česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Průzkum ČŠBH - Digitální vyřízení matričních dokladů, zvláštní matrika, přechylování ženských jmen, vydávání českých vícejazyčných dokladů


 

Čeští občané žijící v zahraničí dlouhodobě apelují na možnost digitálně vyřídit matriční a další doklady. Většina dotazů směřuje k možnosti využití komunikace prostřednictvím datových schránek při žádostech o doklady (např. potvrzení k uzavření manželství, ověření identity, nahrazení úředně ověřeného podpisu elektronickým podpisem, či DS, zápis narozeného dítěte apod.)

Matriční doklady lze digitálně částečně řešit již nyní, kdy o vydání druhopisu matričního dokladu lze zažádat prostřednictvím datové schránky. Vydání dokladu je ovšem fyzické oproti ztotožnění žadatele o jeho vydání – může se tak dít přímo na matričním úřadě, nebo na české poště.

Bližší informace týkající se obstarání matričních dokladů na českém zastupitelském úřadě v zahraničí zde.

S významnou digitalizací celého procesu žádosti i možnosti nechat si vystavit matriční doklad nebo jeho druhopis přímo na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí se počítá v rámci projektu eMatrika, na kterém se již 3 roky intenzivně pracuje. Jeho cílem je primárně vybudování centrálního informačního systému matričních údajů, sekundárně ale i výrazná digitalizace celé matriční agendy. V této věci probíhá intenzivní spolupráce Ministerstva vnitra s  Ministerstvem zahraničních věcí.

V eMatrice se počítá jednak s možností podávat žádosti prostřednictvím datových schránek nebo prostřednictvím zabezpečeného přístupu přes Portál občana, tak i s vydávání elektronických matričních dokladů. Zatím je v plánu tento informační systém spouštět od 1.1.2025.

Problematika přechylování ženských jmen a příjmení, zejména v případě získání příjmení sňatkem (novela zákona o občanských průkazech, aj.).

Změna v přechylování ženských příjmení upravená v novém zákoně o občanských průkazech je ve skutečnosti pouze změnou kosmetickou. Možnost využívat nepřechýlené příjmení využívají ženy již nyní, stávající podmínky jsou celkem volné, takže velká většina zájemkyň o tuto možnost na ní již dosáhla. Pokud jde o české občanky žijící v zahraničí, mají možnost zvolit nepřechýlené příjmení již řadu let. Návrh zákona o občanských průkazech, zahrnující výše uvedenou změnu, byl 8.7.2021 podepsán prezidentem republiky. Účinnost nového zákona o občanských průkazech je od 2.8.2021, ovšem novela zákona o matrikách řešící přechylování má účinnost stanovenu až na 1.1.2022.

Uznávání sňatků stejnopohlavních párů a následné využívání takto nabytého jména v ČR.

Uznávání sňatků stejnopohlavních párů stávající česká právní úprava neumožňuje. Možnost uzavírání manželství stejnopohlavními páry upravuje sněmovní tisk č. 201, který je ovšem teprve po prvním čtení ve výborech, přičemž výbor pro sociální politiku jej ke schválení nedoporučil a ústavněprávní výbor (který je v tomto případě garančním) jej ještě neprojednal. Nevypadá to tedy, že by do konce tohoto volebního období ke změně došlo. Co se týče změny příjmení stejnopohlavních párů sezdaných v zahraničí, lze otázku řešit cestou změny příjmení ve správním řízení. Matriční úřady již takové žádosti řeší.

Dotazy se týkaly posílení kapacity zvláštní matriky v Brně, neboť počet českých občanů v zahraničí se zvyšuje a tím přibývá příslušných úkonů, které musí zvláštní matrika řešit (novela zákona o občanských průkazech, aj.).

Před třemi lety došlo k mohutné finanční dotaci pro zvláštní matriku a k výraznému navýšení jejího rozpočtu. V důsledku toho došlo k významnému personálnímu posílení zvláštní matriky, která aktuálně všechny zápisy matričních událostí i další související úkony zvládá bez problémů v zákonných lhůtách. Pokud dochází k průtahům při zápisech, není to dáno nedostatečnou personální kapacitou zvláštní matriky, ale nedostatky v dokladech předkládaných žadateli, případně u starších věcí nutností rozsáhlejších archivních šetření.

Vydávání českých vícejazyčných dokladů (zejm. rodných a oddacích listů), možnost využívat zahraniční doklady bez nutnosti překladu v ČR.

Již více než dva roky je účinné nařízení EU č. 2016/1191, které umožňuje, aby se k matričním dokladům vydávaly tzv. vícejazyčné standardní formuláře, které slouží jako úřední předklad. Lze je vydat pro užití ve všech členských státech EU. Tyto formuláře vydá příslušný matriční úřad k matričnímu dokladu nebo jeho druhopisu na žádost, vydání formuláře je aktuálně bezplatné a dlužno dodat, že i hojně využívané. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je již řadu let vydáváno vícejazyčně (viz vyhláška č. 207/2001 Sb.).