česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vydávání cestovních dokladů ČR

Cestovní doklady ČR

1) Cestovní pas s biometrickými údaji
2) Cestovní průkaz – náhradní cestovní doklad pro případ nouze
 

1) Cestovní pas

Cestovní pasy České republiky jsou vydávány na základě zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Všechny cestovní pasy vydané v České republice/ZÚ ČR platí po dobu v nich uvedenou. Jedná se o cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky. Tzv. e-pasy jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let. Žádost o cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky lze v Egyptě podat POUZE OSOBNĚ u Velvyslanectví ČR v Káhiře. Pasové žádosti bývají obyčejně vyřízeny maximálně do 2 měsíců. Žadatel je o doručení cestovního pasu na velvyslanectví vyrozuměn emailem. Osoby starší 15 let si cestovní pas vyzvedávají POUZE OSOBNĚ, nelze jej zaslat poštou či převzít v zastoupení. Za osoby mladší 15 let přebírá pas rodič (zákonný zástupce) či opatrovník. Za účelem podání žádosti o pas je nezbytné sjednat si schůzku na emailu  consulate_cairo@mzv.cz , nebo telefonicky.

 

Náležitosti nezbytné pro podání žádosti

 

Dospělý s platným dokladem totožnosti ČR

 • platný doklad totožnosti ČR  - dokladem totožnosti ČR se rozumí občanský průkaz, nebo český cestovní pas, které jsou zároveň dokladem o státním občanství ČR. Ze zkušenosti plyne, že je vhodné si přinést ještě jiný doklad s fotografií, nebo RL pro případ nejasností.
 • aktuální fotografie pasového formátu 4,5 x 3,5cm, nebo 5 x5 cm. Bez otevřených úst a na bílém pozadí. Pokud máte více fotografií, je lepší přinést, aby bylo na výběr.
 • peníze na poplatek v EGP dle platného ceníku
 • sjednaná schůzka na konkrétní datum a čas

Dítě do 15/18ti let s platným dokladem totožnosti ČR v doprovodu jednoho z rodičů

 • platný doklad totožnosti ČR  - dokladem totožnosti ČR se rozumí občanský průkaz, nebo český cestovní pas, které jsou zároveň dokladem o státním občanství ČR.
 • český rodný list žadatele – kde je doprovázející osoba uvedena jako rodič
 • uznávaný platný doklad totožnosti doprovázejícího rodiče
 • 2 ks. aktuálních  fotografií pasového formátu 4,5 x 3,5cm, nebo 5 x5 cm. Bez otevřených úst a na bílém pozadí. Pokud máte více fotografií, je lepší přinést, aby bylo na výběr.
 • peníze na poplatek v EGP dle platného ceníku
 • sjednaná schůzka na konkrétní datum a čas

Žádost o vydání cestovního pasu pro děti do 15 let mohou podat a podepsat jedině rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Osobní přítomnost dětí do 15 let je požadována pouze při podání žádosti, vyhotovený cestovní pas přebírá zákonný zástupce. Nezletilí žadatelé starší 15 let k žádosti přikládají písemný souhlas rodičů, resp. zákonného zástupce, s vydáním pasu. Za účelem podání žádosti o pas je nezbytné sjednat si schůzku na emailu  consulate_cairo@mzv.cz .

 

Žadatelé o cestovní pas ČR bez platného dokladu totožnosti ČR OP/CP

V případě, že cestovní pas ČR, nebo občanský průkaz ČR pozbyl platnosti (díky datu platnosti, či změně údajů), je třeba navíc předložit originál, nebo v ČR ověřenou kopii českého rodného listu, předem vystavené osvědčení o státním občanství ČR (platnost osvědčení je 1 rok od jeho vydání) a jiným způsobem prokázat totožnost žadatele. Obyčejně se tak dá učinit pomocí CP jiného státu, nebo svědeckou výpovědí k určení totožnosti. Více k žádosti o osvědčení o státním občanství ČR a formuláři svědecké výpovědi lze nalézt na následujícím odkaze.

