česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů vedený při Velvyslanectví České republiky v Bratislavě

Velvyslanectví České republiky v Bratislavě vede zvláštní seznam voličů, do nějž se občané České republiky při dlouhodobém pobytu ve Slovenské republice mohou zapsat. Občané České republiky zapsaní do tohoto seznamu mohou na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ve volbě prezidenta České republiky, případně požádat o voličský průkaz. 
 

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií následujících dokladů:

- dokladů potvrzujících totožnost voliče (občanský průkaz nebo cestovní pas),

- dokladů potvrzujících státní občanství ČR voliče (občanský průkaz nebo cestovní pas ČR, osvědčení o státním občanství ne starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku)

- dokladů potvrzujících bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu (povolení k pobytu v SR nebo občanský průkaz SR)

 

Pro žádost není předepsaný formulář. (Lze nicméně využít např. tento text:  žádost o zápis do ZSV (DOC, 28 KB)  Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče. Doporučujeme rovněž uvést i kontaktní údaje (telefon, fax, email, doručovací adresu apod.) pro případ nutnosti doplnění chybějících dokumentů či údajů.

 

Nejzazším termínem pro doručení nebo předání žádosti o zápis zastupitelskému úřadu osobně nebo písemně je termín 40 dnů přede dnem konání voleb.

V případě osobního podání žádosti se můžete dostavit na konzulární úsek velvyslanectví kdykoli v našich úředních hodinách (pondělí - čtvrtek 8:00 -12:00), a to na základě předchozího objednání.

V případě písemného podání žádosti zašlete žádost na adresu:

Velvyslanectví České republiky

Hviezdoslavovo nám. 8

P.O.Box 208

810 00 Bratislava

 

Důsledky zápisu do zvláštního seznamu

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi.