česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Káhiře
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České velvyslanectví v Káhiře uspořádalo seminář na téma udržitelného vodního hospodářství pod titulem „Water Approach Reform Seminar: From Scarcity to Production“


Dne 8.11.2018 uspořádalo české velvyslanectví v Káhiře seminář na téma udržitelného vodního hospodářství pod titulem „Water Approach Reform Seminar: From Scarcity to Production“. Účelem bylo umožnění vzájemného seznámení odborníků z ČR, Izraele a Egypta s přístupy k naléhavému problému dneška, jímž je hospodaření s tenčícími se zdroji vody, a výměny zkušeností účastníků s jeho řešením. Protože téma udržitelného vodního hospodářství již přestalo být pouze technickým problémem, ale nabývá stále více politický rozměr, byl uskutečněný seminář nejen příležitostí k navázání výzkumné a obchodní spolupráce českých subjektů s regionálními partnery, ale i příspěvkem české diplomacie k mírovému procesu v regionu Blízkého východu.   

Účastníci semináře měli příležitost ke vzájemnému seznámení na recepci, kterou uspořádala česká ambasáda v předvečer akce 7.11.2018. Zde byli přítomni nejen aktivní a pasivní účastníci semináře, ale i zahraniční diplomaté a představitelé egyptských úřadů a podnikatelského sektoru.

Seminář zahájila zástupkyně náměstka Ministerstva zahraničních věcí ČR, velvyslankyně RNDr. Veronika Kuchyňová Šmigolová. Zdůraznila důležitost vodniho hospodářství v době klimatických změn, připomněla odvěké zkušenosti Egypťanů nashromážděné v dlouhé historii egyptské civilizace, podtrhla stěžejní roli vodohospodářského sektoru v česko-egyptské spolupráci a představila Izrael jako zemi, která může Egyptu poskytnout nové technologie a cenný know-how.

JUDr. Pavel Smutný z Česko-Izraelské smíšené obchodní komory zdůraznil význam mezinárodní spolupráce pro udržitelné využívání vodních zdrojů a jako země, které jsou v dané oblasti přes svoji malou velikost příkladem úspěšného rozvoje hospodárných vodohospodářských technologií, uvedl Izrael a Singapur.

Panel 1:  Vzdělávání populace a propagace udržitelného vodního hospodářství (Education for smart water management and PR regarding water consumption)

Uri Schor z Izraelského vodohospodářského úřadu (Israel Water Authority - IWA) se ve svém příspěvku „The base for a change is the acceptance of the public“ věnoval problematice soustavného výchovného působení na obyvatelstvo, které musí začínat již od školní docházky. Půjde o postupný proces, kdy na uvědomění si nutnosti udržitelného hospodaření s vodou musí navázat vzdělávání ohledně dostupných metod k jejím úsporám. Cílem je výchova generace chápající udržitelné hospodaření s vodou jako úkol pro celou společnost, nejen pro její politické vedení. 

Ayman Ayad, specialista na vodohospodářství Delegace EU v Egyptě, přednesl pod titulem “EU engagement in water sector in Egypt” přehlednou informaci o vodohospodářských projektech v rámci rozvojové spolupráce EU v Egyptě. Jedná se o 16 programů s celkovou dotací 450 mil. EUR.

Doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí Stavební fakulty VUT Brno, ve svém příspěvku “Smart Water Management Education” představil studijní program své fakulty. Dále seznámil přítomné s problémy, které jsou spojeny se zaváděním Smart Water Metering a jeho on-line provozem, především v oblasti kybernetické bezpečnosti a fungování přenosu velkých objemů dat v sítích.

Diskuse k prvnímu panelu se zaměřila na otázku návratnosti investic vynaložených na budování „smart“ systémů, na možnosti většího zapojení privátních firem do mezinárodních projektů a na izraelské zkušenosti s využitím umělých srážek pro zavlažování (vhodnost této metody pouze pro velké země jako je Egypt).

Panel 2: Odsolování, recyklace a nové technologie pro úpravu vody (Desalination, recycling and new water technologies)

Ing. Roman Wachtl,  ředitel (CEO) česko-kyperské společnosti Hydrotech, s.r.o., v přednášce “Modern technologies of sewage water purification” uvedl přehled moderních technologií na úpravu odpadní vody s důrazem na možnosti využití druhotných surovin získaných jako odpady z vodárenských technologických procesů (bioplyn, hnojiva, kovy apod.).

