česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární a vízové informace - Consular and visa information

Jak nás najdete

Úřední hodiny

Státní svátky


 

TELEFONNÍ  ČÍSLA  URČENÁ  PRO POMOC OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY

Tato telefonní čísla jsou k dispozici nepřetržitě: 

+421 903 747 006

+421 903 287 003


Tato telefonní čísla jsou k dispozici pouze v pracovní době úřadu (od pondělí do pátku v době od 7,45 do 16,15 hod.):

+421 259 203 303

+421 259 203 340

 

Úřední hodiny konzulárního oddělení pro konzulární agendy (matriční doklady a ověřování dokumentů, agenda státního občanství České republiky,  cestovní pasy, agenda CzechPoint):

 

Pondělí: 8.00 - 12.00  

Úterý: 8.00 - 12.00  

Středa: 8.00 - 12.00  

Čtvrtek: 8.00 - 12.00  

 

Objednávání pro výše uvedené konzulární agendy je realizováno telefonicky prostřednictvím telefonního čísla: +421 259 203 303 od pondělí do čtvrtka v době 8:00 - 9:00 hod.

 

Úřední hodiny konzulárního oddělení pro žadatele o pobytová oprávnění (dlouhodobá víza, povolení k pobytu a schengenská víza):          

 

Pondělí: 8.00 - 12.00,  14.00 - 16.00 

Úterý: 8.00 - 12.00,   14.00 – 16.00

Středa: 8.00 - 12.00,   14.00 - 16.00 

Čtvrtek: 8.00 - 12.00,   14.00 - 16.00 

Pátek: 08.00 - 11.00  (především výdej pobytových oprávnění)

 

Objednávání žadatelů o pobytová oprávnění je realizováno pouze písemně, prostřednictvím objednávací e-mailové adresy: visa_bratislava@mzv.cz

 

Územní obvod Velvyslanectví České republiky v Bratislavě pro žadatele o pobytová oprávnění

Na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě mohou žádat o pobytová oprávnění České republiky cizinci, kteří pobývají na území Slovenska, Maďarska, (Řecké republiky a Kyperské republiky - od 15.2.2020) na základě platného povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu (viz vyhláška č.233/2019 Sb. - novela vyhlášky nabývá účinnosti 15.2.2020). (DOCX, 34 KB). Žádosti mohou podat rovněž cizinci, kteří nejsou držiteli platného povolení k pobytu na území Slovenska, Maďarska, Řecké republiky nebo Kyperské republiky  a platná právní úprava jim podání žádosti umožňuje (viz vyhláška č. 429/2010 Sb.).  

 

Systém objednávání žadatelů o pobytová oprávnění

Od 17. května 2019 Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě používá nový systém objednávání žadatelů o pobytová oprávnění. Od tohoto data neexistuje žádný jiný způsob registrace žadatelů než níže uvedený. Žadatelé bez potvrzeného termínu nebudou přijati.

Zájemci o podání žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění na Konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě si musí objednat termín pouze písemně, prostřednictvím objednávací e-mailové adresy: visa_bratislava@mzv.cz

 

Důvody, ze kterých budou zaslané žádosti o objednání na podání žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění formálně vyřazeny, jsou následující:

1) Uvedení více zájemců v jednom e-mailovém požadavku (každý e-mailový požadavek musí obsahovat jméno pouze jednoho zájemce, výjimkou jsou pouze případy registrace členů jedné rodiny, tzn. rodičů s dětmi).

2) Zaslání více e-mailů od jednoho žadatele. Pokud jeden žadatel zašle  více e-mailů, bude automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z více e-mailových adres. Upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele. Bude-li zjištěna skutečnost, že žadatel již podal žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení, vyřadí se jeho e-mail taktéž z dalšího zpracování.

3) Zaslání žádosti o rezervaci termínu na podání žádosti o pobytové oprávnění na jinou než na uvedenou objednávací e-mailovou adresu.

