česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Ministerstvo vnitra ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu - květen 2019

Prezident republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 a sobotu 25. května 2019. Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR). Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném velvyslanectvím ČR v Bruselu, mohou za účelem voleb do EP požádat o vystavení voličského průkazu.

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat

  • v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Občan ČR, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí:  

1. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič i nadále bude zdržovat v zahraničí trvale)  

a. Voličský průkaz vydává zastupitelský úřad, u kterého je volič zapsán ve zvláštním seznamu (tj. příslušný podle místa pobytu voliče). 

b. Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to  

c. osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo 

d. písemně tak, aby byla žádost doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. 

e. S voličským průkazem se musí volič dostavit na území ČR, kde může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku. 

f. Zastupitelský úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Doporučení: O voličský průkaz doporučujeme požádat osobně v termínu od 9. do 22. května 2019, aby mohl být žadateli zároveň obratem předán!


2. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí (volič se napříště bude zdržovat na území České republiky)  

Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky nebo v den voleb okrskové volební komisi příslušné podle místa trvalého pobytu. 

Volič musí potvrzení předložit uvedenému obecnímu úřadu do 22. května 2019 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.


3. Pokud chce občan ČR volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se občan ČR v době voleb do Evropského parlamentu nachází a splňuje-li podmínky pro výkon volebního práva stanovené právním předpisem příslušného členského státu Evropské unie, může hlasovat na území tohoto jiného členského státu Evropské unie. (Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze v jedné zemi - registraci na belgickém úřadě je potřeba učinit do 28.02.2019).


Podrobné informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu