español  česky 

rozšířené vyhledávání

Rozvod v zahraničí

Uznání rozhodnutí cizozemského soudu o neplatnosti manželství

Žádost o uznání cizozemského rozhodnutí je nutné podat k Nejvyššímu soudu ČR.

Informace k této otázce lze získat na webové stránce Nejvyššího soudu ČR: http://www.nsoud.cz/

K návrhu na uznání cizího rozhodnutí (o rozvod manželství nebo o neplatnost manželství anebo o určení či popření otcovství) je třeba připojit:

1. Soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč (kolek v této hodnotě).

2. Doklad o tom, že ten, kdo o uznání cizího rozhodnutí žádá (či jiný účastník řízení, které proběhlo u cizího soudu), je státním občanem České republiky. Zpravidla se předkládá doklad vystavený příslušným úřadem, v jehož obvodu působnosti měl účastník poslední bydliště v České republice. Také je možné předložit platný občanský průkaz nebo cestovní pas občana ČR (fotokopie těch stran, kde je vyznačena platnost cestovního pasu).

3. Cizí rozhodnutí o rozvodu manželství (o neplatnosti manželství nebo o určení či popření otcovství), a to ve stejnopise nebo v ověřeném opisu, v úplném znění, včetně odůvodnění s doložkou právní moci pořízenou orgánem, který cizí rozhodnutí vydal [pokud je tato doložka vystavovaná, např. v SRN, v Rakousku atd., v ostatních případech pak rozhodnutí opatřené vyšším ověřením - apostilou (např. Argentina, Uruguay atd.)].

4. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství a o neplatnosti manželství se předkládá oddací list o uzavření manželství, jež bylo cizím rozhodnutím rozvedeno.

5. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o určení či popření otcovství se předkládá rodný list narozeného dítěte.

6. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí, které se místo odůvodnění odvolává namísto uvedení důvodů na některé skutkové údaje uvedené v návrhu (žalobě) nebo v protokolu o jednání, se předkládá stejnopis (opis) návrhu (žaloby), který byl podán cizímu soudu, anebo opis protokolu o jednání u cizího soudu.

7. Je-li ten, kdo podává návrh na uznání cizího rozhodnutí zastoupen zástupcem na základě plné moci, předkládá se plná moc opravňující jednat za navrhovatele před Nejvyšším soudem ČR. Zastoupení zástupcem na základě plné moci je vhodné zejména tehdy, zdržuje-li se ten, kdo návrh podává, v cizině, kam by mu bylo třeba doručovat písemnosti prostřednictvím příslušných orgánů České republiky a cizího státu, jimž náleží zprostředkovat a poskytovat mezistátní právní pomoc.

Vzor návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství najdete zde.

Všechny cizojazyčné listiny k doložení skutečností uvedených v návrhu na uznání cizího rozhodnutí je třeba předkládat zároveň s ověřeným překladem do češtiny (seznamy tlumočníků je možné najít na každém krajském soudu, včetně Městského soudu Praha).
Nejsou-li k návrhu připojeny potřebné listinné doklady, bude ten, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí (jeho zástupce) písemně vyzván Nejvyšším soudem ČR o jejich předložení (doplnění).

Poznámka:
Podaný písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí (s potřebnými listinnými doklady) zašle potom Nejvyšší soud ČR k písemnému vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR.
Návrh na uznání cizího rozhodnutí projedná potom senát Nejvyššího soudu ČR v neveřejném zasedání. Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky se doručí tomu, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základě plné moci.

přílohy

navrh_na_uznani_ciziho_rozhodnuti_soudu 19 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.4.2020