4) Zaslání žádosti v níž budou chybět níže uvedené náležitosti:

- v textu e-mailu -

-jméno a příjmení žadatelky/žadatele

-státní občanství žadatelky/žadatele

-doba zamýšleného/předpokládaného pobytu na území České republiky (nad 90 dní)

-informace o typu požadovaného pobytového oprávnění (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu)

- kontaktní telefonní číslo žadatele

 

- v příloze e-mailu (nepřikládat jiné než níže uvedené přílohy - viz bod 5) -

-naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatelky/žadatele (ve formátu .pdf nebo .jpg),

-naskenovaná kopie dokladu o příslušném účelu pobytu (ve formátu .pdf nebo .jpg)

-typ a platnost povolení k pobytu na území Slovenské republiky, případně Maďarské republiky s povinností přiložit kopii (ve formátu .pdf  nebo .jpg) průkazu o povolení k pobytu (pokud se na žadatele vztahuje povinnost předložení takového dokladu při podání žádosti z důvodu místní příslušnosti zastupitelského úřadu v souladu s vyhláškou č. 429/2010 Sb.).

5) Když bude žádost obsahovat jakékoli nevyžádané přílohy. 

 

Kopií dokladu o účelu pobytu na území České republiky se rozumí:

-zaměstnanecká karta - výpis z Integrovaného portálu MPSV ČR obsahující číslo volného pracovního místa - nebo kopie rozhodnutí úřadu práce;

-modrá karta - výpis z Integrovaného portálu MPSV ČR obsahující číslo volného pracovního místa;

-sloučení rodiny - kopie povolení k pobytu, případně dlouhodobého víza osoby, s níž se žadatel hodlá slučovat, kopie oddacího listu v případě manželů a kopie rodného listu v případě nezletilých dětí;

-studium - kopie dokladu o přijetí ke studiu;

-podnikání - kopie výpisu z Živnostenského rejstříku;

-účast v právnické osobě - kopie výpisu z Obchodního rejstříku;,

-karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - kopie vysílacího dopisu;

-trvalý pobyt - kopie potvrzující účel pobytu v České republice (například Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě v zahraničí);

-sport - kopie Hráčské smlouvy;

-vědecký výzkum - kopie Dohody o hostování;

-kultura - kopie smlouvy o výkonu kulturní/umělecké činnosti,

-zdravotní - kopie dokladu/potvrzení/smlouvy o poskytnutí zdravotního zákroku/ služby na území České republiky;

-ostatní - kopie dokladu potvrzujícího účel pobytu na území České republiky.

 

Doporučujeme řádně vyplnit příslušné formuláře a připravit veškeré podklady (včetně jejich kopií) ještě před odesláním žádosti o rezervaci termínu. 

- - -

Zájemci o podání žádostí o schengenská víza si rovněž musí objednat termín pouze písemně, prostřednictvím objednávací e-mailové adresy: visa_bratislava@mzv.cz,  na kterou žadatelé zašlou kopii datové stránky svého cestovního pasu, své kontaktní telefonní číslo a kopii dokladu o účelu pobytu. Týdenní kapacita - 10 žádostí o schengenská víza.

- - -

Žádosti o určení termínů podání žádostí o pobytová oprávnění vyřizuje Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě chronologicky v pořadí, v jakém byly doručeny. V případě splnění podmínek žadatel obdrží na svou kontaktní e-mailovou adresu (nejpozději do sedmi pracovních dnů po obdržení e-mailu) odpověď s uvedením dne a hodiny objednání. Stanovený termín je pevný a nelze jej měnit.

K podání žádosti o pobytové oprávnění na Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě se žadatel dostaví  ve stanoveném čase s  vytištěnou e-mailovou zprávou, kterou mu byl stanoven termín podání žádosti.   

Kapacita Konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě je pro dlouhodobá pobytová oprávnění 108 slotů měsíčně a pro schengenská víza 40 měsíčně. Objednávání žadatelů o pobytová oprávnění reflektuje kapacitu Konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Děkujeme za pochopení.

 

Týdenní kapacita pro pobytová oprávnění

Účel pobytu/Počet slotů

Zaměstnanecká karta (nebo modrá karta) - 16 x

Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě informuje, že u žádostí o DLOUHODOBÉ POBYTY ZA ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ (zaměstnanecká karta a modrá karta) je zcela naplněna kapacita úřadu na období od 20.7.2020 do 19.10.2020.

Z uvedeného důvodu bude na období po 20.10.2020 pokračovat objednávání žadatelů o DLOUHODOBÉ POBYTY ZA ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ (zaměstnanecká karta a modrá karta) až od 10.10.2020.

Do 10.10.2020, prosím, nezasílejte na Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě požadavky o podání žádostí o DLOUHODOBÉ POBYTY ZA ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ (zaměstnanecká karta a modrá karta), neboť těmto požadavkům, bohužel, nebude možné vyhovět.

