česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změna zákona o cestovních dokladech

Informujeme, že dne 1. 7. 2021 byl Parlamentem ČR schválen návrh zákona o občanských průkazech, který se vydává v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Uvedený zákon má nabýt účinnosti 2. srpna 2021. Od tohoto data se budou vydávat občanské průkazy s biometrickými údaji (zobrazení obličeje a otisky prstů).  Od 1. ledna 2025 bude možné požádat o vydání občanského průkazu také u pověřených zastupitelských úřadů v zahraničí (viz www.psp.cz – sněmovní tisk č. 1043).

V návaznosti na přijetí nového zákona o občanských průkazech byl schválen také zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, mimo jiné též zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (dále „změnový zákon“). Rovněž změnový zákon nabyde účinnosti 2. srpna 2021 (viz www.psp.cz - sněmovní tisk č. 1044).

Přehled nejdůležitějších změn vyplývajících ze změnového zákona, které se týkají činnosti ZÚ:

 • Rozšiřuje se okruh osob oprávněných k podání žádosti o pas:
  • nezletilý občan starší 15 let přiloží k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  • uvedené osoby jsou oprávněny podat žádost za občana mladšího 15 let,
  • za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení práv, bude moci podat žádost určený opatrovník, umožňuje-li mu to rozsah jeho oprávnění; za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat (ač nebyl zbaven svéprávnosti) může podat žádost člen jeho domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

 

 • Změnový zákon upravuje nové kompetence pro činnost ZÚ.
  • (obdobně pak i Ministerstvo vnitra) bude nově rozhodovat o skončení platnosti cestovního pasu, pokud držitel souhlasí se skončením platnosti a cestovní pas je
 • poškozen nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny anebo
 • držitel změnil podstatně svou podobu.

 

 • ZÚ budou nově také projednávat některé přestupky na úseku cestovních dokladů příkazem na místě, pokud u nich občan podal žádost o vydání cestovního dokladu, např.:
 • občan poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
 • neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
 • neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad.

ZÚ bude moci v těchto případech uložit příkazem na místě pokutu a vydat příkazový blok. (Obdobně tuto kompetenci nově získá i Ministerstvo vnitra, pokud jde o cestovní pasy vydané ve zkrácených lhůtách.)