česky  english 

rozšířené vyhledávání

Matriční agenda

Matriční událostí se rozumí narození, uzavření sňatku a úmrtí. Matriční události, ke kterým došlo v cizině, se zapisují do zvláštní matriky v Brně. Zvláštní matrika v Brně následně vystaví český matriční doklad (rodný list, oddací list či úmrtní list).

Je v osobním zájmu občanů České republiky oznámit matriční událost (sňatek, úmrtí, narození), ke které došlo v zahraničí a učinit zápis do zvláštní matriky Brno neprodleně poté, co k matriční události dojde.

Zápis do ZM se provádí na základě žádosti českých občanů a lze jej učinit prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, případně v ČR u matričního úřadu podle posledního trvalého bydliště v ČR. Z důvodu nutnosti ověření podpisu žadatele se žádost podává osobně.

Za provedení zápisu o matriční události v cizině, které je předpokladem vydání prvního českého rodného nebo oddacího listu, se vybírají správní poplatky ve výši stanovené zákonem č.634/2004 Sb. o správních poplatcích (zápis o úmrtí je od poplatku osvobozen).

Podobně se vybírá správní poplatek dle uvedeného zákona za vystavení duplikátů matričních dokladů.

V případě dalších žádostí, např. o vystavení a zaslání duplikátu českého matričního dokladu nebo o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se může občan v cizině obrátit na zastupitelský úřad ČR, který poskytne konkrétní informace k jednotlivým řízením.

PRAKTICKÉ INFORMACE K UZAVŘENÍ SŇATKU V ZAHRANIČÍ

Zápis manželství uzavřeného v cizině

thumb

Pokud jste uzavřeli manželství v cizině je potřeba, aby bylo jako každá matriční událost zápsáno do Zvláštní matriky v Brně a mohl vám být vystaven český oddací list. více ►

Zápis narození dítěte - občana ČR narozeného v zahraničí

thumb

Pokud se dítě narodilo českým občanům v zahraničí, má samozřejmě nárok na české občanství*, nicméně je potřeba ho jako narozené v zahraničí zapsat do zvláštní matriky v Brně, která registruje české děti narozené mimo území ČR. více ►

Zápis rozvodu manželství

thumb

Došlo-li k rozvodu manželství v zahraničí, je třeba požádat o zápis této matriční skutečnosti do matriční knihy vedené matričním úřadem v ČR. více ►

Zápis úmrtí v cizině – žádost o český úmrtní list

thumb

Pokud občan ČR zemřel v cizině, je k vyřízení rodinných i majetkoprávních záležitostí v ČR zapotřebí provést příslušný zápis do zvláštní matriky v Brně a obstarat český úmrtní list. více ►

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

thumb

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. více ►