!!! S účinností od 15. 9. 2022 se nově umožňuje nevyžadovat platné osvědčení o státním občanství ČR u žadatele o vydání CP za předpokladu, že má v držení neplatný CP nebo OP vydaný po 1. 1. 2014. Případně, pokud byl doklad vydán do 31. 12. 2013 a žadatel předloží osvědčení o státním občanství ČR vydané po 1. 1. 2014, byť již aktuálně neplatné.

Platné osvědčení o státním občanství ČR není třeba vyžadovat ani od občana, který se narodil v zahraničí po 1. 1. 2014 včetně (a nevztahuje se na něj ustanovení výše) za předpokladu, že předloží osvědčení o státním občanství vydané po 1. 1. 2014 (i když je aktuálně již neplatné) nebo předloží rodný list vydaný zvláštní matrikou.

Vrácení pasu starého

Podle § 32 odst. 1 písm. b) Zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je držitel cestovního dokladu, tj. i cestovního pasu, povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání nebo jiným orgánům uvedeným v tomto ustanovení.

Z uvedené právní úpravy vyplývá, že občan nemůže používat vedle platného cestovního pasu neplatný cestovní pas, i když v něm má platné vízum. Občanovi rovněž nelze neplatný cestovní pas ponechat.

Pokud občan odmítne vrátit neplatný cestovní pas, lze ho zadržet podle § 32 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb. a stíhat takové jednání jako přestupek podle §42b písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 62/2002 Sb..

2) Cestovní průkaz

Náhradní cestovní doklad ČR, vystavovaný konzulárním oddělením velvyslanectví pro občany ČR v nouzových situacích - v případě odcizení, poškození, nebo ztráty původního platného cestovního dokladu. Doklad slouží zejména k návratu do České republiky. Nelze jej použít pro opětovný vstup. Vystavuje se na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro naplnění svého účelu s maximální dobou platnosti stanovenou zákonem.

Nastalou situaci a oprávněnost vydání průkazu je třeba vždy předem konzultovat s pracovníky konzulárního úseku na emailu consulate_cairo@mzv.cz , nebo telefonicky.

Náležitosti nezbytné pro podání žádosti

 • původní doklad totožnosti ČR, nebo jeho kopie  -  takovým dokladem totožnosti ČR se rozumí občanský průkaz, již neplatný český cestovní pas, kopie takových ukradených/ztracených/neplatných dokumentů, které byly zároveň dokladem o státním občanství ČR a žadatel je fyzicky nemá.
 • pokud žadatel nemá originál dokladu totožnosti, (nejčastěji to bývá občanský průkaz v případě ztráty CP) tak si musí sjednat svědka, který je občanem ČR a je ochoten přicestovat do Káhiry a potvrdit žadatelovu totožnost.
 • 2 aktuální fotografie pasového formátu 4,5 x 3,5 cm, nebo 5 x 5 cm
 • peníze na poplatek v EGP dle platného ceníku
 • sjednaná schůzka na konkrétní datum a čas

Ztrátu či odcizení cestovního dokladu je nezbytné nahlásit na policejní stanici. Zpráva od policie je vyžadována na egyptské cizinecké policii (adresa viz níže).

Pokud je bez pochybností ověřena totožnost žadatele a oprávněnost požadavku, obyčejně KÚ ZÚ vystaví dokument v den sjednané schůzky. Upozorňujeme, že při přechodu hranice, zejména pak na letišti v Káhiře, byly zaznamenány případy držitelů nových cestovních pasů a cestovních průkazů vydaných přes zastupitelský úřad v Káhiře, kdy byli žadatelé vráceni s požadavkem na potvrzení o legálnosti vstupu na egyptské území nahrazující vstupní razítko. K vydání tohoto potvrzení je příslušná egyptská cizinecká policie sídlící v Káhiře na následující adrese:

General Administration of Passports, Immigration and Nationality
Adresa: 12 AlSeka Al Beydaa from Salah Salem Street, Elweili, Cairo
Pracovní doba: sobota až čtvrtek, 8:00 - 14:00
Adresa na mapě