česky 

rozšířené vyhledávání

Obecné vízové informace – General Visa Information


 

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

The Embassy of the Czech Republic in Bratislava in accordance with § 31 par. a) of Act No. 326/1999 Coll., on the Residence of Foreigners in the Czech Republic, asks all applicants for long-term visas and long-term stays who will submit applications at this embassy to submit a document similar to the extract from a criminal record issued by the State of which the applicant is a national and the same document issued by the States where the applicant has been continuously in the last 3 years for more than 6 months, or an affidavit if that State does not issue such a document.

 

Aktuální obecné vízové informace jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky a lze se s nimi seznámit i otevřením tohoto odkazu.

 

General Visa Information

 

Informační publikace pro cizince

 

Information Publications for Foreigners

 

Důležité upozornění na cestovní omezení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (DOCX, 12 KB)

Important notice on COVID-19 related travel restrictions (DOCX, 12 KB)

Внимание! Важная информация об ограничениях поездок в связи с COVID-19 (DOCX, 13 KB)