česky 

rozšířené vyhledávání

Trvalý pobyt - Permanent Residence Permit

Základním právním předpisem upravujícím problematiku trvalých pobytů je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (cizinecký zákon).

 

Aktuální a podrobné informace o trvalých pobytech jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky a lze se s nimi seznámit i otevřením tohoto odkazu. 

 

Permanent Residence Permit

 

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin.

 

Overview of the Ministry of the Interior (Department for Asylum and Migration Policy) offices on the territory of the Czech Republic, including telephone numbers and opening hours.

 

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

The Embassy of the Czech Republic in Bratislava in accordance with § 31 par. a) of Act No. 326/1999 Coll., on the Residence of Foreigners in the Czech Republic, asks all applicants for long-term visas and long-term stays who will submit applications at this embassy to submit a document similar to the extract from a criminal record issued by the State of which the applicant is a national and the same document issued by the States where the applicant has been continuously in the last 3 years for more than 6 months, or an affidavit if that State does not issue such a document.