Kromě žadatelů o DLOUHODOBÉ POBYTY ZA ÚČELEM ZAMĚSTNÁNÍ (zaměstnanecká karta a modrá karta) pokračuje na  Konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě objednávání žadatelů o pobytová oprávnění za všemi ostatními účely pobytu.

Rodinný - společné soužití rodiny - 3 x

Studium - 2 x

Podnikání/Účast v právnické osobě - 1 x

Kultura/zdravotní/pozvání/ostatní - 1 x

Vědecký výzkum - 1 x

Trvalý pobyt - 1 x

Karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance - 1 x

Sport - 1 x

- - -

PODÁNÍ ŽÁDOSTI - NUTNÉ PODKLADY

Všichni žadatelé o dlouhodobá pobytová oprávnění při podání svých žádostí předloží na konzulárním oddělení originál platného cestovního pasu, 4 ks dokladových fotografií, originál či úředně ověřenou kopii dokladu o účelu pobytu. Všichni žadatelé starší 15 let předloží aktuální (ne starší 180 dní) výpis z Rejstříku trestů z domovské země a ze země ve které dlouhodobě či trvale žijí. Veškeré cizojazyčné podklady předkládá žadatel úředně přeložené do českého jazyka. Doporučujeme předložit originály a také kopie všech podkladů.

 

Dále také žadatelé předloží příslušné žádosti o pobytová oprávnění (formuláře čitelně vyplněné česky) a podklady dle níže uvedené specifikace:

-zaměstnanecká karta - vyplněnou žádost o zaměstnaneckou kartu, pracovní smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí, potvrzení výše mzdy-mzdový výměr, doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky;

-modrá karta - vyplněnou žádost o modrou kartu, pracovní smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí, potvrzení výše mzdy (mzdový výměr), doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky;

-sloučení rodiny vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum (případně vyplněnou žádost o dlouhodobý pobyt), doklad o finančním zabezpečení (čestné prohlášení o finančním zabezpečení vystavené osobou  se kterou se žadatel slučuje a doklad o vlastnictví finančních prostředků této osoby), doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky, originál matričního dokladu (rodný list/oddací list);

-studium - vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum, doklad o finančním zabezpečení,  doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky;

-podnikání - vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum, doklad o finančním zabezpečení,  doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky;

-účast v právnické osobě - vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum, doklad o finančním zabezpečení,  doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky,

-karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - vyplněnou žádost o dlouhodobý pobyt, doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky, doklad o finančním zabezpečení (potvrzení výše mzdy-mzdový výměr);

- trvalý pobyt – vyplněnou žádost o dlouhodobý pobyt, doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky, doklad o finančním zabezpečení;

-sport - vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum, doklad o finančním zabezpečení,  doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky;

-vědecký výzkum - vyplněnou žádost o dlouhodobý pobyt, doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky, doklad o finančním zabezpečení;

-kultura - vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum, doklad o finančním zabezpečení,  doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky;

-zdravotní - vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum, doklad o finančním zabezpečení,  doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky;

-ostatní - vyplněnou žádost o dlouhodobé vízum (případně žádost o dlouhodobý pobyt), doklad o finančním zabezpečení,  doklad o zabezpečeném ubytování na území České republiky.

 - - -

Obecné informace týkající se vízové a pobytové problematiky jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/index.html také na webových stránkách Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

 

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky:  

+420/ 974 832 418

+420/ 974 832 421 

-  -  -

Office Hours of Consular Section for Consular Affairs:

Monday: 08:00 - 12:00 AM

Tuesday: 08:00 - 12:00 AM

Wednesday: 08:00 - 12:00 AM

Thursday: 08:00 - 12:00 AM

 

 Office Hours of Consular Section for residence permits (long-term visa, long-term residence permit, permanent residence permit and schengen visa):

Monday: 08:00 - 12:00 AM, 02:00 - 04:00 PM 

Tuesday: 08:00 - 12:00 AM, 02:00 - 04:00 PM

Wednesday: 08:00 - 12:00 AM, 02:00 - 04:00 PM 

Thursday: 08:00 - 12:00 AM, 02:00 - 04:00 PM 

Friday: 08:00 - 11:00 AM (especially issuing of residence permits)

 

Territorial district of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava for applicants for residence permits

Foreigners residing in the territory of Slovakia, Hungary, (Hellenic Republic and the Republic of Cyprus - from February 15th, 2020) on the basis of a valid  permanent residence permit or long term residence permit may apply for a Czech residence permit at the Embassy of the Czech Republic in Bratislava (see Decree No. 233/2019 Coll. -  new version valid from February 15th, 2020).
Applications for Czech long-term visas, long-term residence permits and permanent residence permits  may also be submitted in the Embassy of the Czech Republic in Bratislava by citizens of the countries listed in Decree of the Ministry of the Interior No. 429/2010 Coll.

 

System  of appointments for residence permits 

As of May,17th 2019, Consular Section use a new appointment system for residence permits applicants. As of this date, there is no method other of registering applicants than set out below. Applicants without confirmed appointment date will not be accepted.

Those interested in applying for long-term residence permits must make an appointment in written only, via the e-mail address: visa_bratislava@mzv.cz

It is no longer possible to make an appointment by phone.

The e-mail requests for appointments will be formally excluded in following cases:

1)  Indicating a number of applicants in a single e-mail request (any e-mail request must contain the name of one applicant only, except for registration of the members of the same family, i.e. parents with children).

2)  Sending a number of e-mails from one applicant. If one applicant sends a number of e-mails at an appointment date, he/she will be automatically excluded from that appointment date, even in case that such e-mails are sent from a number of different e-mail addresses. Notice of exclusion will be sent only to the first identified duplicity of e-mails . If it is found out that the applicant has already applied for a long-term visa or a long-term/permanent residence over the past months and such application is being processed, his/her e-mail will also be excluded from further processing. 

3) Sending a request for appointment to apply for a residence permit at other than indicated appointment e-mail address.

4) Sending a request missing the elements as set out below:

- in the  text of e-mail -

-the name and surname of an  applicant,

-the citizenship of an  applicant,

-the period of the intended/expected stay in the territory of the Czech Republic (over 90 days),

-information on the type of residence permit (long-term visa - long-term or permanent residence permit),

-his/her contact phone number,

 

- in an e-mail attachment (do not attach any other attachments than listed below - see point 5) -

-a scanned copy of an applicant´s passport data page (either pdf or jpg),

-a copy of the document on a particular purpose of stay (either pdf or jpg),

-the type and validity of a permit to stay in the territory of the Slovak Republic or the Republic of Hungary, as the case may be, with an obligation to enclose a copy (either pdf  or jpg)  of the residence permit card (to prove that the application belongs to the territorial competence of the embassy / consular office in accordance with Ordinance No. 429/210 Coll.).

 

5) In case that request for appointment will contain unsolicited attachments.

 

-A copy of the document on the purpose of stay in the territory of the Czech Republic:

-Employee Card - the number of a vacant job on the Portal of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic or a copy of the Labour Office´s decision;

-Blue Card - the number of a vacant job on the Portal of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic;

-Family reunification - a copy of a residence permit or a long-term visa of the person with whom the applicant intends to reunite, a copy of the marriage certificate in the case of a wedded pair, and a copy of the birth certificate in the case of minors;

-Studies - a copy of the document on admission for studies;

-Business - a copy of an entry in the Trade Registry;

-Interest in a legal entity - a copy of an entry in the Commercial Registry;

-Intra-Company Employee Transfer Card - a copy of the dispatch letter;

-Permanent residence - a copy confirming the purpose of stay in the Czech Republic (e.g. Confirmation on Affiliation to a Compatriot Community Abroad);

-Sports - a copy of a Player Contract; 

-Scientific research - a copy of a Hosting Agreement;

-Culture - a copy of a Contract for the Performance of Cultural/Artistic Activities,

-Health - a copy of the document/confirmation/contract on the provision of a health care surgery/service in the territory of the Czech Republic;  

-Other - a copy of the document confirming the purpose of the stay in the territory of the Czech Republic.

 

We recommend to fill out properly the appropriate forms and prepare all documents (including their copies) before sending e-mail with request for appointment.

- - -

Applications for schengen visa are accepted in written only via e-mail adress: visa_bratislava@mzv.cz 

  Every applicant must send  to the  above mentioned e-mail adress, a scanned copy of his/her passport data page, his/her contact phone number and a copy of the document on the purpose of stay in the territory of the Czech Republic. It is no longer possible to make an appointment by phone. Capacity for receiving applications of Schengen visas is  10 applications per week.  

- - -

Requests to make appointments to apply for residence permits are handled by Consular Section in chronological order as they are delivered. If the conditions are met, the applicant will receive at his/her contact e-mail address (within seven days from the reservation date) a response indicating the date and time of appointment. The appointed date is fixed and cannot be changed. To apply for a residence permit with Consular Section, the applicant appears at the appointed time with a printed e-mail message confirming the date and time.   

