español  česky 

rozšířené vyhledávání

Zápis manželství

Manželství občanů České republiky, k němuž došlo na území cizího státu, se zapisuje do zvláštní matriky vedené Magistrátem města Brna.
 

MANŽELSTVÍ UZAVŘENÉ V ARGENTINĚ/URUGUAYI/PARAGUAYI

Pokud jste uzavřeli na území těchto států manželství, je zapotřební nechat tento sňatek zaregistrovat taktéž na území ČR. Po provedení zápisu o uzavření manželství Vám bude vydán český oddací list, který budete používat pro jednání s úřady na území ČR. Zápis bude proveden odborem zvláštní matriky, Úřadu městské části Brno-střed.

K podání žádosti o provedení zápisu o uzavření manželství a k následnému vydání českého oddacího listu je nutné předložit následující:

1) originál zahraničního oddacího listu, který musí být opatřen:

- ověřovací doložkou "Apostille" (k vydání této doložky musíte požádat kancelář Ministerstva zahraničních věcí příslušného státu)

- ověřeným překladem oddacího listu a apostilní doložky do českého jazyka.

2) fotokopii Vašeho PLATNÉHO cestovního pasu ČR (pouze stránka s fotografií) nebo občanského průkazu ČR (kopie obou stran OP), a nebo kopii osvědčení o státním občanství ČR. Pokud jsou oba manželé občany ČR, předkládá se kopie cest. pasu nebo občanského průkazu a nebo osvědčení o st. obč. ČR od obou manželů.

V případě, že Váš cest. pas nebo občanský průkaz již není platný a nemáte ani osvědčení o st. občanství ČR, je zapotřebí vyplnit a podepsat " žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR" a vydání osvědčení o st. občanství ČR.

3) originál českého rodného listu

- můžete též předložit jeho kopii, jejíž pravost jste si nechali ověřit od notáře v ČR,

- jsou-li oba manželé občany ČR, předkládá se rodný list od obou manželů,

4 ) český rozvodový rozsudek předchozího manželství

- pokud rozvod Vašeho předchozího manželství proběhl v zahraničí a doposud jste nepožádal/a o uznání tohoto rozsudku Nejvyšším soudem ČR v Brně, je potřeba tak učinit ještě před podáním žádosti o provedení zápisu manželství současného. O uznání rozvodového rozsudku musíte požádat přímo Nejvyšší soud ČR v Brně - zastupitelský úřad tyto žádosti nevyřizuje,

5) fotokopii cestovního pasu manžela/lky

- pokud Váš manžel/lka získal/a st. občanství Argentiny/Uruguaye/Paraguaye jiným způsobem než narozením, je nutné doložit kopii dokladu o nabytí st. občanství, kopii cestovního pasu a kopii rodného listu,

- je-li Váš manžel/lka občanem těchto států od narození, dokládá se zpravidla kopie cestovního pasu a kopie rodného listu - bez ověření a překladu.

K vyřízení žádosti se vyplňují tyto formuláře:

(prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, data vypisujte dle českých zvyklostí tj. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete více jmen či příjmení, prosíme o jejich vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmena)

a) zápis o uzavření manželství

- pokud jste u obřadu neměli svědky - vypište do kolonky ke jménu svědka: " beze svědků",

b) žádost o zápis příjmení v nepřechýlené podobě (od r.2004)

- tato žádost se vyplňuje v případě, že si žena nepřeje, aby její příjmení bylo přechýleno dle pravidel české mluvnice (přidáním koncovky -o vá),

- doporučujeme zaškrtnout písmeno c)

- pokud není muž cizinec a nelze tedy použít možnost v bodu c), pak žena s českým st. občanstvím doloží k této žádosti kopii dokladu o povoleném pobytu na území rezidentního státu.

Podpisy na shora uvedených formulářích není nutné ověřovat notářem, při osobním podání provedeme ověření podpisů na konzulárním oddělení.

Vystavený oddací list (a osvědčení o státním občanství ČR) je třeba vyzvednout na zastupitelském úřadě v platných konzulárních hodinách. Pokud si budete přát, je možné požádat, aby tyto doklady byly zaslány na Vámi uvedenou adresu v ČR (např. adresa Vašich rodičů atd.).

Úhrada poplatků probíhá pouze v hotovosti při podání žádosti.

přílohy

Priloha_5_Zapis_MANZELSTVI 47 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Prohlaseni_1 27 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Priloha_5A_Zapis_prijmeni_v__muzskem_tvaru 26 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014