česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Státní občanství ČR

(Archivní článek, platnost skončena 13.08.2011.)

Doklady potřebné k podání žádosti o osvědčení státního občanství ČR

Konzulární oddělení přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR podle následujících ustanovení zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky:


I. Podle ustanovení § 18 odst. 1 fyzická osoba, která měla k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a která nabyla volbou státní občanství Slovenské republiky v době od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993, se pokládá za státního občana České republiky, pokud se neprokáže, že toto občanství, které měla podle ustanovení zákona č. 40/1993 Sb., pozbyla po provedení volby občanství Slovenské republiky.

Doklady potřebné k podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR podle tohoto ustanovení:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz SR nebo cestovní pas SR nebo povolení na pobyt v SR)
 • osvědčení o volbě státního občanství Slovenské republiky provedené v roce 1993,
 • rodný list,
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství),
 • doklad o rozvodu (pokud bylo manželství žadatele rozvedeno),
 • úmrtní list zemřelého manžela.

Výše uvedené dokumenty je třeba předložit v originále a kromě občanského průkazu, v jedné úředně ověřené a jedné neověřené kopii formátu A4.

Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR a činí ekvivalent 150 CZK.


NABYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY NĚKTERÝMI SLOVENSKÝMI OBČANY

Někteří státní občané SR, kteří měli ke dni 31. prosinci 1992 státní občanství ČSFR, mohou nabýt státní občanství ČR zjednodušeným způsobem, tj. prohlášením podle § 18a, § 18b nebo § 18c zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, aniž by museli prokazovat pozbytí svého dosavadního státního občanství. Zda jim však slovenské státní občanství zůstane zachováno i po nabytí státního občanství ČR po 17.07.2010 (novela zákona o státním občanství SR č viz zákon 250/2010 Zz.) je nutno konzultovat se slovenskými úřady. Popis způsobu nabytí tímto zjednodušeným způsobem je popsán níže.

Bližší informace lze získat na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, Hviezdoslavovo nám. 8, tel. 00421-2-59203303, fax: 00421-2-59203346, e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz nebo je lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz


II. Podle ustanovení § 18b odst. 1 může státní občan Slovenské republiky, který měl k 31. prosinci 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní Republiky a který nabyl státní občanství Slovenské republiky udělením v době od 1. ledna 1994 do 1. září 1999, učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud toto občanství již v mezidobí nenabyl jinak.

Doklady potřebné k podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR podle tohoto ustanovení:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz SR nebo cestovní pas SR nebo povolení na pobyt v SR)
 • listina o udělení státního občanství Slovenské republiky,
 • rodný list,
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství),
 • doklad o rozvodu (pokud bylo manželství žadatele rozvedeno),
 • úmrtní list zemřelého manžela.

Výše uvedené dokumenty je třeba předložit v originále a kromě občanského průkazu, v jedné úředně ověřené a jedné neověřené kopii formátu A4.

Nabytí státního občanství ČR podle tohoto ustanovení není nijak zpoplatněno.


III. Podle ustanovení § 18c odst. 1 státní občan Slovenské republiky, který
a) se narodil na území Slovenské republiky rodičům, z nichž jeden měl státní občanství České socialistické republiky nebo České republiky a druhý státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a
b) sám byl ke dni 31. prosince 1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a současně Slovenské republiky mladším 18 let,
(přičemž obě podmínky a i b musí být splněny současně)
může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud toto občanství již v mezidobí nenabyl jinak.

Doklady potřebné k podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR podle tohoto ustanovení:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz SR nebo cestovní pas SR nebo povolení na pobyt v SR)
 • osvědčení o státním občanství SR žadatele, vydané krajským úřadem v místě trvalého pobytu žadatele v SR,
 • potvrzení o státním občanství SR rodiče žadatele v době narození žadatele, vydané krajským úřadem v SR v místě trvalého pobytu slovenského rodiče žadatele,
 • potvrzení o státním občanství ČR rodiče žadatele v době narození žadatele (způsob získání tohoto potvrzení je popsán níže),
 • rodný list,
 • oddací list (pokud žadatel uzavřel manželství),
 • doklad o rozvodu (pokud bylo manželství žadatele rozvedeno),
 • úmrtní list zemřelého manžela,
 • rodné listy rodičů a dvě neověřené kopie každého z nich.