Oded Distel, ředitel odboru technologií a ekologických systémů izraelského Ministerstva hospodářství, svůj příspěvek “Business as usual is not an option” pojal spíše filosoficky. Zabýval se geopolitickými souvislostmi vyčerpanosti vodních zdrojů a možnostmi řešení problému v rámci udržitelného rozvoje méně rozvinutých oblastí světa (Sustainable Development Goals - SDG).

Ing. Jan Ottis, Ph.D., jednatel firmy IPR Aqua s.r.o., představil v příspěvku “Sewage plants” svoji firmu a mateřský holding Dekonta. Zaměřil se na hlavní problémy, jimž musí čelit při realizaci projektů recyklace vody, a to jak technické (eliminace solí – TDS), tak legislativní. Jako ilustraci prezentoval případovou studii řešení realizovaného společností Nemak.

RNDr. Josef Fuksa, CSc., vedoucí oddělení vodárenství a čištění odpadních vod Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV TGM), se v přednášce “Water recycling, systems of separation” věnoval aspektům nakládání s odpadní vodou, a to jak technickým (využití odpadů z procesu čištění, možnosti eliminace nebezpečných složek znečištění – léčiva, kovy, fosfor), tak společenským (zodpovědnost ČR za kvalitu vody v tocích za hranice země, vztah ceny vody a motivace k jejím úsporám, nutnost maximální recyklace vody v městských aglomeracích).

Diskuse k druhému panelu se soustředila na otázky kalkulace ceny distribuované vody, na nutnost zapojení soukromé sféry do výstavby a provozu infrastruktury (formou PPP) a na nutnost zapojení široké veřejnosti do řešení problému ubývání dostupné vody.

Panel 3: Regulace a řízení systémů distribuce vody (Regulation and management of water companies, water distribution)

Mo Provizer, ředitel odboru plánování IWA seznámil přítomné s izraelským přístupem k řízení vodních zdrojů v přednášce “Water management in Israel – Producing New Water". Podrobně popsal izraelský páteřní systém přivádějící vodu potrubím o průměru 2 m do jižnějších oblastí Izraele z hlavního zdroje, jímž bylo dosud Galilejské jezero (Lake Kinneret). Ubývající kapacitu přírodních zdrojů pitné vody Izrael nahrazuje výrobou tzv. „nové vody“ odsolováním mořské a brakické vody a recyklací odpadních vod v rozsahu 450 mil. m3 ročně. Také se daří stále snižovat spotřebu cenné pitné vody v intenzivním izraelském zemědělství díky jejímu nahrazování vodou recyklovanou.

Ing. Libor Ansorge, Ph.D., náměstek ředitele VÚV TGM pro výzkumnou činnost, věnoval svoji přednášku “Water regulation and distribution, now and in the future” popisu veřejného systému distribuce vody v ČR, na který je napojeno 94,4 % obyvatelstva (odpadní systém využívá 84,7 % populace). Zdůraznil klíčový význam cenové politiky pro regulaci spotřeby vody, který ilustroval na snižování spotřeby vody v ČR v souvislosti s ekonomickými reformami po roce 1989.

Diskuse k třetímu panelu se dotkla politických aspektů řešení vodní krize, které dle p. Provizera vedly Izrael k opuštění projektů dovozu vody ze sousedních zemí (Libanon, Turecko) a k zajištění potřebných zdrojů výstavbou sítě odsolovacích zařízení.

Hodnocení akce

Akce byla jak aktivními účastníky, tak posluchači (celkem se zúčastnilo asi 50 odborníků) hodnocena jako přínosná pro vzájemné poznání a výměnu zkušeností. Izraelská strana vyjádřila zájem na pokračování podobných aktivit, účastníci z alexandrijské podnikatelské asociace ABA vyjádřili zájem o uspořádání podobného semináře v Alexandrii v příštím roce. Lze tedy konstatovat, že účel akce byl naplněn.


Jiří Charvát, obchodní rada, velvyslanectví ČR v Káhiře