česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pobytová oprávnění - Visas and Residence Permits

Územní obvod Velvyslanectví České republiky v Bratislavě pro žadatele o pobytová oprávnění

Na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě mohou žádat o pobytová oprávnění České republiky cizinci, kteří pobývají na území Slovenska, Maďarska, Řecka a Kypru na základě platného povolení k trvalému či dlouhodobému pobytu (viz vyhláška č.233/2019 Sb. - novela vyhlášky nabývá účinnosti 15.2.2020). (DOCX, 34 KB). Žádosti mohou podat rovněž cizinci, kteří nejsou držiteli platného povolení k pobytu na území Slovenska, Maďarska, Řecka nebo Kypru  a platná právní úprava jim podání žádosti umožňuje (viz vyhláška č. 429/2010 Sb.).  

 

SYSTÉM OBJEDNÁVÁNÍ ŽADATELŮ O POBYTOVÁ OPRÁVNĚNÍ

 

Zájemci o podání žádostí o pobytová oprávnění na Konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě si musí objednat termín pouze písemně, prostřednictvím objednávací e-mailové adresy: visa_bratislava@mzv.cz  Neexistuje žádný jiný způsob registrace žadatelů než tento. Žadatelé bez potvrzeného termínu nebudou přijati.

Termíny pro ZAMĚSTNANECKÉ KARTY A MODRÉ KARTY žadatelů s povolením k pobytu na území Slovenska, Maďarska, Řecka a Kypru se objednávají vždy jednou za tři měsíce na následující tříměsíční období.

U těchto žádostí je zcela naplněna kapacita úřadu na období do 30.06.2021. Objednávání na následující období bude zahájeno 14. června 2021 v 10 hod.
Do 14. června 2021 do 10 hod NEZASÍLEJTE na Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě žádosti o termín k podání žádostí o ZAMĚSTNANECKOU KARTU a MODROU KARTU občanů třetích zemí s povolením k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, Řecku a na Kypru, neboť těmto požadavkům nebude možné vyhovět.Nejbližší objednávací termín je 14. června 202 v 10 hodin. 

 

Rovněž je vyčerpána kapacita úřadu pro žádosti o dlouhodobá víza za účely pobytu PODNIKÁNÍ a ÚČAST V PRÁVNICKÉ OSOBĚ, a to do  30.7.2021. Z uvedeného důvodu bude na období po 30.7.2021 pokračovat objednávání žadatelů o dlouhodobá víza za účely PODNIKÁNÍ a ÚČAST V PRÁVNICKÉ OSOBĚ až od 14.7.2021. Do 14.7.2021, prosím, nezasílejte na Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě požadavky na podání žádostí o dlouhodobá víza s účely pobytu PODNIKÁNÍ a ÚČAST V PRÁVNICKÉ OSOBĚ, neboť těmto požadavkům, bohužel, nebude možné vyhovět.

 

Termíny pro ostatní pobytové tituly jsou přidělovány průběžně, žádost o termín je možno zaslat kdykoli.

 POKRAČUJE tedy objednávání:

 • občanů třetích zemí, kteří dle vyhlášky 429/2010 Sb. mohou o pobytová oprávnění žádat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR, ZA VŠEMI ÚČELY POBYTU kromě účelu PODNIKÁNÍ (tj. včetně zaměstnanecké a modré karty)

 • občanů třetích zemí s povolením k pobytu na Slovensku, v Maďarsku, Řecku a na Kypru ZA VŠEMI OSTATNÍMI ÚČELY pobytu (tj. kromě zaměstnanecké karty a modré karty a podnikání)

 

Struktura objednávacího emailu:

- v předmětu zprávy uveďte číslo cestovního dokladu (pasu)

- do těla zprávy uveďte jméno žadatele, státní příslušnost (občanství) žadatele, datum narození, číslo pasu, kontaktní údaje (telefon) a požadovaný účel podání (např. "dlouhodobé vízum za účelem studia" nebo "zaměstnanecká karta" apod.)

