česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ukončení trvalého pobytu v ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

Na základě zápisu narození do Zvláštní matriky a vydání českého rodného listu budou údaje o narození zavedeny do agendového informačního systému evidence obyvatel, čímž ze zákona vznikne platný trvalý pobyt na území České republiky (§ 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Takto vzniklý platný trvalý pobyt lze podle § 12 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ukončit. Bližší informace poskytne Magistrát města Brna, Odbor správních činností, Husova 5, 601 67 Brno, tel.: 542 175 141-42, email: vlckova.michaela@brno.cz, lemonova.nikola@brno.cz, případně je naleznete na www.brno.cz – potřebuji si vyřídit – trvalý pobyt.

Sdělení může podat:

-          občan České republiky starší 15 let

-          zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let

-          zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům

-          zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

Sdělení lze podat:

-          osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu, nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas

-          v listinné podobě  s úředně ověřeným podpisem občana

-          formou datové zprávy, kterou je nutné opatřit zaručeným elektronickým podpisem

-          prostřednictvím datové schránky

Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Pokud tak neučiní, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o skončení platnosti občanského průkazu podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.

Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

Trvalý pobyt má vliv např. na hrazení poplatků za svoz a likvidaci odpadu, který je ve většině obcí povinen uhradit každý, kdo zde má trvalý pobyt, a obce nezohledňují, jestli zde skutečně bydlí a odpad produkuje.

 

Formulář k ukončení trvalého pobytu.

 

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech.

přílohy

Ukonceni_TP 11 KB PDF (Acrobat dokument) 13.4.2014