español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR V Buenos Aires
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání malých lokálních projektů na rok 2022 - Argentina, Paraguay

Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires vyhlašuje výzvu pro předkládání návrhů malých lokálních projektů v Argentině a Paraguayi, které by mohly být podpořeny finančním příspěvkem v rámci oficiální rozvojové spolupráce České republiky. 

Malé lokální projekty jsou rozvojové projekty malého rozsahu, které identifikuje Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires a po odsouhlasení Ministerstvem zahraničních věcí České republiky jsou spravovány přímo Velvyslanectvím. Realizátorem projektu je místní subjekt v dané zemi (v tomto případě Argentině a  Paraguayi). Může se jednat o vzdělávací, zdravotnickou, sociální nebo kulturní instituci, nestátní neziskovou organizaci, družstvo, územně správní celek, místní komunitu a podobně, který smluvně přebere zodpovědnost za věcnou realizaci projektu vůči velvyslanectví České republiky v Buenos Aires.

Cílem tohoto nástroje dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky není budování kapacit realizátora, ale podpora jeho rozvojových aktivit menšího rozsahu. Českou republikou podpořený malý lokální projekt by pak měl přinést nejen rozvojové výstupy, ale měl by též přispět ke zvýšení viditelnosti České republiky v dané zemi. Mohou být podpořeny nejrůznější projekty, například projekty zaměřené na podporu místního rozvoje, zlepšení zdraví nebo lékařské péče, odstraňování chudoby, zpřístupňování vzdělání, školení potřebných osob ve venkovských oblastech, ochranu životního prostředí nebo na zlepšení postavení žen ve společnosti.

Česká republika touto cestou podporuje potřebné lokální iniciativy, které nemají dostatek finančních prostředků a potřebují přispět.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA MALÝ LOKÁLNÍ PROJEKT

Malý lokální projekt může realizovat pouze místní subjekt mající v zemi realizace právní subjektivitu. O příspěvek tak nemůže žádat fyzická osoba sama za sebe.

Projekt musí být relevantní k potřebám a prioritám cílové země a musí být v souladu s prioritami zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Projekt by měl být účelný, hospodárný a efektivní, z tohoto důvodu musí být doloženy všechny platby účtenkami.  Náklady na mzdy/honoráře, diety, ubytování, cestovné, pojištění, očkování a další osobní náklady nesmí přesáhnout 25 % celkového rozpočtu. Doporučuje se, aby příspěvek nepokrýval celkový rozpočet projektu, ale aby bylo zajištěno jeho spolufinancování z jiných zdrojů.

Projekt musí být realizován v období od podepsání smlouvy (cca v březnu 2022) do září 2022.

ROZPOČET A MOŽNÝ PŘÍSPĚVEK

Finanční příspěvek na malý lokální projekt činí maximálně 500.000,- Kč. Každá organizace může požádat o příspěvek na více projektů, ale z prostředků rozvojové spolupráce ČR může být podpořen jen jeden projekt žadatele.

JAK POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA MALÝ LOKÁLNÍ PROJEKT

Žádost o příspěvek na malý lokální projekt musí obsahovat:

a) v angličtině vyplněný Identifikační formulář opatřený razítkem organizace a podpisem,

b) kopii dokladu (v angličtině nebo přeloženého do angličtiny) o tom, že žadatel má právní subjektivitu (je oficiálně zaregistrován),

c) potvrzení v češtině nebo angličtině osoby podepsané na identifikačním formuláři, že může jednat za organizaci, která žádá o příspěvek.

Žádost o příspěvek musí být doručena nejpozději do 12. října 2021 Velvyslanectví ČR v Buenos Aires v papírové podobě na následující adresu:

Junín 1461, 1113 Buenos Aires (Capital Federal), Argentina

Před odesláním žádosti poštou nebo kurýrní službou musí být žádost (Identifikační formulář) naskenována v souboru typu PDF či v souboru typu Excel.  Soubor musí být odeslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu radek_hovorka@mzv.cz a melanie_patelli@mzv.cz

Na stejné adresy zasílejte případné dotazy. Veškerá komunikace musí probíhat elektronickou formou prostřednictvím e-mailu. 

přílohy

Identifikační formulář (English) 72 KB XLS (Excel tabulka) 30.8.2021