español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR – září 2022

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44) pod číslem 81/2022 Sb., volby do jedné třetiny Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín.

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022. V případě, že se kandidát vzdá své kandidatury před druhým kolem voleb ve volebním obvodu, pozbude práva být volen nebo zemře, koná se druhé kolo voleb až třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole, tj. v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2022.

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území ČR. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Zastupitelské úřady ČR v zahraničí však v souvislosti s volbami do Senátu také plní úkoly, a sice zajišťují informování voličů, vedou zvláštní seznam voličů a vydávají voličské průkazy.

Zvláštní seznamy voličů pro voliče, kteří mají bydliště mimo území ČR a kteří požádali o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady 30 dnů přede dnem voleb, tj. 24. srpna 2022.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území ČR, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Dne 14. srpna 2022 (neděle) končí lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. K tomuto datu musí být našemu velvyslanectví doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do zvláštního seznamu voličů, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů, potvrzujících jeho totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek našeho velvyslanectví. Žádost, podanou v uvedené lhůtě pouze prostřednictvím e-mailu, je možné rovněž uznat, avšak pouze v případě, že ji posléze volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií uvedených dokladů, a to do doby uzavření zvláštního seznamu voličů (24. srpna 2022).

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území ČR vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 16. září 2022) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 21. září 2022 do 16.00 hodin); osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 8. září 2022) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat, a to pouze osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.

Na webu Ministerstva vnitra ČR naleznete o nadcházejících volbách do Senátu informaci pro veřejnost.

Níže se přikládá přehled termínů a lhůt, stejně jako seznam volebních obvodů, kterých se tyto volby týkají.

přílohy

Přehled termínů a lhůt 3 MB PDF (Acrobat dokument) 14.6.2022

Volební obvody 155 KB PDF (Acrobat dokument) 14.6.2022