- do přílohy připojte

 • scan datové strany pasu,
 • scan pobytového oprávnění na Slovensku / v Maďarsku / v Řecku / na Kypru, je-li vyžadováno, a
 • scan dokladu o účelu pobytu

 

Důvody, ze kterých budou zaslané žádosti o objednání na podání žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění formálně vyřazeny, jsou následující:

 • uvedení více zájemců v jednom e-mailovém požadavku (každý e-mailový požadavek musí obsahovat jméno pouze jednoho zájemce, výjimkou jsou pouze případy registrace členů jedné rodiny, tzn. rodičů s dětmi),
 • zaslání více e-mailů od jednoho žadatele. Pokud jeden žadatel zašle  více e-mailů, bude automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z více e-mailových adres. Upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele. Bude-li zjištěna skutečnost, že žadatel již podal žádost o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení, vyřadí se jeho e-mail taktéž z dalšího zpracování,
 • zaslání žádosti o rezervaci termínu na podání žádosti o pobytové oprávnění na jinou než na uvedenou objednávací e-mailovou adresu,
 • zaslání žádosti v níž budou chybět výše uvedené náležitosti,
 • když bude žádost obsahovat jakékoli nevyžádané přílohy.

 

Kopií dokladu o účelu pobytu na území České republiky se rozumí:

 • zaměstnanecká karta - výpis z Integrovaného portálu MPSV ČR obsahující číslo volného pracovního místa - nebo kopie rozhodnutí úřadu práce,
 • modrá karta - výpis z Integrovaného portálu MPSV ČR obsahující číslo volného pracovního místa,
 • sloučení rodiny - kopie povolení k pobytu, případně dlouhodobého víza osoby, s níž se žadatel hodlá slučovat, kopie oddacího listu v případě manželů a kopie rodného listu v případě nezletilých dětí,
 • studium - kopie dokladu o přijetí ke studiu,
 • podnikání - kopie výpisu z Živnostenského rejstříku,
 • účast v právnické osobě - kopie výpisu z Obchodního rejstříku,
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance - kopie vysílacího dopisu,
 • trvalý pobyt - kopie potvrzující účel pobytu v České republice (například Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě v zahraničí),
 • sport - kopie Hráčské smlouvy,
 • vědecký výzkum - kopie Dohody o hostování,
 • kultura - kopie smlouvy o výkonu kulturní/umělecké činnosti,
 • zdravotní - kopie dokladu/potvrzení/smlouvy o poskytnutí zdravotního zákroku/ služby na území České republiky,
 • ostatní - kopie dokladu potvrzujícího účel pobytu na území České republiky.

 

Doporučujeme řádně vyplnit příslušné formuláře a připravit veškeré podklady (včetně jejich kopií) ještě před odesláním žádosti o rezervaci termínu. 

 

Žadatelé o schengenská víza si rovněž musí objednat termín pouze písemně, prostřednictvím objednávací e-mailové adresy: visa_bratislava@mzv.cz,  na kterou žadatelé zašlou kopii datové stránky svého cestovního pasu, své kontaktní telefonní číslo a kopii dokladu o účelu pobytu.

 

Žádosti o určení termínů podání žádostí o pobytová oprávnění vyřizuje Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě chronologicky v pořadí, v jakém byly doručeny. V případě splnění podmínek žadatel obdrží na svou kontaktní e-mailovou adresu (nejpozději do sedmi pracovních dnů po obdržení e-mailu) odpověď s uvedením dne a hodiny objednání. Stanovený termín je pevný a nelze jej měnit.

K podání žádosti o pobytové oprávnění na Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě se žadatel dostaví  ve stanoveném čase s  vytištěnou e-mailovou zprávou, kterou mu byl stanoven termín podání žádosti.   

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě přijímá 108 žádostí o pobytové tituly měsíčně, z toho 30 žádostí o zaměstnanecké karty žadatelů s povolením k pobytu na území Slovenska, Maďarska, Řecka a Kypru .  Objednávání žadatelů o pobytová oprávnění reflektuje kapacitu Konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky v Bratislavě. Děkujeme za pochopení.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI - OSOBNÍ PŘÍTOMNOST A NUTNÉ PODKLADY

Žádosti o pobytová oprávnění podávají žadatelé osobně.

