español  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní a další osobní doklady ČR

Ukončení cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech rodičů

Zákon č. 197/2010 Sb., který novelizoval zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.

Po 26. červnu 2012 tedy bude moci každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

V zemích EU/EHP/Švýcarsko lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Občanský průkaz je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v něm zapsané.

Proto pro úplnost dodáváme, že od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Pas s biometrickými prvky (e-PAS)

Biometrickým pasem se rozumí cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky (fotografie, od 1.4.2009 i otisky prstů). Česká republika zahájila vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-Pasů) dne 1. září 2006. 

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného dne 13. 12. 2004, jsou všechny členské státy EU povinny zavést biometrické prvky do nově vydávaných cestovních dokladů. Tyto biometrické charakteristiky budou používány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity držitele pasu.

E-Pasy jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování občanů mladších 10 let (dále jen „dítě“) do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.

Žadatel při podávání žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji vyplňuje formuláře osobně na ZÚ, kde také předloží potřebné doklady k jeho vydání.

Žadatel je povinen se dostavit na ZÚ dvakrát osobně a to jak na nabraní, tak na  i převzít cestovního pasu s biometrickými údaji, zastoupení na základě plné moci je vyloučeno. Za občana mladšího 15 let přebírá cestovní pas s biometrickými údaji zákonný zástupce, popř. místo něho osoby uvedené v § 17 odst. 4 a 6 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, přičemž účast občana mladšího 15 let se nevyžaduje.

Rádi bychom Vás upozornili, že pro rychlejší proces obnovy cestovního pasu je zapotřebí zažádat si o nový cestovní pas před vypršením platnosti. V případě, že Vám pas vyprší nebo proběhla změna jména, je nutné si požádat nejdříve o Osvědčení o státním občanství.

Vzhledem k omezené kapacitě terminálu pro podání žádostí je nezbytné si pro podání žádosti domluvit schůzku na tel. čísle (0054-11) 48073107.

 

Doklady nezbytné pro podání žádosti

- Doklad totožnosti (platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz).

- Doklad o jménu a příjmení, které má být uvedeno v pasu (platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz, vdané ženy předkládají český oddací list).

- Doklad o státním občanství České republiky (platný cestovní pas, platný občanský průkaz nebo aktuální osvědčení o st. občanství ČR, od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok).

Informace o postupu vyřízení Osvědčení o státním občanství naleznete zde. Osvědčení musí být vystaveno před podáním žádosti o e-Pas. Žádost o osvědčení o státním občanství nelze podat zároveň s žádostí o e-Pas.

- Platný řidičský průkaz ČR (pouze v případě, že žadatel předkládá osvědčení o státním občanství ČR s neplatným cestovním pasem nebo občanským průkazem ČR).

- Doklad o rodném čísle (rodný list, cestovní pas, občanský průkaz nebo doklad o rodném čísle).

- Fotografie

- Správní poplatek se hradí při převzetí pasu. Správní poplatky přijímáme pouze v hotovosti.

Výše poplatku je dána zákonem 634/2004 Sb. o správních poplatcích - viz položka 157a sazebníku, a dále kurzem CZK/ARS, který stanovuje pro každý měsíc česká národní banka. Pro děti do 15 let věku je sazba nižší - viz položka 157a (do 15 let).

Žádost o vydání cestovního pasu pro děti do 15 let mohou podat a podepsat jedině rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Osobní přítomnost dětí do 15 let je požadována pouze při podání žádosti, vyhotovený cestovní pas přebírá zákonný zástupce. V případě nezletilého žadatele staršího 15 let, žádajícího o e-Pas bez přítomnosti rodičů je k žádosti  nutné přiložit písemný souhlas rodičů, resp. zákonného zástupce, s vydáním pasu. Podpis na souhlasu rodičů musí být notářsky ověřen. Rodič přikládá k žádosti o pas pro nezletilého kromě rodného listu dítěte i  svůj rodný list nebo platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz).

Doporučení

Níže zmíněné skupině žadatelů doporučujeme, aby podali žádost o tzv. prevalidaci údajů v evidenci obyvatel České republiky.

Jedná se o žadatele, kteří v nedávné době:

1)      znovu získali zpět české státní občanství (navrácení občanství),

2)     změnili příjmení  (sňatek, rozvod, nebo proběhla jiná změna),

3)      nebo se v posledních několika letech dlouhodobě nezdržovali na území České republiky.

Žádost o prevalidaci zašlete faxem na číslo (0054-11) 48001088, nebo e-mailem na buenosaires@embassy.mzv.cz a to v této formě:

Žádám Zastupitelský úřad České republiky v Buenos Aires o předběžné ověření osobních údajů vedených k mé osobě v informačním systému obyvatel (ISEO) za účelem  podání žádosti o vystavení cestovního pasu České republiky s biometrickými údaji.

Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Datum narození:
Poslední trvalá adresa v ČR:
Kontaktní informace:

V případě nejasností nás kontaktujte na tel. (0054-11) 48073107.

