česky  english 

rozšířené vyhledávání

Narození dítěte v Egyptě

Narodí-li se Vám dítě mimo území České republiky, tak podle § 3 písm. a) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden rodič státním občanem České republiky.

K tomu, abyste pro dítě narozené mimo území ČR získali cestovní pas ČR je nutné předložit českému úřadu jeho Osvědčení o státním občanství ČR. Dále je nutné si obstarat i český rodný list. Tato povinnost vyplývá z § 21 odst. 2 zákona č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

Osvědčení o státním občanství ČR pro dítě narozené mimo území ČR vydává Úřad pro městskou část Praha 1, odbor matrik, Vodičkova 18, Praha 1, www.praha1.cz . Český rodný list vydává Úřad městské části Brno- Brno střed, odbor matrik, oddělení zvláštní matrika - Husova 3, Brno.

Vyřízení Osvědčení o státním občanství ČR a český rodný list může zprostředkovat zastupitelský úřad ČR v cizině, pokud se rodiče nerozhodnou si vyřídit tyto listiny u výše uvedených úřadů v ČR přímo.

Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno, tel.: 542 175 141-42, email: vlckova.michaela@brno.cz, lemonova.nikola@brno.cz, případně je naleznete na www.brno.cz – potřebuji si vyřídit – trvalý pobyt.

 

Co je zapotřebí předložit:

1) ORIGINÁL EGYPTSKÉHO RODNÉHO LISTU DÍTĚTE s legalizačním razítkem ministerstva zahraničí EAR a úředně ověřeným překladem do českého jazyka

Náš úřad provede tzv. superlegalizaci a úředně ověří předložený překlad do českého jazyka.

Zde naleznete doporučené překladatele z arabštiny do češtiny.

 

2) ORIGINÁL ČESKÉHO ODDACÍHO LISTU rodičů dítěte

Důležité poznámky:

- Alternativně můžete předložit kopii, která je ověřena notářem v ČR, pokud máte k dispozici pouze egyptský oddací list, je zapotřebí předložit podklady k provedení zápisu uzavření manželství v cizině a k vydání českého oddacího listu.

- Nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je nutné doložit doklad o uznání otcovstí.


3) ORIGINÁL ČESKÉHO RODNÉHO LISTU jednoho z rodičů dítěte

- Alternativně můžete předložit kopii, která je ověřena notářem v ČR.
- Nejsou-li rodiče dítěte oddáni, je zapotřebí doložit rodný list obou rodičů, a to i v případě, že jeden z rodičů je cizinec.


4) ORIGINÁL DOKLADU TOTOŽNOSTI

- Občan ČR předkládá: platný cestovní pas ČR nebo platný občanský průkaz ČR; v případě neplatnosti těchto dokladů i Osvědčení o státním občanství ČR.
- Cizí státní příslušník předkládá: platný cestovní pas nebo jiný doklad dokládající totožnost a státní příslušnost.

Důležitá poznámka:
Pokud občan ČR má cestovní pas či občanský průkaz již neplatný a nemá ani vystavené Osvědčení o státním občanství ČR, je zapotřebí vyplnit na své jméno Dotazník ke zjištění státního občanství (a vydání osvědčení o státním občanství ČR).

6) FORMULÁŘE

Důležité poznámky:

Přesným a správným vyplněním formulářů můžete zabránit zbytečným časovým ztrátám při zpracování Vaší žádosti.

Poučení: Podle § 63 odst. 1 písm. c) bodu 3 a 4 zákona č 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), se přestupku dopustí fyzická osoba tím, že uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, aby jako žadatel o vydání osvědčení nebo jako zákonný zástupce neboopatrovník žádající o vydání osvědčení pro dítě získala toto osvědčení pro sebe nebo pro dítě. Za spáchání tohoto přestupku může být správním orgánem uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

- Je zapotřebí úplné a čitelné vyplnění všech žádaných údajů, nejlépe tiskacím písmem.
- Data se vypisují dle evropských zvyklostí tj. den, měsíc, rok.
- Jako místo narození uvádějte název města či obce a stát; nestačí uvést pouze stát narození
- Má-li některá z osob middle name/druhé jméno, je nutné jej bezpodmínečně uvést; uvedení pouze počátečního písmena je nepřípustné.
- Nelze používat žádné zkratky;
- Pokud se nemůžete dostavit osobně na náš úřad k podání žádosti, veškeré podpisy na formulářích musí být ověřeny místním notářem.

a) Zápis narození dítěte
- tento formulář podepisuje zákonný zástupce dítěte (osoba, která má občanství ČR; v případě, že je dítě starší 18ti let, podepisuje zápis samo, bez rodiče)


b) Dotazník ke zjištění státního občanství ČR (dítě do 15 let)

- vyplňuje se na jméno dítěte, podepíše se rodič dítěte (občan ČR)
- do kolonky "účel vydaného osvědčení" se uvádí "žádost o český rodný list"

Občané starší 15 let vyplní následující formulář:

Dotazník ke zjištění státního občanství ČR (občané od 15 let)

- vyplňuje se na jméno dítěte (15 - 18 let), podepíše se rodič dítěte (občan ČR)
- do kolonky "účel vydaného osvědčení" se uvádí "žádost o český rodný list"

c) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru
narození do 16.4.2004-zletilá
narození do 16.4.2004-nezletilá
narození od 16.4.2004

