español  česky 

rozšířené vyhledávání

NÁHRADNÍ DOKLAD

Náhradní cestovní doklad ČR vystaví Zastupitelský úřad občanům ČR v nouzových situacích - tj. v případě odcizení, poškození anebo ztráty původního platného cestovního dokladu. Doklad slouží k návratu z Argentiny do České republiky. Lze jej vystavit s platností na dobu nezbytně nutnou k návratu do ČR.

K vystavení náhradního cestovního průkazu se kromě žádosti o vydání náhradního cestovního průkazu (můžete též obdržet na našem zastupitelském úřadu) dále předkládají:

 

  1. 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm. Fotografie musí vyhovovat zde uvedeným podmínkám;
  2. fotokopie českých dokladů, potvrzující Vaše české občanství;
  3. potvrzení o ztrátě nebo zničení cestovního pasu - policejní zpráva/oznámení o ztrátě původního cestovního pasu ČR;
  4. doklad o datu uskutečnění cesty do ČR - kopie letenky do ČR
  5. oznámení o odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení cestovního dokladu
  6. správní poplatek (tabulka "Správní poplatky")

Náhradní cestovní průkaz lze vyzvednout pouze na velvyslanectví ČR v Buenos Aires nebo na některém z honorárních konzulátů ČR.

Pro ověření Vaší totožnosti v ČR sdělte ZÚ písemně (faxové číslo (0054-11) 48001088) nebo telefonicky (tel. číslo (0054-11) 48073107) následující údaje (v případě zaslání faxem nezapomeňte na sebe uvést kontaktní informace):

· jméno a příjmení

· datum narození

· rodné číslo

· poslední trvalé bydliště v ČR

· kopie letenek/rezervace

· doklad totožnosti

Aby se zamezilo případnému zneužití ztraceného či odcizeného cestovního dokladu, generální konzulát neprodleně informuje příslušné orgány pasové služby ČR a tento pas je pasovou službou zneplatněn. Prokazování se odcizeným nebo ztraceným pasem (t.j. pasem neplatným) je protiprávní.