česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Dagmar Kneřová
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí je možné požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného naším zastupitelským úřadem (ZÚ).

Pro zápis do ZSV si sjednejte schůzku e-mailem (consulary_brussels@mzv.cz). Žádost lze zaslat i poštou (v tomto případě je však rozhodující datum doručení žádosti), nicméně v takovém případě je nutné doložit buď originály příslušných dokladů, nebo jejich úředně ověřené kopie.

Pro zápis do ZSV musí volič předat, resp. doručit našemu velvyslanectví následující dokumenty v originále či ověřené kopii:

  • písemnou Žádost o zápis do ZSV (DOC, 27 KB) - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen,
  • doklad potvrzující totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas, jiný úřední doklad - i cizozemský opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození),
  • doklad prokazující státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz, osvědčení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství),
  • doklad potvrzující bydliště na území Belgie.

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Volič zapsaný do ZSV se může účastnit hlasování na našem velvyslanectví po předložení dokladu totožnosti a dokladu o státním občanství ČR a to při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a při volbě prezidenta republiky. Při volbách do Senátu lze hlasovat pouze na území ČR.

Voliči zapsaní do ZSV mohou na území ČR hlasovat na základě voličského průkazu vydaného naším velvyslanectvím.

Obdobně lze na základě voličského průkazu hlasovat i při volbách do Evropského parlamentu. Voliči zapsaní do ZSV nemohou hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Brusel a nebudou se v době voleb nacházet v Belgii, mohou rovněž požádat ZÚ o vydání voličského průkazu. S tímto průkazem je možno volit kdekoliv v České republice nebo na jiném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Při ukončení pobytu v zahraničí je potřebné požádat o vyškrtnutí ze ZSV.