S účinností od 1.2.2021 umožňuje Velvyslanectví České republiky v Bratislavě na základě ustanovení §169d odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, podávání žádostí o dlouhodobá víza (mimo účel podnikání), o dlouhodobé pobyty pro žadatele zařazené do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a do Programu klíčový a vědecký personál a žádosti o dlouhodobé pobyty za účelem vědeckého výzkumu a dlouhodobé pobyty pro rodinné příslušníky vědeckých pracovníků od občanů Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Tchaj-wanu, Velké Británie a USA bez vyžadování osobního podání žádosti. Tyto žádosti je možné doručit prostřednictvím osoby, která si za účelem podání žádosti sjedná termín v souladu s objednávacím systémem Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, a to na základě plné moci. Upozorňujeme na možnost dodatečného předvolání žadatele za účelem provedení pohovoru / výslechu. 

 

Všichni žadatelé o dlouhodobá pobytová oprávnění při podání svých žádostí předloží na konzulárním oddělení:

 • žádost o pobytové oprávnění (formuláře čitelně vyplněné česky),
 • originál platného cestovního pasu,  
 • 3 ks fotografií pasového formátu,
 • originál či úředně ověřenou kopii dokladu o účelu pobytu (specifikace viz výše); u zaměstnanecké a modré karty se předkládá také pracovní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí,
 • žadatelé od 15 let věku předloží aktuální výpis z Rejstříku trestů z domovské země a ze státu, v němž v posledních 3 letech pobývali nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,
 • v době pandemie COVID-19 žadatelé o pobytové tituly za účelem ekonomických aktivit nebo studia předkládají při podání žádosti nebo před udělením víza Potvrzení přijímajícího subjektu.

 

Veškeré cizojazyčné podklady předkládá žadatel v českém jazyce nebo s úředním přeložené do českého jazyka. Předkládají se originály nebo ověřené kopie dokladů.  S výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a dokladů o vzdělání nesmí být náležitosti starší 180 dnů. (Pozn. Výpisy z rejstříku trestů některých zemí - např. Maďarska - nesmí být starší 90 dnů.)

Pro urychlení procesu prosíme vyhotovit i neověřenou kopii celé žádosti se všemi náležitostmi.

 

Obecné informace týkající se vízové a pobytové problematiky jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/index.html také na webových stránkách Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

 

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky:  

+420/ 974 832 418

+420/ 974 832 421 

-  -  -

 

With regard to continuing pandemics of COVID-19, we ask applicants to observe hygienic rules when visiting the consular section. Applicants are requested to use hands´ desinfection, wear face masks and keep at least 2-meter distance. The number of persons who can simultaneously enter the premises of the consular section is limited. We alsko ask for understanding that the volume of applications that can be accepted and processed,  while observing the hygienic rules, is limited and cannot meet the volume common before the state of pandemics.

 

Office Hours of Consular Section for Consular Affairs:

Monday: 08:00 - 12:00 AM

Tuesday: 08:00 - 12:00 AM

Wednesday: 08:00 - 12:00 AM

Thursday: 08:00 - 12:00 AM

 

 Office Hours of Consular Section for residence permits (long-term visa, long-term residence permit, permanent residence permit and schengen visa):

Monday: 08:00 - 12:00 AM, 02:00 - 04:00 PM 

Tuesday: 08:00 - 12:00 AM, 02:00 - 04:00 PM

Wednesday: 08:00 - 12:00 AM, 02:00 - 04:00 PM 

Thursday: 08:00 - 12:00 AM, 02:00 - 04:00 PM 

Friday: 08:00 - 11:00 AM (especially issuing of residence permits)

 

Territorial district of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava for applicants for residence permits

Foreigners residing in the territory of Slovakia, Hungary, Greece or Cyprus  on the basis of a valid  permanent residence permit or long term residence permit may apply for a Czech residence permit at the Embassy of the Czech Republic in Bratislava (see Decree No. 233/2019 Coll. -  new version valid from February 15th, 2020).
Applications for Czech long-term visas, long-term residence permits and permanent residence permits  may also be submitted in the Embassy of the Czech Republic in Bratislava by citizens of the countries listed in Decree of the Ministry of the Interior No. 429/2010 Coll.

 

Appointment system for visas and residence permits 

 

Those interested in applying for long-term residence permits must make an appointment in written only, via the e-mail address: visa_bratislava@mzv.cz  There is no other method of registering applicants.   Applicants without confirmed appointment date will not be accepted.

 

The e-mail requests for appointments will be formally excluded in following cases:

1)  Indicating a number of applicants in a single e-mail request (any e-mail request must contain the name of one applicant only, except for registration of the members of the same family, i.e. parents with children).

2)  Sending a number of e-mails from one applicant. If one applicant sends a number of e-mails at an appointment date, he/she will be automatically excluded from that appointment date, even in case that such e-mails are sent from a number of different e-mail addresses. Notice of exclusion will be sent only to the first identified duplicity of e-mails . If it is found out that the applicant has already applied for a long-term visa or a long-term/permanent residence over the past months and such application is being processed, his/her e-mail will also be excluded from further processing. 

3) Sending a request for appointment to apply for a residence permit at other than indicated appointment e-mail address.

4) Sending a request missing the elements as set out below:

- in the  text of e-mail -

-the name and surname of an  applicant,

-the citizenship of an  applicant,

-the period of the intended/expected stay in the territory of the Czech Republic (over 90 days),

-information on the type of residence permit (long-term visa - long-term or permanent residence permit),

-his/her contact phone number,

 

- in an e-mail attachment (do not attach any other attachments than listed below - see point 5) -

-a scanned copy of an applicant´s passport data page (either pdf or jpg),

-a copy of the document confirming a particular purpose of stay (either pdf or jpg),

-the type and validity of a permit to stay in the territory of the Slovakia, Hungary, Greece or Cyprus, as the case may be, with an obligation to enclose a copy (either pdf  or jpg)  of the residence permit card (to prove that the application belongs to the territorial competence of the embassy / consular office in accordance with Ordinance No. 429/210 Coll.).

 

5) In case that request for appointment will contain unsolicited attachments.

 

Documents confirming the purpose of stay in the territory of the Czech Republic:

-Employee Card - the number of a vacant job on the Portal of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic or a copy of the Labour Office´s decision;

-Blue Card - the number of a vacant job on the Portal of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic;

-Family reunification - a copy of a residence permit or a long-term visa of the person with whom the applicant intends to reunite, a copy of the marriage certificate in the case of a wedded pair, and a copy of the birth certificate in the case of minors;

-Studies - a copy of the document on admission for studies;

-Business - a copy of an entry in the Trade Registry;

-Interest in a legal entity - a copy of an entry in the Commercial Registry;

-Intra-Company Employee Transfer Card - a copy of the dispatch letter;

-Permanent residence - a copy confirming the purpose of stay in the Czech Republic (e.g. Confirmation on Affiliation to a Compatriot Community Abroad);

-Sports - a copy of a Player Contract; 

-Scientific research - a copy of a Hosting Agreement;

-Culture - a copy of a Contract for the Performance of Cultural/Artistic Activities,

-Health - a copy of the document/confirmation/contract on the provision of a health care surgery/service in the territory of the Czech Republic;  

-Other - a copy of the document confirming the purpose of the stay in the territory of the Czech Republic.

 

We recommend to fill out properly the appropriate forms and prepare all documents (including their copies) before sending e-mail with request for appointment.

- - -

Applications for schengen visa are accepted in written only via e-mail adress: visa_bratislava@mzv.cz 

  Every applicant must send  to the  above mentioned e-mail adress, a scanned copy of his/her passport data page, his/her contact phone number and a copy of the document on the purpose of stay in the territory of the Czech Republic.

- - -

Requests to make appointments to apply for residence permits are handled by Consular Section in chronological order as they are delivered. If the conditions are met, the applicant will receive at his/her contact e-mail address (within seven days from the reservation date) a response indicating the date and time of appointment. The appointed date is fixed and cannot be changed. To apply for a residence permit with Consular Section, the applicant appears at the appointed time with a printed e-mail message confirming the date and time.   

The Embassy of the Czech Republic in Bratislava accepts 108 applications for visas and residence permits per month. Scheduling appointments of residence permits applicants reflects the capacity of the Consular Section. Thank you for your understanding.

 

The capacity for applications for EMPLOYEE CARDs and BLUE CARDs of third country nationals with a residence permit in Slovakia, Hungary, Greece and Cyprus is fully exhausted until 30 June, 2021.
Registration of applicants for Employee Cards and Blue Cards of third country nationals with a residence permit in Slovakia, Hungary, Greece and Cyprus, for the following period will start on 14 June, 2021, at 10 am.
Please DO NOT SEND any requests for appointments for EMPLOYEE CARDs and BLUE CARDs of third country nationals with a residence permit in Slovakia, Hungary, Greece and Cyprus until 14 June, 2021, 10 am. The Consular Section of the Embassy of the Czech Republic in Bratislava is not able to accommodate these requests.

