česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Žádost o vydání dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se podává na úřadě podle posledního trvalého pobytu žadatele v ČR. Pokud žadatel trvalý pobyt v České republice nikdy neměl, obrátí se na Úřad městské části Praha 1. Žádost je možné podat též prostřednictvím konzulárního úseku Velvyslanectví ČR v Bruselu.

Co musíte předložit:

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá

 • a/občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
 • b/rodný list,
 • c/výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
 • d/výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 • e/úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
 • f/pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
 • g/úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Žadatel není povinen předkládat doklady výše uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.


Vysvědčení obsahuje:

 • jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo,
 • osobní stav,
 • údaj o místu trvalého pobytu,
 • státní občanství,
 • údaj o tom, že občan, popřípadě bezdomovec, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, je podle právních předpisů České republiky způsobilý k uzavření manželství, popřípadě ke vstupu do registrovaného partnerství,
 • jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu druhého snoubence, popřípadě druhé osoby, která chce vstoupit do registrovaného partnerství,
 • datum vydání, otisk úředního razítka, jméno, příjmení a podpis matrikáře.
   

FORMULÁŘ: Źádost o Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (DOC, 42 KB)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Při podávání žádosti na našem konzulátu tedy mějte na zřeteli fakt, abyste o tento doklad nepožádali v tak velkém předstihu, že v den konání svatby již nebude platný. Doba vyřízení tohoto dokladu činí u Velvyslanectví ČR v Bruselu cca 1 a půl měsíce.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na vícejazyčném tiskopisu (čeština, angličtina, němčina, ruština).

Matriční úřady v Belgii vyžadují, aby vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství bylo úředně přeloženo do francouzštiny/vlámštiny.

Související zákony: 301/2000 Sb. § 45, 46

MVČR - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství