česky  english 

rozšířené vyhledávání

Překlady

Zastupitelský úřad  n e p r o v á d í   p ř e k l a d y, pouze může za určitých okolností ověřovat jejich správnost.
V případě zájmu o konzultaci v oblasti jazyka českého a literatury nebo o případné překlady či tlumočení z arabského jazyka  do jazyka českého na území EAR můžete kontaktovat Univerzitu Ain Shams - Fakultu Al-Alsun - Katedru českého jazyka.

Ověření shody originálu s překladem bude vyznačeno na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad bude spojen s originálem překládané listiny či s jejím úředně ověřeným opisem (úředně ověřenou kopií).

Oprávněná osoba nesmí ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, nebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Oprávněná osoba také nesmí ověřit správnost překladu, pokud nemůže jeho obsah spolehlivě posoudit, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy České republiky nebo účelem obchází zákony České republiky nebo pokud se příčí dobrým mravům.

V případě zájmu o konzultaci v oblasti jazyka českého a literatury nebo o případné překlady či tlumočení z arabského jazyka  do jazyka českého na území EAR můžete kontaktovat Univerzitu Ain Shams - Fakultu Al-Alsun - Katedru českého jazyka:

Katedra českého jazyka -  Fakulta Al-Alsun - Univerzita Ain Shams v Káhiře.

Adresa: Faculty of Al-Alsun, Ain Shams University, Abbasia, Cairo. Department Czech Language,  4th Floor.

 

Zastupitelský úřad ČR kontakty na jednotlivé osoby neposkytuje.

Formulář žádosti o ověřovací úkony je k dispozici na zastupitelském úřadu.

Aktuální výše správních poplatků.

Je-li předložený překlad již vyhotovený oficiálním soudním překladatelem/ tlumočníkem v ČR, zastupitelský úřad již správnost takového překladu neověřuje, poněvadž takovýto překlad je přímo použitelný před orgány ČR.

Kontakt na komoru soudních tlumočníků a překladatelů naleznete na:

http://www.kstcr.cz/cz