Tuto žádost vyplňte v případě, že chcete zapsat příjmení Vaší dcery do zvláštní matriky v Brně bez koncovky "- OVÁ". Žádost musí podepsat oba rodiče.

d) Prohlášení o volbě druhého jména
zletilá osoba narozena do 30. června 2001
nezletilá osoba narozena do 30. června 2001

Jde-li o zápis narození do zvláštní matriky a je-li na cizozemském matričním dokladu uvedeno více jmen, může občan prohlásit, které z nich, popřípadě, která dvě z nich bude užívat. Za nezletilého učiní prohlášení jeho zákonní zástupci (oba rodiče).

e) Zápis o určení otcovství dítěte souhlasným prohlášením rodičů
- vyplňuje se v případě, že rodiče dítěte nejsou oddáni anebo uzavřeli manželství až po narození dítěte
- formulář musí podepsat oba rodiče

V případě ještě nenarozeného dítěte se vyplní formulář o určení otcovství pro nenarozené dítě.

V případě, že rodiče nejsou oddáni, ale otec dítěte je zapsán v cizozemském rodném listu dítěte, vyplní se tento formulář o určení otcovství.


Důležitá poznámka:

V případě, že otec dítěte otcovství odmítá, nebo jeho pobyt není znám nebo nežije, nemusí být otcovství určeno vůbec (v takovém případě dítě na rodném listě bude mít údaje o otci proškrtnuty) anebo otcovství určí český nebo i cizí soud. V takovém případě se předkládá rozhodnutí soudu o určení otcovství.

Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, je nutné předložit rozsudek o uznání rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně. Toto rozhodnutí musí být opatřeno doložkou o nabytí jeho právní moci.

Navíc:
- byla-li matka dítěte v den jeho narození rozvedená, předkládá rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci. Je-li rozhodnutí vydáno soudem mimo území České republiky, musí být předložen rozsudek o uznání rozhodnutí cizího soudu vydaný Nejvyšším soudem v Brně a opatřený doložkou o nabytí jeho právní moci. Tyto doklady jsou požadovány, aby bylo jednoznačné, kdy k rozvodu došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po rozvodu, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

- byla-li matka dítěte v den jeho narození vdovou, předkládá buď úmrtní list manžela anebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci. Tyto doklady musí být předloženy, aby bylo jednoznačné, kdy k zániku manželství došlo, neboť u dítěte, které se narodilo do 300 dnů po zániku manželství, se za otce dítěte považuje tehdejší manžel matky dítěte.

Uznání rozhodnutí cizího soudu Nejvyšším soudem v Brně se nepožaduje u rozhodnutí, která nabyla právní moci po 10. červenci 1976 a byla vydána soudem v Austrálii, Dánsku, Egyptě, Finsku, Itálii, Kypru, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Dále není třeba uznávat Nejvyšším soudem rozsudky bývalé Německé demokratické republiky, které nabyly právní moci do 3. října 1990.

Existují také bilaterální smlouvy s Albánií, Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Bulharskem, Francií, Gruzií, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Maďarskem, Moldavskem, Mongolskem, Polskem, Rumunskem a Ruskou federací.
Pokud máte rozhodnutí vydané některým z těchto států, sdělte nám datum, kdy rozhodnutí nabylo právní moci, a my Vám sdělíme, zda je třeba uznávat rozhodnutí Nejvyšším soudem či nikoliv.

Je-li dítě osvojeno, je nutno předložit rozhodnutí příslušného cizozemského úřadu o osvojení opatřené doložkou o nabytí jeho právní moci, oddací list osvojitelů, oddací list nebo jiné doklady pokrevních rodičů, případně sdělit údaje o nich formou dalšího zápisu o narození podle situace a možnosti žadatelů.


7) Zaslání vystavených listin:
Vystavené Osvědčení o státním občanství ČR a český rodný list s rodným číslem Vám po jejich obdržení od příslušného úřadu v ČR předáme prostřednictvím našeho úřadu.

Můžete také požádat o zaslání těchto listin na adresu v ČR, je nutno však v písemné žádosti uvést konkrétní osobu a přesnou adresu v ČR. Podpis na této žádosti musí být ověřen místním notářem, pokud žádost budete zasílat poštou.


8) Poplatky:
Správní poplatky spojené s úředním ověření překladů Vámi předložených listin a správní poplatky spojené s vystavení Osvědčení o státním občanství ČR a prvního rodného listu Vašeho dítěte.
 

 

přílohy

zadost_o_legalizaci_5 32 KB DOC (Word dokument) 13.10.2013

dotaznik_a_prohlaseni_ke_statnimu_obcanstvi_6 52 KB DOC (Word dokument) 23.1.2014

dotaznik_a_prohlaseni___dite_mladsi_15_let_7 59 KB DOC (Word dokument) 23.1.2014

dotaznik_a_prohlaseni_ke_statnimu_obcanstvi_9 52 KB DOC (Word dokument) 23.1.2014

Zapis_NAROZENI_ 33 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 20.3.2022

Zapis_OTCOVSTVI___narozene_dite 33 KB DOC (Word dokument) 9.9.2014

Zapis_OTCOVSTVI___nenarozene_dite 32 KB DOC (Word dokument) 9.9.2014

Zapis__OTCOVSTVI___ZM_Brno__dite_je_v_RL_ 31 KB DOC (Word dokument) 9.9.2014