česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza a povolení k pobytu

ÚZEMNÍ OBVOD VELVYSLANECTVÍ ĆESKÉ REPUBLIKY V BRATISLAVĚ PRO ŽADATELELE O POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ

 

Na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě mohou žádat o pobytová oprávnění České republiky cizinci, kteří pobývají na území Slovenska, Maďarska, Řecka a Kypru na základě platného povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu (viz vyhláška č.233/2019 Sb. - novela vyhlášky nabývá účinnosti 15.2.2020). (DOCX, 34 KB). Žádosti mohou podat rovněž cizinci, kteří nejsou držiteli platného povolení k pobytu na území Slovenska, Maďarska, Řecka nebo Kypru  a platná právní úprava jim podání žádosti umožňuje (viz vyhláška č. 429/2010 Sb.).  

 

 

SYSTÉM OBJEDNÁVÁNÍ ŽADATELŮ O POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ

 

K podání žádosti o vízum či povolení k pobytu je možno se registrovat následovně:

 

Účel žádosti

Způsob registrace

pobytové tituly v rámci programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Vědecký a klíčový personál

žadatel se neregistruje; termín podání žádosti určuje zastupitelský úřad

zaměstnanecká karta

ZÚ Bratislava nepřijímá žádosti o zaměstnanecké karty mimo programy VKZ a KVP (viz Nařízení vlády č. 233/2021)

podnikání

 

Termíny pro podání žádosti o tento typ víza jsou momentálně vyčerpány. Objednávání nových termínů začne dne 12.10.2022 v 10:00 hod - od  tohoto dne a času posílejte žádosti o rezervaci termínu na emailovou adresu:

 podnikani_bratislava@mzv.cz

(Do 12.10.2022 10:00 hod nezasílejte laskavě žádosti o termín, neboť jim nebude možno vyhovět.)

 

všechny ostatní pobytové tituly (modrá karta, vnitropodnikový převod zaměstnance, vědecký výzkum, studium, sloučení rodiny, kultura, sport, ostatní, trvalý pobyt, krátkodobé vízum)

 

visa_bratislava@mzv.cz

 

 

Neexistuje žádný jiný způsob registrace žadatelů než tento. Žadatelé bez potvrzeného termínu nebudou přijati.

Žádosti o určení termínů podání žádostí o pobytová oprávnění vyřizuje Velvyslanectví České republiky v Bratislavě chronologicky v pořadí, v jakém byly doručeny.  Stanovený termín je pevný a nelze jej měnit.

K podání žádosti o pobytové oprávnění na Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě se žadatel dostaví  ve stanoveném čase s  vytištěnou e-mailovou zprávou, kterou mu byl stanoven termín podání žádosti.   

Emailové adresy visa_bratislava@mzv.cz a podnikani_bratislava@mzv.cz jsou určeny výhradně pro objednávání a neslouží k obecné komunikaci a zodpovídání dotazů. 

 

 

STRUKTURA OBJEDNÁVACÍHO EMAILU

- v předmětu zprávy uveďte číslo cestovního dokladu (pasu)

- do těla zprávy uveďte jméno žadatele, státní příslušnost (občanství) žadatele, datum narození, kontaktní údaje (telefon) a požadovaný účel podání (např. "dlouhodobé vízum za účelem studia" nebo "dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny" apod.)

- do přílohy připojte ve formátu .jpg nebo .pdf

 • scan datové strany pasu,

 • scan pobytového oprávnění na Slovensku / v Maďarsku / v Řecku / na Kypru, je-li vyžadováno, a

 • scan dokladu o účelu pobytu

 

Důvody, ze kterých budou zaslané žádosti o objednání na podání žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění formálně vyřazeny, jsou následující:

 • uvedení více zájemců v jednom e-mailovém požadavku (každý e-mailový požadavek musí obsahovat jméno pouze jednoho zájemce, výjimkou jsou pouze případy registrace členů jedné rodiny, tzn. rodičů s dětmi),

 • zaslání více e-mailů od jednoho žadatele. Pokud jeden žadatel zašle  více e-mailů, bude automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z více e-mailových adres. Upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele. Bude-li zjištěna skutečnost, že žadatel již podal žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení, vyřadí se jeho e-mail taktéž z dalšího zpracování,

 • zaslání žádosti o rezervaci termínu na podání žádosti o pobytové oprávnění na jinou než na uvedenou objednávací e-mailovou adresu,

 • zaslání žádosti, v níž budou chybět výše uvedené náležitosti,

 • emaily s přílohami většími než 10 MB.

 

Kopií dokladu o účelu pobytu na území České republiky se rozumí:

 • modrá karta - výpis z Integrovaného portálu MPSV ČR obsahující číslo volného pracovního místa,

 • sloučení rodiny kopie povolení k pobytu, případně dlouhodobého víza osoby, s níž se žadatel hodlá slučovat, kopie oddacího listu v případě manželů a kopie rodného listu v případě nezletilých dětí,

 • studium - kopie dokladu o přijetí ke studiu,

 • podnikání / účast v právnické osobě - kopie výpisu z Živnostenského rejstříku / Obchodního rejstříku,

 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - kopie vysílacího dopisu,

 • trvalý pobyt - kopie potvrzující účel pobytu v České republice (například Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě v zahraničí),

 • sport - kopie Hráčské smlouvy,

 • vědecký výzkum - kopie Dohody o hostování,

 • kultura - kopie smlouvy o výkonu kulturní/umělecké činnosti,

 • zdravotní - kopie dokladu/potvrzení/smlouvy o poskytnutí zdravotního zákroku/ služby na území České republiky,

 • ostatní - kopie dokladu potvrzujícího účel pobytu na území České republiky.

