česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MA
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podnikatelské příležitosti v Súdánu

Při služební cestě obchodního rady ZÚ Káhira J. Charváta do Súdánu v květnu 2017 se uskutečnila jednání s představiteli některých súdánských ekonomických resortů, s místními podnikateli a s HK ČR p. M. Afifim. Na základě výsledků těchto jednání a ekonomických informací z otevřených zdrojů navrhuje ZÚ Káhira české podnikatelské komunitě, aby se při zvažování možného budoucího rozvoje obchodních vztahů se Súdánem přednostně zaměřila na dále uvedené obory, které dle názoru ZÚ představují nejzajímavější súdánské podnikatelské příležitosti pro české hospodářské subjekty.

Zdravotnická technika. Súdán připravuje program rekonstrukce stávajících a výstavby nových zdravotnických zařízení. Příležitost pro investory, dodavatele zdravotních lůžek, techniky pro vybavení nemocnic, lékařských přístrojů a spotřebního zdravotnického materiálu (stenty, injekční stříkačky, obvazový materiál apod.).

Léčiva.  Súdán se potýká s nedostatkem léčiv resp. devizových prostředků na jejich dovoz. Řešení vidí v investicích do vlastní výroby. Příležitost pro investory, dodavatele strojního zařízení pro farmaceutickou výrobu, dodavatele léčiv (např. antibiotik, inzulínu ad.).

Zemědělství. Súdán potřebuje řešit problém s chronickým nedostatkem potravin a nízkou efektivitou zemědělství, které potřebuje mj. lepší strojní vybavení a zásobování moderními hnojivy, pesticidy apod. Příležitost pro dodavatele zemědělské techniky (zejména traktorů), hnojiv a pesticidů, pro investory do chemického průmyslu a dodavatele jeho strojního vybavení.

Potravinářství. S potřebou rozvoje zemědělství souvisí i problém chybějících zpracovatelských kapacit. Země potřebuje vybudovat nové mlékárny, jatka, mlýny, cukrovary, konzervárny ad. Příležitost pro investory a dodavatele potravinářských a balicích strojů, mlýnů ad., pro dovozce zeleniny a tropického ovoce.   

Vodohospodářství. S efektivitou zemědělství souvisí potřeba zlepšit hospodaření s nedostatkovou vodou, vybudovat kapacity pro uchování a distribuci limitovaných vodních zdrojů. Příležitost pro dodavatele čerpadel a rour, pro investory do vodohospodářských děl, pro dodavatele projekčních prací a expertíz.

Pitná voda a sanita. Velká část Súdánu nemá přístup k pitné vodě ani funkční systém odvodu odpadních vod, což se mj. projevuje v epidemiologické situaci země. Příležitost pro investory a dodavatele čistíren pitné vody a čističek odpadních vod a potřebného materiálu – čerpadla, roury, ventily.

Energetika. Pro průmyslový rozvoj je nezbytná rekonstrukce a navýšení kapacity elektráren a přenosových soustav. Súdán potřebuje také dobudovat síť ropovodů a plynovodů a rafinérské kapacity na zpracování vytěžené ropy. Příležitost pro investory a dodavatele strojírenských celků a komponent pro elektrárny vč. fotovoltaických, větrných a vodních, pro rafinérie, přenos elektřiny (transformátory, kabely apod.) a ropných produktů, malých generátorů.  

Těžba a zpracování nerostných surovin. Súdán má sice rozsáhlé zásoby surovin (mj. zlato, chrom, platina), ale nedostatečné vlastní kapacity k jejich těžbě a zpracování. Příležitost pro investory, dodavatele dobývací apod. techniky, dodavatele služeb v oblasti geologické prospekce a expertíz, dovozce surovin.

Dopravní technika. Súdán připravuje investice do dopravní techniky a dopravních sítí, a to především v oblasti vodní dopravy (regulace Nilu – cca 775 km; nákup lodí), železnic (rekonstrukce a výstavba železnic – cca 8.000 km; nákup lokomotiv, vagónů) a letecké dopravy (rekonstrukce letišť, nákup letadel pro přepravu cestujících na vnitrostátních linkách). Příležitost pro dodavatele lodí, lokomotiv, vagónů a malých dopravních letadel, železničního svršku, letištní techniky, řídicích a zabezpečovacích dopravních systémů.

Lehký průmysl. Pro zaměstnanost obyvatelstva je potřebná obnova a rozšíření stávajících kapacit v tradičních průmyslových odvětvích jako je textilní a kožedělný průmysl. Příležitost pro dodavatele strojů pro přádelny, pro zpracování kůží a dalších textilních a obuvnických strojů.

Stavební hmoty. Očekávaný stavební boom vyžaduje obnovu kapacit a výstavbu nových v průmyslu stavebních hmot – cementárny, cihelny, keramičky apod. Příležitost pro investory a dodavatele strojního vybavení pro cementárny, cihelny.

Závěrem je třeba zdůraznit, že se Súdán nachází v obtížné hospodářské situaci a proto by české firmy, uvažující o navázání obchodních vztahů, měly počítat s potřebou zajistit dlouhodobé financování uzavíraných kontraktů. Týká se to i státního sektoru, který je zadavatelem podstatné části zajímavých zakázek a obvykle též počítá s investiční nebo alespoň finanční spoluúčastí vybraných zahraničních dodavatelů. Na druhé straně je v zemi vypisována řada mezinárodních tenderů především na rozsáhlé infrastrukturní projekty, které jsou financovány ze zdrojů zahraniční rozvojové spolupráce nebo přímo rozvojovými bankami (WB, EBRD, EIB, Africká rozvojová banka ad.). Takové tendery jsou hojné zejména v oblasti vodohospodářství, infrastrukturních projektů pro pitnou vodu a odpadní vody, zdravotnictví a zemědělství.