aktuálního kurzu ČNB, nebo platební kartou v CZK).


Převzetí cestovního pasu

 

Nový cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a biometrickými prvky lze převzít u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, popř. též i  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana nebo posledního trvalého pobytu na území České republiky v případě, že občan podal žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.  Žadatel starší 15 let přebírá doklad osobně, za občany mladší 15 let přebírá cestovní doklad jejich zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v §17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje.  Cestovní pas může převzít z důvodu hodného zvláštního zřetele též zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.