česky  english 

rozšířené vyhledávání

Osvědčení o státním občanství

Doklad potvrzující státní občanství držitele

Doklad o státním občanství a doklad o rodném čísle

(1) Dokladem prokazujícím státní občanství České republiky je:
a) platný občanský průkaz ČR,
b) platný cestovní doklad ČR,
c) aktuální osvědčení o státním občanství ČR (ne starší než 1 rok!),
d) platné vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je li v něm údaj o státním občanství ČR uveden.

 

Žádost ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR (OSO ČR)

 

Zde naleznete informace o možnosti získání osvědčení o státním občanství ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v zahraničí. Za účelem podání žádosti je nezbytné sjednat si schůzku a detaily případu na emailu  consulate_cairo@mzv.cz , či telefonicky.

Pro podání žádosti o vydání Osvědčení o státním občanství ČR je třeba předložit zejména následující doklady:


a) žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR a prohlášení  - oba pdf formuláře na konci článku

Celá žádost (6 stran) musí být čitelně a úplně vyplněná. Na 3. a 6. straně žádosti nesmí chybět datum a místo podpisu a Váš podpis. Údaje o manželce/manželovi vyplňujete i v případě rozvodu.

b) platný doklad totožnosti
Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen uznávaným dokladem totožnosti jiného státu. V případě, že nemáte žádný platný doklad totožnosti,  je nutné ověřit totožnost prostřednictvím svědecké výpovědi osoby s platným dokladem totožnosti, kterou ověří velvyslanectví. V takovém případě je stejně nutné přinést alespoň neplatné doklady, nebo jejich kopie.

c) originály českých matričních dokladů nebo jejich kopie ověřená notářem v České republice, které mohou být požadovány dle konkrétního případu. Originál rodného listu ČR je požadován vždy.

  1. rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vzniku partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  2. rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  3. dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici,
  4. doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem ČR,
  5. doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství.

d) peníze na poplatek dle momentálního ceníku úkonů

Doklady vystavené orgány cizího státu, které prohlašovatel připojuje k žádosti o osvědčení, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce, a potřebnými ověřeními (např. superlegalizací v případě dokladů vydaných v EGY).

Podává-li žádost rodič (popř. zákonný zástupce) za dítě mladší 15ti let, v žádosti vyplněné Vaším jménem zaškrtněte písmeno a) a dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR vyplňte jménem dítěte. K této žádosti je třeba také přiložit doklad totožnosti rodiče/zákonného zástupce a případně i oddací list rodiče/zákonného zástupce.

Na vyžádání krajského úřadu předloží žadatel i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby. K dokladu o osvojení, který je vydán orgánem cizího státu a který by mohl mít vliv na nabytí státního občanství ČR, se přihlíží pouze tehdy, pokud lze osvojení v ČR dle zákona o mezinárodním právu soukromém uznat.

 

přílohy

dotazník ke zjištění občanství 190 KB PDF (Acrobat dokument) 3.3.2021

žádost o zjištění občanství 180 KB PDF (Acrobat dokument) 3.3.2021

Svědecká výpověď - potvrzení totožnosti (witness... 253 KB PDF (Acrobat dokument) 28.3.2017