Výše uvedené dokumenty je třeba předložit v originále a kromě občanského průkazu, v jedné úředně ověřené a jedné neověřené kopii formátu A4.

Nabytí státního občanství ČR podle tohoto ustanovení není nijak zpoplatněno.

Při podání žádosti o státní občanství ČR podle § 18c, zákona č. 40/1993 Sb. lze současně podat žádost o zjištění státního občanství ČR rodiče, který měl státní občanství České socialistické republiky nebo České republiky ke dni narození dítěte.

Tuto žádost musí podat osobně rodič, jehož státní občanství České republiky se zjišťuje, nebo v případě úmrtí tohoto rodiče (tuto skutečnost je třeba doložit ověřenou kopií úmrtního listu) žadatel, který zjišťuje občanství svého rodiče.

Doklady potřebné podle tohoto ustanovení k podání žádosti o vydání potvrzení o státním občanství ČR ke dni narození dítěte:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz SR nebo cestovní pas SR nebo povolení na pobyt v SR)
 • rodný list žadatele-rodiče,
 • rodný list dítěte a jedna jeho úředně ověřená a jedna neověřená kopie,
 • oddací list žadatele-rodiče (pokud žadatel-rodič uzavřel manželství),
 • doklad o rozvodu (pokud bylo manželství žadatele-rodiče rozvedeno),
 • úmrtní list zemřelého rodiče,
 • osvědčení o státním občanství ČR žadatele-rodiče nebo jeho cestovní pas ČR,
 • doklad o získání státního občanství SR.

Výše uvedené dokumenty je třeba předložit v originále a ve dvou neověřených kopiích formátu A4.

Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR a činí ekvivalent 300 CZK.


IV. Podle ustanovení § 18a může zákonný zástupce podat žádost za nezletilé dítě, které se narodilo před 1. lednem 1993 na území Slovenské republiky ve smíšeném manželství státního občana ČR a státního občana SR. Při podání žádosti je nutná přítomnost obou rodičů.

Doklady potřebné k podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR podle tohoto ustanovení:

 • rodný list nezletilého dítěte,
 • rodný list otce,
 • rodný list matky,
 • oddací list,
 • doklad o rozvodu (pokud bylo manželství rozvedeno), případně další oddací list,
 • osvědčení o státním občanství ČR českého rodiče,
 • doklady totožnosti rodičů (občanský průkaz SR nebo cestovní pas SR nebo povolení na pobyt v SR).

Výše uvedené dokumenty je třeba předložit v originále a kromě občanského průkazu v jedné úředně ověřené a jedné neověřené kopii formátu A4.

Nabytí státního občanství ČR podle tohoto ustanovení není nijak zpoplatňováno.


V. Dítě, které se narodilo po 1. lednu 1993 ve smíšeném manželství státního občana ČR a státního občana SR, získává občanství ČR narozením a na základě žádosti českého rodiče bude vydáno Osvědčení o státním občanství České republiky.

Doklady potřebné k podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR a k zápisu o narození:

 • slovenský rodný list dítěte a jedna jeho ověřená kopie a dvě neověřené,
 • rodný list matky,
 • rodný list otce,
 • oddací list rodičů,
 • doklad o rozvodu (pokud bylo manželství žadatele rozvedeno),
 • doklad totožnosti zákonného zástupce,
 • doklad o získání státního občanství SR rodiče,
 • osvědčení o státním občanství ČR rodiče.

Výše uvedené dokumenty je třeba předložit v originále a ve třech neověřených kopiích formátu A4.

Správní poplatek za vydání osvědčení o státním občanství ČR a za vystavení českého rodného listu se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR a činí ekvivalent 350 CZK.


Bez předložení zákonem stanovených dokladů nelze žádost přijmout.

Bližší informace lze získat v úředních hodinách konzulárního úseku Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, Hviezdoslavovo nám. 8, tel. +421-2-59203303, fax: +421-2-59203346, e-mail: bratislava@embassy.mzv.cz nebo je lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/nabyti-statniho-obcanstvi-ceske-republiky-nekterymi-slovenskymi-statnimi-obcany.aspx