česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pobyt na území ČR

Podmínky vstupu cizince na území České republiky a vycestování cizince z území,  podmínky pobytu cizince na území ČR, druhy pobytů, žádost a průběh řízení. Trvalý pobyt krajanů. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky. Informační publikace o České republice pro cizince.

Vstup na území (víza)

Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu

Podmínky vstupu a základní povinnosti po vstupu na území ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr-povinnosti-a-delka-pobytu.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Bilaterální bezvízové dohody sjednané Českou republikou před vstupem do schengenského prostoru

http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr-povinnosti-a-delka-pobytu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Občané třetích zemí

Občanem třetí země je občan státu, který není členem EU a není zároveň občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Bližší informace zde.

Základním principem fungování schengenského prostoru je překračování vnitřních hranic, aniž by se prováděla hraniční kontrola, a to na jakémkoli místě, bez ohledu na státní příslušnost. Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích. Vzhledem k poloze České republiky, která přímo sousedí pouze se schengenskými státy, se vnější hranice nachází jen na mezinárodních letištích(letiště s lety mimo schengenský prostor).

Vstoupit na území ČR může cizinec jestliže má platný cestovní doklad, platné krátkodobé vízum, pokud je požadováno, nebo platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu či platné dlouhodobé vízum a další viz http://www.mvcr.cz/clanek/prijezd-do-cr-povinnosti-a-delka-pobytu.aspx

Druhy pobytů pro občanů třetích států a rodinných příslušníků

1. Trvalý pobyt krajanů

Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel / manželka nebo nezletilé dítě daného cizince.

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-trvaly-pobyt.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

2.Vstup na území (víza)

Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni, Rozlišují se při tom třetí země na ty, jejichž občané pro vstup  musejí disponovat vízem a na ty, kteří jsou od víz osvobozeni.

http://www.mvcr.cz/clanek/kratkodoby-pobyt-vizova-povinnost-bezvizovy-styk.aspx

3. Ostatní pobyty

Pro různé životní situace jsou určeny různé druhy pobytových oprávnění

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

Občan EU je občan Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska. Obdobná práva se vztahují též na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Bližší informace zde.

Rodinný příslušník občana EU je rodinný příslušník občana kteréhokoli z výše uvedených států, který je:  manžel, resp. registrovaný partner; rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje; potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU a potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt  a další  informace zde: http://www.mvcr.cz/clanek/kdo-je-obcan-eu-a-jeho-rodinny-prislusnik-209966.aspx 

Druhy pobytů občanů EU a jejich rodinných příslušníků:

1. Přechodný pobyt

Potvrzení o přechodném pobytu se vydá na žádost občana EU, který hodlá pobývat na území ČR déle než 3 měsíce a neohrozil bezpečnost státu nebo závažným způsobem nenarušil veřejný pořádek.

http://www.mvcr.cz/clanek/prechodny-pobyt.aspx

2. Trvalý pobyt

O trvalý pobyt může občan EU požádat  po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR., nebo po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v ČR - jako rodinný příslušník jiného občana EU

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-cizince-obcane-eu-a-jejich-rodinni-prislusnici-trvaly-pobyt.aspx 


Trvalý pobyt pro krajany

  • Cizinci, kteří mají prokazatelně český původ (krajané), jsou držitelé potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí - bližší informace zde, mohou žádat o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR. O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel / manželka nebo nezletilé dítě daného cizince.

  • Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo ve vybraných případech přímo na pracovišti MV ČR, například pokud pobýváte na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

http://www.mvcr.cz/migrace/clanek/krajane.aspx

Ukončení trvalého pobytu v ČR

  • Informace, jak ukončit trvalý pobyt v ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx

Další informace:

Informační publikace pro cizince o České republice  

Včetně příručky obsahující stručné informace z oblastí, se kterými se může cizinec setkat po získání trvalého pobytu (týkající se např. zdravotního pojištění a péče, občanství a slučování rodin, práce a podnikání, sociálního pojištění a důchodu, bydlení nebo vzdělání

http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-publikace-pro-cizince.aspx