 

Doporučujeme řádně vyplnit příslušné formuláře a připravit veškeré podklady (včetně jejich kopií) ještě před odesláním žádosti o rezervaci termínu. 

 

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě přijímá 100 žádostí o pobytové tituly měsíčně.  Objednávání žadatelů o pobytová oprávnění reflektuje kapacitu Konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Děkujeme za pochopení.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI - OSOBNÍ PŘÍTOMNOST A NUTNÉ PODKLADY, POHOVOR

Žádosti o pobytová oprávnění podávají žadatelé osobně.

S účinností od 1.2.2021 umožňuje Velvyslanectví České republiky v Bratislavě na základě ustanovení §169d odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, podávání žádostí o dlouhodobá víza (mimo účel podnikání), o dlouhodobé pobyty pro žadatele zařazené do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a do Programu klíčový a vědecký personál a žádosti o dlouhodobé pobyty za účelem vědeckého výzkumu a dlouhodobé pobyty pro rodinné příslušníky vědeckých pracovníků od občanů Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Tchaj-wanu, Velké Británie a USA bez vyžadování osobního podání žádosti. Tyto žádosti je možné doručit prostřednictvím osoby, která si za účelem podání žádosti sjedná termín v souladu s objednávacím systémem Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, a to na základě plné moci. Upozorňujeme na možnost dodatečného předvolání žadatele za účelem provedení pohovoru / výslechu. 

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem podnikání / účast v právnické osobě se provádí pohovor v českém jazyce. Pokud žadatel český jazyk dostatečně neovládá, je povinen si k pohovoru na vlastní náklady obstarat tlumočníka.

 

Všichni žadatelé o dlouhodobá pobytová oprávnění při podání svých žádostí předloží na konzulárním oddělení:

 • žádost o pobytové oprávnění (formuláře čitelně vyplněné česky),

 • originál platného cestovního pasu,  

 • 3 ks fotografií pasového formátu,

 • originál či úředně ověřenou kopii dokladu o účelu pobytu (specifikace viz výše); u modré karty se předkládá také pracovní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí,

 • doklad o finančním zabezpečení (u modré karty mzdový výměr),

 • doklad o ubytování

 • žadatelé od 15 let věku předloží aktuální výpis z Rejstříku trestů z domovské země a ze státu, v němž v posledních 3 letech pobývali nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,

 

 

Veškeré cizojazyčné podklady předkládá žadatel v českém jazyce nebo s úředním přeložené do českého jazyka. Předkládají se originály nebo ověřené kopie dokladů.  S výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a dokladů o vzdělání nesmí být náležitosti starší 180 dnů. (Pozn. Výpisy z rejstříku trestů některých zemí - např. Maďarska - nesmí být starší 90 dnů.)

Pro urychlení procesu prosíme vyhotovit i neověřenou kopii celé žádosti se všemi náležitostmi.

 

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Před vydáním dlouhodobého víza je žadatel povinen předložit cestovní zdravotní pojištění. Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. Jde o následující změny:

 • rozšíření pojistného krytí v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče na rozsah komplexní zdravotní péče,
 • ke sjednávání cestovního zdravotního pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče bude po dobu pěti let (tedy od 2. 8. 2021 do 2. 8. 2026) oprávněna výhradně Pojišťovna VZP a.s.,
 • tato povinnost neplatí pro cizince, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění, nebo kterým je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy, nebo jsou držiteli platných průkazů zdravotního pojištění EHIC a GHIC a pro občany EU a jejich blízké rodinné příslušníky.

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt do 1. 8. 2021 včetně, může na území ČR vstoupit s cestovním zdravotním pojištěním v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče platným po celou dobu pobytu a sjednaným s jinou pojišťovnou než VZP a.s. (tuto pojistnou smlouvu předkládá zastupitelskému úřadu před vyznačením víza); je však povinen sjednat si nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území ČR pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče u Pojišťovny VZP a.s..

Pokud cizinec podal žádost o dlouhodobé vízum či pobyt dne 2. 8. 2021 a později před vyznačením víza zastupitelskému úřadu předkládá:

 • na prvních 90 dnů pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu nutné a neodkladné péče (uzavřené i s jinou pojišťovnou než VZP oprávněnou sjednávat pojištění dle § 180j odst. 2 ZPC) a na zbývající dobu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče (uzavřené pouze u Pojišťovny VZP a s.).

 • nebo na celou dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní péče uzavřené s Pojišťovnou VZP a.s.. Pojistnou smlouvu v rozsahu komplexní péče uzavřenou s jinou pojišťovnou na celou délku pobytu lze předložit pouze za předpokladu, že daná pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. 8. 2021.

Podrobné informace lze najít na stránkách VZP http://www.pvzp.cz/cs/produkty/zdravotni-pojisteni-cizincu/

 

Obecné informace týkající se vízové a pobytové problematiky jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/index.html také na webových stránkách Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

 

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky:  

+420/ 974 832 418

+420/ 974 832 421 

-  -  -

 

 

 

 

přílohy

- novela vyhlášky nabývá účinnosti 15.2.2020). 33 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 3.2.2020