česky  english  magyarul 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016

Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.
 

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb.

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.   

 

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

 

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

 

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 30. září 2016) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 5. října 2016 do 16 hod); o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 22. září 2016) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

 

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

 

 

Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

 

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Konají-li se volby do Senátu společně s volbami do zastupitelstev krajů; úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola Senátu (barva žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu, musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování mimo volební obvod, kde má volič trvalý pobyt

Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve stálém seznamu voličů na území České republiky, tak může hlasovat ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají volby (viz. Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016 – uveřejněné na webu Ministerstva vnitra pod samostatným odkazem).

Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například korespondenční hlasování. Proto, nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí (např. z důvodu hospitalizace nebo služební cesty), jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky v zahraničí.

 

Druhé kolo voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.

 

Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce 2016

 

 

Číslo volebního obvodu                                     Sídlo volebního obvodu

volební obvod č. 1                                                  Karlovy Vary

volební obvod č. 4                                                  Most

volební obvod č. 7                                                  Plzeň - město

volební obvod č. 10                                                Český Krumlov

volební obvod č. 13                                                Tábor

volební obvod č. 16                                                Beroun

volební obvod č. 19                                                Praha 11

volební obvod č. 22                                                Praha 10

volební obvod č. 25                                                Praha 6

volební obvod č. 28                                                Mělník

volební obvod č. 31                                                Ústí nad Labem

volební obvod č. 34                                                Liberec

volební obvod č. 37                                                Jičín

volební obvod č. 40                                                Kutná Hora

volební obvod č. 43                                                Pardubice

volební obvod č. 46                                                Ústí nad Orlicí

volební obvod č. 49                                                Blansko

volební obvod č. 52                                                Jihlava

volební obvod č. 55                                                Brno-město

volební obvod č. 58                                                Brno-město

volební obvod č. 61                                                Olomouc

volební obvod č. 64                                                Bruntál

volební obvod č. 67                                                Nový Jičín

volební obvod č. 70                                                Ostrava - město

volební obvod č. 73                                                Frýdek - Místek

volební obvod č. 76                                                Kroměříž

volební obvod č. 79                                                Hodonín

 

            Vymezení výše zmíněných volebních obvodů je stanoveno v příloze č. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.