The capacity of Consular Section for long-term residence permits is 108 slots per month and for Schengen visa 40 slots per month. Scheduling appointments of residence permits applicants reflects the capacity of the Consular Section. Thank you for your understanding.

Weekly capacity for residence permits

Purpose of stay/Number of slots

Employee Card (or Blue Card) -    16 x

The Consular Section of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava informs that the capacity for applications for Employee Card and for Blue Card is full during the period from July 20th 2020 to October 19th 2020.

For this reason, the possibility to order for  Employee Card and for Blue Card for the period after October 20th 2020 will continue from October 10th 2020.

Please do not send any requests for appointment for Employee Card and for Blue Card to the Consular Section of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava until October 10th 2020, as these requests will not be accepted.

Except from applicants for Employee Card and for Blue Card, the Consular Section of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava continues to order applicants for all other types of visa and residence permits.

Family - family coexistence -   3 x

Studies -    2 x

Business/Interest in a legal entity -   1 x

Culture/health/invitation/other - 1 x

Scientific research -   1 x

Permanent residence -   1 x

Intra-Company Employee Transfer Card -   1 x

Sports -   1 x

- - -

Application requirements

Every applicant for long-term permit must submit:

- valid passport,

- 4 photos,

- original or certified copy of document on the purpose of stay in the territory of the Czech Republic,

- criminal record extract (not older than 180 days) issued by the state of the applicant´s citizenship and by the state where the applicant resided in the last three years for more than six months (in case that applicant is older than 15 years),

- relevant applications for residence permits (the forms will be legibly filled in the Czech language)

- We recommend that you submit your originals as well as copies of all documents.
 

- documents according to the following specification:

-Employee Card – filed application form for Emloyee Card, work agreement or agreement on future agreement, document confirming monthly amounting, proof of accommodation (for example rent agreement etc.)

-Blue Card - filed application form for Blue Card, work agreement or agreement on future agreement, document confirming monthly amounting, proof of accommodation (for example rent agreement etc.)

-Family Unification - filed application form for a long-term visa (or filed application form for a long-term residence), proof of funds (an affidavit on financial security issued by the person with whom the applicant reunites and proof of this person's funds availability), proof of accommodation, original of marriage certificate or birth certificate

-Studies - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Business - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Interest in a legal entity - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Intra-Company Employee Transfer Card – filed application form for a long-term residence, proof of accommodation, proof of finance (document confirming monthly amounting)

-Permanent residence - filed application form for a long-term residence, proof of accomodation, proof of finance

-Sports  - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Scientific research - filed application form for a long-term residence, proof of accomodation, proof of finance

-Culture - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Health - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Other -  filed application form for a long-term visa (or filed application form for a long-term residence), proof of finance, proof of accomodation

 

All foreign language documents must be submitted in officilally translation to the Czech language.

 

General information on visa and residence issues is available on the website of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic: https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html  and on the website of the Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior of the Czech Republic: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/immigration.aspx

 

Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior of the Czech Republic:  

+420/ 974 832 418

+420/ 974 832 421 

- - -

Kontaktní údaje - contact information

Tel. ústředna:

+421 2 59 203 303

 

Fax  konzulární oddělení:

e-mail:

 

+421 2 59 203 346

consulate_bratislava@mzv.cz

CzechPOINT – kontaktní místo veřejné správy

czechpoint

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě informuje veřejnost, že je kontaktním místem veřejné správy – informačního systému CzechPOINT více ►

Zákon SR č. 8/2009 Z.z. o silniční dopravě

Zákony na zmírnění majetkových křivd způsobených v minulosti státním příslušníkům České republiky

Velvyslanectví ČR v Bratislavě upozorňuje české občany žijící na Slovensku, že byly přijaty dva zákony, které se týkají zmírnění některých křivd způsobených v minulosti státním příslušníkům České republiky. více ►

Dobrovolná registrace státních příslušníků České republiky při cestách do zahraničí – „DROZD“

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účině organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Informace pro státní příslušníky České republiky cestující do USA

Překlad tiskové zprávy amerického úřadu pro cla a ochranu hranic (CBP) více ►

Předpisy SR o provozu na pozemních komunikacích - zákon SR č. 8/2009 Z.z a související vyhlášky MVSR č. 9/2009 Z.z. a č. 464/2009Z.z.

výběr zákonných ustanovení týkajících se zadržení řidičského průkazu, osvědčení o TP a E.Č vozidla více ►