español  česky 

rozšířené vyhledávání

Zápis narození

Pokud jste občanem České republiky a narodí se Vám dítě, je také občanem České republiky. K tomu, abyste pro dítě získali český cestovní pas, jste povinni předložit jeho český rodný list a osvědčení o státním občanství České republiky. Tato povinnost je zakotvena v § 21 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Český rodný list pro dítě narozené mimo území České republiky vydává Úřad městské části Brno-střed, odbor zvláštní matriky, (Husova 3, Brno). ihned, jakmile je narození dítěte zapsáno do zvláštní matriky. Následující řádky jsou určeny těm, kteří hodlají učinit první zápis dítěte do české matriky.

Informace k podání žádosti o český rodný list

K podání žádosti o vystavení českého rodného listu pro Vaše dítě narozené na území Argentiny/Uruguaye/Paraguaye je nutné předložit následující:

1) originál zahraničního rodného listu, který musí být opatřen:

 • ověřovací doložkou "Apostille"(tuto doložku vydává příslušné Ministerstvo zahraničních věcí výše zmíněných států)
 • ověřeným překladem rodného listu a Apostille do českého jazyka.

2) originál českého oddacího listu rodičů,

 • můžete též předložit jeho kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR či Vám ji na požádání vyrobíme z originálu na velvyslanectví,
 • pokud máte k dispozici pouze zahraniční oddací list, je potřeba doložit podklady k provedení zápisu o uzavření manželství a k vydání českého oddacího listu, (odkaz)
 • nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je nutné doložit doklad o uznání otcovství vydaný úřady cizích států (viz bod e).

3) originál českého rodného listu českých rodičů dítěte,

 • můžete též předložit jeho kopii, kterou jste si nechali ověřit od notáře v ČR či Vám ji na požádání vyrobíme z originálu na velvyslanectví,
 • je-li jeden rodič cizinec:
  • jsou-li rodiče v době narození dítěte oddáni, rodič cizinec musí předložit platný občanský průkaz (například DNI nebo cestovní pas),
  • nejsou-li rodiče v době narození dítěte oddáni, rodič cizinec musí předložit fotokopii rodného listu a platný občanský průkaz (například DNI nebo cestovní pas),

4 ) fotokopii PLATNÝCH cestovních pasů ČR nebo občanských průkazů ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR obou českých rodičů dítěte,

 • je-li jeden z rodičů cizinec, je též nutné předložit kopii cestovního pasu, popř. jiného dokladu totožnosti a dokladu prokazujícího jeho/její státní občanství,
 • pokud je Váš cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemáte ani vystavené osvědčení o státním občanství České republiky, je potřeba vyplnit na své jméno "žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení", - žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR (a vydání osvědčení o státním občanství ČR)
 • jsou-li oba rodiče dítěte občané ČR, je zapotřebí kopie platných cestovních pasů ČR nebo občanských průkazů ČR nebo osvědčení o státním občanství obou rodičů.

K vyřízení žádosti se vyplňují tyto formuláře:

 • Prosíme o úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, data vypisujte dle českých zvyklostí t.j. den, měsíc, rok, jako místo narození vždy uvádějte název města či obce, pro českou matriku nestačí uvést pouze stát narození, má-li některá z osob, jejíž údaje vyplňujete více jmen a příjmení, prosíme o jejich vypsání, neuvádějte pouze začáteční písmena,

a) zápis o narození dítěte

 • Formulář - vyplňuje se na jméno Vašeho dítěte, zápis podepíše jeden z rodičů (ten, který má české státní občanství (v případě, že je dítě již starší 18. let podepisuje si zápis samo za sebe),
 • první dva řádky formuláře nevyplňujte,

b) dotazník ke zjištění st. občanství ČR

c) jméno (jména) dítěte

 • pokud rodiče žádají o zápis jména (jmen) dítěte v českém tvaru s diakritikou, prosíme o doložení prohlášení obou rodičů, že si přejí zapsat jméno (jména) dítěte s českou diakritikou. Prohlášení musí podepsat oba rodiče.
 • má-li dítě narozené do roku 2004 druhé jméno, je potřeba vyplnit prohlášení o volbě druhého jména.
 • pokud rodiče žádají o zápis příjmení dcery v mužském tvaru tj. bez koncovky -ová, vyplní tuto žádost

d) žádost o zápis nepřechýleného příjmení -

Žádost o vystavení českého rodného listu a osvědčení o státním občanství ČR pro Vaše dítě se podává buď prostřednictvím našeho velvyslanectví nebo přímo u matričního úřadu v místě Vašeho posledního bydliště v ČR. Tato žádost je odeslána na Úřad městské části Praha 1, který pro dítě vystaví osvědčení o státním občanství ČR a žádost dále postoupí na Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika, k provedení zápisu o narození a k vydání českého rodného listu. Provedením zápisu o narození získáte pro své dítě i rodné číslo.

Vystavené osvědčení a český rodný list lze vyzvednout na zastupitelském úřadu v platných konzulárních hodinách. Pokud si budete přát, je možné požádat, aby tyto doklady byly z matriky v Brně zaslány na adresu Vámi uvedené osoby v ČR (např. na adresu Vašich rodičů).

Úhrada poplatků je možná pouze v hotovosti při podání žádosti.

přílohy

Zjišťovací dotazník 28 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

OSV_2014_dotaznik_statni_obcanstvi_dite_mladsi_15_let 157 KB PDF (Acrobat dokument) 2.4.2020

Priloha_3_Zapis_NAROZENI_ 42 KB DOC (Word dokument) 2.4.2020

Prohlaseni 611 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Prohlaseni_o_volbe_druheho_jmena 24 KB DOC (Word dokument) 1.2.2011

Priloha_3A_Zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru 27 KB DOC (Word dokument) 1.7.2014

Narození dítěte do 16.04.2004 - zletilá 26 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

Narození dítěte do 16.04. 2004 -nezletilá 30 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

narození dítěte od data 16.04.2004 - první zápis do ZM 27 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

Zápis o určení otcovství 28 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

Čestné prohlášení otce o otcovství 22 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

Čestné prohlášení matky o otcovství 24 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008