The capacity for applications for long-term visas for the purpose of ENTERPRENEURSHIP is fully exhauseted until 31 July, 2021. Registration of applicants for long-term visas for the purpose of ENTERPRENEURSHIP will start on 14 July, 2021. Please DO NOT SEND any requests for appointments for long-term visas for the purpose of ENTERPRENEURSHIP before 14 July, 2021, as these requests cannot be accommodated.

 

Appointments CONTINUE to be allocated to:

 • third country nationals who by Decree No 429/2010 Coll. are entitled to submit their applications at any Czech Embassy, FOR ALL PURPOSES OF STAY (including employee cards and blue cards) with the exception of enterpreneurship

 • third country nationals with a residence permit in Slovakia, Hungary, Greece and Cyprus, FOR ALL OTHER PURPOSES (i.e. excluding employee cards, blue cards and enterpreneurship)

 

 

 

 

 

- - -

Application requirements

Every applicant for long-term permit must submit:

- valid passport,

- 4 photos,

- original of the document confirming the purpose of stay in the territory of the Czech Republic,

- criminal record (not older than 180 days) issued by the state of the applicant´s citizenship and by the state where the applicant resided in the last three years for more than six months (in case that applicant is older than 15 years),

- relevant applications for residence permits (the forms will be legibly filled in the Czech language)

- We recommend that you submit your originals as well as copies of all documents.
 

- documents according to the following specification:

-Employee Card – filed application form for Emloyee Card, work agreement or agreement on future agreement, document confirming monthly amounting, proof of accommodation (for example rent agreement etc.)

-Blue Card - filed application form for Blue Card, work agreement or agreement on future agreement, document confirming monthly amounting, proof of accommodation (for example rent agreement etc.)

-Family Unification - filed application form for a long-term visa (or filed application form for a long-term residence), proof of funds (an affidavit on financial security issued by the person with whom the applicant reunites and proof of this person's funds availability), proof of accommodation, original of marriage certificate or birth certificate

-Studies - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Business - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Interest in a legal entity - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Intra-Company Employee Transfer Card – filed application form for a long-term residence, proof of accommodation, proof of finance (document confirming monthly amounting)

-Permanent residence - filed application form for a long-term residence, proof of accomodation, proof of finance

-Sports  - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Scientific research - filed application form for a long-term residence, proof of accomodation, proof of finance

-Culture - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Health - filed application form for a long-term visa, proof of finance, proof of accomodation

-Other -  filed application form for a long-term visa (or filed application form for a long-term residence), proof of finance, proof of accomodation

 

All foreign language documents must be submitted with an official translation to the Czech language.

 

General information on visa and residence issues is available on the website of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic: https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html  and on the website of the Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior of the Czech Republic: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/immigration.aspx

 

Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior of the Czech Republic:  

+420/ 974 832 418

+420/ 974 832 421 

- - -

Kontaktní údaje - contact information

 

 

 

Tel. ústředna:

+421 259 203 303

 Fax  konzulární oddělení:

e-mail:

+421 2 59 203 346

consulate_bratislava@mzv.cz

 

Podrobné informace související se vstupem a pobytem cizinců na území České republiky jsou zveřejněny na následujících webových stránkách:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/index.html

 

You can find all the detailed info about entering and residence of foreigners within the Czech republic on the following website:

https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html

 

 

- Krátkodobé (schengenské) vízum 

- Schengen (short-stay) visa

 
- Dlouhodobé vízum

- Long-term Visa

 

- Dlouhodobý pobyt 

- Residence Permit

(za účelem zaměstnání): - zaměstnanecká karta 

                                                 - Emploee Card

                                       

                                                                              

                                                                          

                                               - modrá karta  

                                                 - Blue card

 

- Trvalý pobyt                                       

- Permanent Residence Permit

 

 

 

 

přílohy

- novela vyhlášky nabývá účinnosti 15.2.2020). 33 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 3.2.2020