español  česky 

rozšířené vyhledávání

Podmínky pro vstup do Argentiny

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires upozorňuje na velmi striktní podmínky pro cestování nezletilých z argentinského území.

Pro překračování hranic Argentiny a pobyt na jeho území musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené argentinskými zákony, ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území Argentiny je proto příslušné argentinské velvyslanectví. Následující informace jsou určeny pouze k základní orientaci. Doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u argentinského velvyslanectví, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Velvyslanectví upozorňuje na neobvykle přísné podmínky týkající se cestování nezletilých (tj. osob do 18 let).

Nezletilý dlouhodobě pobývající v Argentině může opustit zemi pouze v doprovodu obou svých rodičů. Pokud ho jeden nebo oba rodiče nedoprovázejí, musí se prokázat notářsky ověřeným povolením (platným 3 měsíce) podepsaným jedním, resp. oběma rodiči, nebo soudním rozhodnutím. Pokud se jeden z rodičů nachází v zahraničí, musí učinit příslušné prohlášení na příslušném argentinském velvyslanectví či konzulátu. Takový dokument má platnost šest měsíců.

Rodičům trvale žijícím v Argentině doporučujeme namísto jednoduchého notářem ověřeného souhlasu nechat vypracovat notářský zápis (escritura pública). Tento doklad bude platný až do dovršení 18 let věku dítěte. Je vhodné sepsat zápis s minimálním počtem podmínek, neboť v případě, že doprovázející osoba nebo cílová destinace se budou lišit od údajů uvedených v zápisu, nezletilému argentinská pohraniční kontrola nepovolí vycestovat ze země.

Pokud je dítě svěřeno do péče pouze jednoho z rodičů, vyžaduje pohraniční kontrola soudní rozhodnutí. Doporučujeme cestovat také s kopií rodného listu nezletilého. Doklady pocházející od jiných než argentinských úřadů musí být přeloženy do španělštiny a ověřeny příslušným argentinským/českým konzulátem. Je důležité mít k dispozici kopie dokumentů, které je možné odevzdat příslušníkům pohraniční kontrole.

Ve složitých případech, např. pokud je otec dítěte neznámý, musí být rodný list dítěte ověřen úřadem státu, který ho vydal, a velvyslanectvím nebo konzulátem Argentiny příslušným pro danou zemi.

Nezletilí, kteří vstupují do Argentiny na dobu kratší než 90 dnů, musejí zemi opustit v doprovodu stejných osob, se kterými přicestovali. Pokud např. vstoupili na argentinské území pouze v doprovodu matky, mohou vycestovat pouze se svou matkou, bez nutnosti disponovat souhlasem otce. Pokud ovšem přicestovali s oběma rodiči, musí opustit Argentinu společně s oběma rodiči. V případě, že jeden z rodičů neodjíždí, musí dodat notářsky ověřený souhlas s vycestováním nezletilého. Pokud vstoupili na území Argentiny samostatně, mohou také samostatně vycestovat.

Doporučujeme vždy cestovat s kopií rodného listu nezletilých, zejména v případě kojenců, u nichž jsou kontroly ještě přísnější.