english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o státním občanství ČR

Novela zákona o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb., účinná od 6. 9. 2019, dovoluje dětem a vnukům bývalých českých/československých občanů nabývat státní občanství ČR prohlášením.

Jde o cizince, kteří nejsou státními občany Slovenska a jejichž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů měl a v období do 31. 12. 2013 pozbyl české nebo československé státní občanství. Není přitom rozhodné, zda bývalý občan (rodič, prarodič), od kterého cizinec svůj nárok na učinění prohlášení odvozuje, je naživu, či zda zemřel.

Možnost nabýt občanství prohlášením podle nového ustanovení § 31 odst. 3 se nevztahuje na případy, kdy rodič/prarodič cizince:

 • pozbyl československé občanství podle Ústavního dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, nebo
 • pozbyl československé občanství podle Smlouvy mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině č. 186/1946 Sb., nebo
 • se ke dni 1. 1. 1969 stal (anebo by se k tomuto dni stal) státním občanem Slovenské socialistické republiky, nebo
 • nabyl po 1. 1. 1969 slovenské občanství, resp. je dosud občanem Slovenska, nebo
 • byl narozen v období od 1. 10. 1949 do 7. 5. 1969 mimo území Československa a nabyl občanství ČR prohlášením dle § 33 zákona o státním občanství ČR.

K přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR dle nového ustanovení § 31 odst. 3 zákona o státním občanství ČR je oprávněn také Generální konzulát ČR v Sydney. Možnost podávat prohlášení podle tohoto ustanovení není časově omezena.

Podat žádost je nutné osobně na Generálním konzulátu v Sydney.

Rozhodování o prohlášení učiněném dle § 31 odst. 3 bude následně provádět příslušný krajský úřad v ČR. Bude přitom ověřovat, zda alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů prohlašovatele je nebo byl českým/československým občanem.

Žadatel k vyplněnému formuláři prohlášení dle § 31 odst. 3 připojí následující dokumenty:

 • kopii svého platného dokladu totožnosti (např. australského řidičského průkazu nebo datové stránky cestovního pasu[1],
 • svůj rodný list1,
 • svůj oddací list, doklad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera (**),
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy1,
 • české/československé rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství, nebo jejich úmrtní listy, pokud jsou tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení1,
 • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů prohlašovatele (např. Australian Citizenship Certificate),
 • konzulární poplatek podle položky 159b, uhrazený v hotovosti

Za své dítě mladší 18 let činí samostatné prohlášení o nabytí státního občanství ČR rodič dítěte. Vedle dokumentů uvedených v předchozím odstavci se k vyplněnému formuláři prohlášení dle § 31 odst. 5  připojí dále:

 • rodný list dítěte1,
 • souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství ČR s jeho úředně ověřeným podpisem (souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud zemřel, byl zbaven rodičovské odpovědnosti, pokud mu výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, nebo není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území ČR, znám),
 • v případě dítěte staršího 15 let jeho souhlas s nabytím státního občanství ČR s jeho úředně ověřeným podpisem.