česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studijní stáže na Velvyslanectví ČR v Bruselu

Velvyslanectví ČR v Bruselu v opodstatněných případech a v návaznosti na své kapacitní možnosti přijímá žádosti studentů či čerstvých absolventů vysokých škol o neplacené studijní stáže.

1.         Účel stáže

Účelem studijní stáže (dále jen “stáž”) je umožnit stážistovi seznámit se blíže s posláním, úkoly a prací Velvyslanectví v Bruselu, významnou částí pobytu stážisty je zapojení do řešení dílčích pracovních úkolů a aktivit Velvyslanectví.

Stážisté v rámci pobytu na Velvyslanectví mohou být pověřováni činností na politickém, ekonomickém, konzulárním i administrativně-technickém úseku. Podstatnou částí stáže bývá zpracovávání kratších operativních (cca 1 stránka) i širších analytických materiálů, které se týkají belgické vnitřní i zahraniční politiky.

2.         Základní podmínky

Studijní stáž lze uskutečnit pouze tehdy, je-li žadatel studentem VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu, absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia)

Stáž může být umožněna pouze občanům ČR.

Stáž nesmí překročit 6 měsíců na stejném ZÚ nebo v  jednom útvaru MZV v ČR. Stáž je možné absolvovat na více ZÚ a v útvarech MZV v ČR. Celková doba všech stáží jednoho stážisty na MZV nesmí překročit 12 měsíců.

Stáž na Velvyslanectví nezakládá pracovněprávní vztah mezi MZV ČR a stážistou. Nevzniká při ní proto nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění (po dobu stáže je stážista plně zabezpečen vysílající organizací, z jiných zdrojů, nebo si hradí náklady, včetně cestovních, ze svých prostředků).

Velvyslanectví v Bruselu nemá k dispozici ubytovací kapacity a žadatelé si musí včas sami zajistit ubytování na dobu stáže.

3.         Požadavky na stážisty

Velvyslanectví požaduje alespoň základní znalosti o Belgii, zejména o její zahraniční, vnitřní a ekonomické politice. S činností na Velvyslanectví je spojena potřeba schopnosti samostatného shromažďování, vyhodnocování a písemného zpracování informací. Důležitou podmínkou je proto velmi dobrá znalost českého jazyka, stylizační schopnosti  a bezchybný písemný projev.

Dále vyžadujeme velmi dobrou znalost holandštiny (preferujeme) nebo francouzštiny a anglického jazyka. Práce na PC je považována za samozřejmost.

4.         Postup při žádosti o stáž

Jako první krok zájemce kontaktuje ZÚ Brusel kvůli dohodě nejbližšího možného termínu stáže a předloží (zašle e-mailem) zároveň:

  • Strukturovaný životopis
  • Motivační dopis

V případě, že Velvyslanectví ČR v Bruselu uzná žadatele za vhodného kandidáta ke schválení stáže, dodá žadatel (lze poštou, či e-mailem a v oskenované podobě) následující dokumenty:

(fotokopie platného dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění stážisty bude požadována v den zahájení stáže).

             Velvyslanectví vyhodnocuje žádosti průběžně podle svých technicko-personálních možností zajistit stáž. Pokud o konání rozhodne,  informuje předběžně žadatele a dohodne/potvrdí s ním orientační  termín stáže. Poté zasílá návrh k souhlasu se stáží na MZV ČR. Teprve po souhlasu MZV ČR definitivně vyrozumí žadatele o souhlasu se stáží. Zájemce o stáž doručí proto Žádost o uskutečnění stáže  včetně všech uvedených povinných příloh minimálně 2 měsíce před případným zahájením stáže. Bez dodržení této lhůty nebude schvalovací proces zahájen.

V současné chvíli je další prezenční studijní stáž možná počínaje listopadem 2021.
 

5.         Koho kontaktovat?

V souvislosti se žádostmi o stáž na ZÚ Brusel se obracejte na brussels@embassy.mzv.cz

6.         Průběh stáže

            Stážista je povinen se seznámit s administrativními náležitosti pro pobyt v Belgii. Po příjezdu na Velvyslanectví je stážistovi přidělen garant, který seznámí stážistu s posláním a úkoly pracoviště, ukládá mu úkoly, atd. Na závěr stáže zhodnotí garant v pohovoru se stážistou průběh a výsledky stáže a zpracuje hodnocení.

7.          Závěr

Velvyslanectví v Bruselu má zájem v maximální možné míře pomoci žadatelům o stáž. Zároveň však připomínáme, že na stáž není právní nárok a vzhledem k omezeným provozním možnostem nemůžeme přijímat všechny zájemce.