česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předpisy SR o provozu na pozemních komunikacích - zákon SR č. 8/2009 Z.z a související vyhlášky MVSR č. 9/2009 Z.z. a č. 464/2009Z.z.

výběr zákonných ustanovení týkajících se zadržení řidičského průkazu, osvědčení o TP a E.Č vozidla

Plné znění zákona a vyhlášek.

Zákon SR č. 8/2009 Z.z a vyhlášky MVSR č. 9/2009 Z.z. a č. 464/2009Z.z.

 

§ 71

Osobitné ustanovenie o zadržaní vodičského preukazu

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

(2) Policajt namieste vydá o zadržaní vodičského preukazu podľa odseku 1 potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policejného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

(3) Ak sa vodič motorového vozidla počas zadržania vodičského preukazu podľa odseku 1 dopustí priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a nemá pri sebe finančné prostriedky na zaplatenie uloženém blokovej pokuty, vec nemožno prejednať v blokovom konaní.

(4) Ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel. Páchateľ priestupku je na účely prevzatia zadržaného vodičského preukazu povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru.

(5) Ak páchateľ priestupku nezaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote podľa odseku 2, orgán Policejného zboru vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu a postúpi vec na výkon rozhodnutia. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia.

(6) Orgán Policajného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane.

(7) Ak sa rozhodnutie o uložení pokuty vykonáva výkonom verejnoprospešných prác,38) orgán Policejného zboru zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnuti o zadržaní vodičského preukazu, ak páchateľ priestupku nevykoná verejnoprospešné práce v určeném lehote; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie.

Ustanovenia odsekov 3 až 5 sa použijú primerane

§ 72

Zadržanie osvedčenia o evidencii, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

(1) Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak

a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,39)

b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,

c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,

d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,

e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,

f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,

g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,

h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,

i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,

j) vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo mýto.40)

(2) Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

(3) Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

(4) Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o evidencii, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a zadržanú tabuľku s evidenčným číslom orgánu Policajného zboru. Ak ide o evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo o tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine, orgán Policajného zboru ich po uplynutí 15 dní od ich zadržania zašle orgánu, ktorý vozidlo eviduje.

(5) Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii pominú, orgán Policajného zboru ho na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti spolu s tabuľkou s evidenčným číslom, ak bola zadržaná; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Orgán Policajného zboru na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti aj evidenčný doklad vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom, ak neboli zaslané orgánu, ktorý ich eviduje.

(6) Tabuľku s evidenčným číslom z motorového vozidla demontuje policajt, ak tak vodič neurobil na jeho výzvu sám.

(7) Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii podľa odseku 1 písm. a) nepominú ani do 60 dní odo dňa jeho zadržania, vec sa postúpi obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“).

(8) Za osvedčenie o evidencii zadržané podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g) možno vydať nové osvedčenie o evidencii, ak dôvody na jeho zadržanie pominuli; to neplatí, ak ide o postup podľa odseku 7. Ak s osvedčením o evidencii bola zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom, možno vydať aj novú tabuľku s evidenčným číslom.

(9) Nové osvedčenie o evidencii za osvedčenie o evidencii podľa odseku 8 môže na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vydať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované, alebo orgán Policajného zboru, kde si žiadateľ podá žiadosť o jeho vydanie.

(10) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pri žiadosti o vydanie nového osvedčenia o evidencii podľa odseku 9 odovzdať potvrdenie podľa odseku 3.

(11) Policajt je oprávnený z dôvodov podľa odseku 1 písm. a), c) až e) a g) až j) zadržať technické osvedčenie vozidla;41) ustanovenie odseku 3 platí obdobne. Policajt odovzdá zadržané technické osvedčenie vozidla obvodnému úradu dopravy.

 

 

 

přílohy

Zakon_8_2009Zz 374 KB PDF (Acrobat dokument) 24.11.2009

Vyhlaska_9_2009Zz 5 MB PDF (Acrobat dokument) 24.11.2009

Vyhlaska_464_2009_Zz_ 158 KB PDF (Acrobat dokument) 24.11.2009