česky  english 

rozšířené vyhledávání

Uzavření sňatku v Egyptě

Rámcové informace o náležitostech a záludnostech uzavření sňatku v Egyptě.
Registrace sňatků jsou plně v kompetenci místních úřadů. Obsah následujícího
textu je bez záruky ze strany ZÚ ČR.
 

V případě, že se rozhodnete uzavřít manželství s egyptským státním občanem/občankou mohly by být pro Vás důležité následující informace:

V Egyptě existuje několik druhů sňatků. Pro následné uznání sňatku v ČR a vystavení českého oddacího listu však přichází v úvahu v pouze občanská forma, uzavíraná na Ministerstvu spravedlnosti v Káhiře (Ministry of Justice). Tzv. "orfi" sňatek, který není registrován egyptskými matričními úřady a není v ČR uznáván.

 

Jaké jsou náležitosti pro občana(ku) ČR ?

  • vysvědčení o právní způsobilosti (doklad, který Vám vystaví matriční odbor městského úřadu v místě Vašeho bydliště. Tento doklad potvrzuje Váš rodinný stav a schopnost uzavřít manželství)
  • rodný list (pokud jej nemůžete nalézt, duplikát Vám vystaví matriční odbor městského úřadu v místě Vašeho bydliště)
  • platný cestovní doklad (s platností min. 6 měsíců)
  • potvrzení o náboženství (egyptské předpisy vyžadují, aby cizinec, který hodlá v Egyptě uzavřít manželství, byl věřící. Přípustná je příslušnost pouze ke křesťanství (libovolný směr - katolík, protestant, český bratr,...), islámu a judaismu, jiné církve (např. budhisté, šintoisté,...) nejsou akceptovány. Doklad o příslušnosti k dané církvi Vám vydá příslušný náboženský úřad.
  • souhlas rodičů (pouze v případě, že věk českého snoubence nepřevyšuje 21 let)
  • čtyři fotografie pasového formátu

Všechny tyto doklady (s výjimkou pasu a fotografií) musí být legalizovány na MZV ČR, úředně přeloženy do arabštiny a následně superlegalizovány na Velvyslanectví EAR v Praze. Velvyslanectví ČR v Káhiře již žádné další ověření českých dokladů neprovádí.

Velvyslanectví ČR nevystavuje žádná potvrzení o právní způsobilosti ani obdobné doklady potvrzující, že daný občan ČR může uzavřít v Egyptě manželství.

Sňatky cizinců se v Káhiře uzavírají v budově Min. spravedlnosti EG na zpravidla adrese:

Egyptian Ministry of Justice Annex (Office of Marriage of Foreigners), 4th floor, Lazoughly Square, Abdin, Cairo.

Platnost matričního dokladu vydaného matriční úřadem v České republice, má-li být použit v cizině:

Kam se obrátit

  • příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad provede na žádost ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka a poté
  • Ministerstvo zahraničních věcí matriční doklad legalizuje. Tento doklad je dále nutné tzv."superlegalizovat" na Velvyslanectví Egypta v Praze. (toto je nutné provést v případě Egypta: Má-li být český matriční doklad předložen k úřednímu jednání ve státě, se kterým Česká republika neuzavřela smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, ani tento stát nepřistoupil k Haagské úmluvě, potom matriční doklad musí být opatřen superlegalizační doložkou a poté úředně přeložen do příslušného cizího jazyka (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.).
     

Více se dozvíte na stránkách Ministerstva vnitra ČR

pozor

pozor

Důrazně upozorňujeme všechny občany a občanky  ČR na jejich zákonnou povinnost podat bezodkladně žádost o zápis zahraniční matriční události (tzn. sňatu v zahraniční nebo narození dítěte v zahraničí) na tzv. zvláštní matrice v Brně!

FAQ

Může být sňatek uzavřen na Velvyslanectví CR v Káhiře?

Nemůže, neboť egyptské úřady tento sňatek neuznávají. Pro občana ČR sice tato skutečnost nemusí být příliš relevantní, ale pokud se rozhodne žít v Egyptě, respektive pokud bude jeho egyptský manžel(ka) chtít prokázat místním úřadům, že je ženatý (vdaná), vznikne problém. Uzavření manželství na velvyslanectví je možné pouze ve velmi specifických případech (ohrožení života), a to výhradně mezi občany CR. Uzavření registrovaného partnerství na velvyslanectví vůbec není možné.

Na co si je třeba dát pozor?

Na správné uvedení příjmení. V Egyptě se celé jméno obvykle skládá ze čtyř částí (např. Mohamed Ali Farúk Mohamed). První dvě jsou jména (Mohamed Ali), třetí je jméno po dědečkovi (Farúk) a poslední je příjmení po otci (Mohamed). Některá jména jsou ještě delší, mohou obsahovat jména po dalších významných předcích (např. Mohamed Ali Abd El Monem Farúk Mohamed). Egyptané však často v praxi používají své jméno po dědečkovi (Farúk) jako příjmení, ačkoliv jejich doklady (např. ID, cestovní pas) uvádí jejich příjmení po otci (Mohamed). Při uzavření snatku je proto třeba uvést, na jakém příjmení se snoubenci dohodli. V případě společného příjmení by se jednalo o poslední část jména (Mohamed). Toto příjmení (Mohamed) je následně zapsáno i do českého oddacího listu.

Obecně platí, že je nutné pečlivě prověřit, zda jsou všechny údaje, které jsou uvedeny v egyptském oddacím listu správné a pravdivé. V případě zjištění nedostatků je nutné co nejdříve žádat o nápravu a tento vadný oddací list nepoužívat (např. k jako podklad k vydání českého oddacího listu nebo k podání žádosti o vízum manžela).

Na účelově uzavřené manželství. Některá manželství mohou být ze strany egyptských státních občanů uzavírána účelově s cílem emigrovat do Evropy. Na některá úskalí takto uzavíraných manželství upozorňují informace uveřejněné na webových stránkách ministerstva spravedlnosti ČR.