česky 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty - Long-Term Visa vs. Residence Permit

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Ten žádost postupuje Ministerstvu vnitra, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, dlouhodobé vízum s maximální dobou platnosti 1 rok. Žádost o dlouhodobé vízum se podává v případě, kdy se očekává pobyt delší než 90 dní (a tudíž jej nelze pokrýt krátkodobým (schengenským) vízem). Dlouhodobé vízum se vydává za různými účely pobytu – zdravotním, kulturním, sportovním, návštěvy (pozvání), rodinným, studijním, výzkumným nebo podnikáním. V případě, že účel pobytu trvá, lze před uplynutím platnosti dlouhodobého víza požádat na území ČR příslušnou pobočku Ministerstva vnitra o jeho prodloužení, resp. o udělení povolení k dlouhodobému pobytu – to se uděluje za účelem zaměstnání, studia, vědeckého výzkumu, společného soužití rodiny a rezidentům jiných členských států EU.

Základním právním předpisem upravujícím problematiku dlouhodobých víz a dlouhodobých pobytů je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (cizinecký zákon).

Dlouhodobými pobyty za účelem zaměstnání jsou zaměstnanecké karty a modré karty. 

Aktuální a podrobné informace o dlouhodobých vízech a dlouhodobých pobytech jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky a lze se s nimi seznámit i otevřením tohoto odkazu.  

 

Long-Term Visa vs. Residence Permit

 

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin.

 

Overview of the Ministry of the Interior (Department for Asylum and Migration Policy) offices on the territory of the Czech Republic, including telephone numbers and opening hours.

 

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

The Embassy of the Czech Republic in Bratislava in accordance with § 31 par. a) of Act No. 326/1999 Coll., on the Residence of Foreigners in the Czech Republic, asks all applicants for long-term visas and long-term stays who will submit applications at this embassy to submit a document similar to the extract from a criminal record issued by the State of which the applicant is a national and the same document issued by the States where the applicant has been continuously in the last 3 years for more than 6 months, or an affidavit if that State does not issue such a document.