K žádosti se předkládají následující doklady:

a) doklad o státním občanství ČR

Zašlete fotokopii jednoho z níže uvedených dokladů:

- platný cestovní pas ČR
nebo
- platný občanský průkaz ČR
nebo
- osvědčení o státním občanství ČR ne starší než 1 rok od data vydání

Pokud nemáte platný cestovní pas ani občanský průkaz, musí se k žádosti o nový cestovní pas ČR přiložit vyplněná žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR. Podpis na této žádosti musí být ověřen místním notářem. Žádost je zpoplatněna zvláštním poplatkem a proto nezapomeňte, prosím, k poplatku za vydání cestovního pasu připočítat i tuto částku.


d) fotokopie dokladu totožnosti (neplatný cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz ČR)

V případě odcizení či ztráty cestovního dokladu je nutné vyplnit formulář Oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu.


e) originály českých matričních dokladů (popř. notářem v ČR ověřená kopie)

Těmito doklady se rozumí:

- český rodný list

- vdané ženy musí vždy přiložit český oddací list (oddací list nepřikládají pouze v případě, že v novém cestovním pase budou mít stejné příjmení, jako v dosavadním cestovním pase).

Originály Vašich dokladů Vám po zpracování žádosti zašleme zpět doporučenou poštou.


f) prohlášení o občanství

Tímto prohlášením se potvrzuje, že od vydání dokladu o státním občanství ČR (většinou je tím míněn Váš dosavadní český cestovní pas) jste nepozbyl/a státní občanství ČR. Jestliže se nemůžete dostavit k podání žádosti osobně, musí být Váš podpis na "Prohlášení" ověřen místním notářem. Prohlášení se musí k žádosti vždy přikládat. Formulář prohlášení existuje ve dvou verzích:pro osoby starší 18 let včetně / pro osoby do 18 let (vyberte verzi dle toho, pro koho má být doklad vystaven).

Původní cestovní pas se vždy vrací při převzetí nového cestovního pasu, nemusíte jej tedy zasílat s žádostí.

Zdůrazňujeme, že úřady vydávají nové pasy pouze na základě českých matričních dokladů. Pokud k matriční události (jako např. narození, sňatek, rozvod) došlo v zahraničí, je nejdříve nezbytné zajistit provedení zápisu těchto matričních událostí u matričního úřadu v ČR (zvláštní matrika v Brně). V těchto případech kontaktujte konzulát ještě před odesláním své žádosti o cestovní pas, abychom Vás mohli informovat o dalším postupu (ověření dokumentů apostilou, uznání cizozemských rozvodových rozsudků apod.) a zaslat Vám potřebné formuláře (tel: (0054-11) 48073107).

Žádost o vydání cestovního pasu „blesk“ pro děti do 15 let mohou podat a podepsat (na str. 2) pouze rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Rámeček "podpis držitele" na 1 str. žádosti zůstane v případě dětí, které se ještě podepsat neumí, prázdný. Nezletilí žadatelé starší 15ti let podepisují žádost sami, ale na žádosti musí být písemný souhlas rodičů, resp. Jiné oprávněné osoby, s vydáním pasu. Zákonný zástupce přiloží k žádosti o pas pro nezletilého kromě rodného listu dítěte rovněž svůj rodný list, nebo fotokopii svého platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.

Řádně vyplněnou žádost se všemi doklady předáváme k vyřízení příslušným orgánům v ČR. Vyřízení trvá přibližně 2 měsíce. Po obdržení pasu Vás budeme informovat, proto Vaše žádosti, prosím, neurgujte. V případě nejasností nás kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.

V případě, že jste držitelem platného cestovního pasu ČR a žádáte o vydání dalšího cestovního pasu, je nezbytné tuto Vaši žádost řádně odůvodnit na zadní straně tiskopisu "Žádost o vydání cestovního pasu".

NEZAPOMEŇTE, PROSÍM, do zásilky, ve které nám budete zasílat Vaši žádost o vydání cestovního pasu, vložit veškeré možné kontakty na Vás (tzn. ADRESU, TELEFONNÍ popř. FAXOVÉ ČÍSLO, E-MAIL apod.) v Argentině/Uruguayi/Paraguayi, abychom Vás mohli informovat o stavu vyřizování Vaší žádosti.

přílohy

Form_p1_zadost_BLESK 1 MB PDF (Acrobat dokument) 7.10.2010

Form-N1_Zadost-zjisteni-StatObc 31 KB PDF (Acrobat dokument) 7.10.2010

Form_p3_oznameni_ztrata_CD 21 KB PDF (Acrobat dokument) 7.10.2010

Form_prohlaseni_obcanstvi_MZV_nad18 23 KB PDF (Acrobat dokument) 2.10.2010

Form_prohlaseni_obcanstvi_MZV_do18 23 KB PDF (Acrobat dokument) 2.10.2010

navrh_na_uznani_ciziho_rozhodnuti_soudu 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.4.2020