česky 

rozšířené vyhledávání

Důchody

Důchodové pojištění v ČR, starobní, invalidní a pozůstalostní důchody, nároky z ciziny – z EU a z ostatních smluvních států
 

Důchodové pojištění (DP) v České republice (ČR)

V České republice důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele upravuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Dle tohoto zákona jsou vypláceny starobní, invalidní a pozůstalostní (vdovský, vdovecký a sirotčí) důchody. Účast na důchodovém pojištění je pro určitý okruh osob povinná. Za určitých podmínek je možné se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění.

Další informace o DP v ČR:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Evropská unie (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko

Podmínky pro účast na důchodovém pojištění a druhy dávek jsou upraveny národními předpisy každého státu.

V rámci EU platí pravidla (tzv. koordinační nařízení), která zajišťují osobám, které se rozhodly pracovat nebo bydlet v jiných členských státech, aby nebyly znevýhodněny nebo poškozeny na svých důchodových právech oproti osobám, které pracují nebo bydlí pouze v jednom členském státě.

Starobní důchody

Kdo vám bude vyplácet důchod, jestliže jste pracovali ve více členských státech?

Každý stát, ve kterém jste byli pojištěni nejméně jeden rok, vám bude vyplácet starobní důchod. Předpokladem je, že splníte podmínky pro nárok na důchod dané právními předpisy tohoto státu, tj. dosažení důchodového věku a potřebné doby pojištění.  Informace k pojištění kratšímu než 1 rok najdete zde.

Jestliže jste například pracovali ve třech různých zemích, budou vám odděleně vypláceny tři starobní důchody.

Jak se váš důchod vypočítá?

V každém členském státě, v němž jste byli pojištěni, jsou uchovávány vaše doby pojištění. Příspěvky, které jste platili, se nepřevádějí do jiného členského státu ani vám nebudou vyplaceny, jestliže přestanete být v tomto státě pojištěni. Výše důchodu, kterou vám každý stát bude vyplácet, bude záviset na délce vašeho pojištění v daném státě. Pokud v některém státě nezískáte potřebnou dobu pojištění, přihlédne se i k dobám pojištění získaných v jiných státech. Obdržíte tzv. přenosný dokument P1, ve kterém bude uveden přehled rozhodnutí, která každý stát učinil ve věci Vaší žádosti.

Ve kterém státě byste si měli zažádat o důchod?

O důchod byste měli zažádat ve státě svého bydliště, i když jste vykonávali pracovní činnost                 v několika různých státech. Výjimkou je situace, kdy jste v státě svého bydliště nikdy nepracovali.        V takovém případě byste si měli podat žádost ve státě, v němž jste pracovali naposled. Kontaktní instituci najdete v našem adresáři: zde.

Budete žít v důchodu v jiném státě?

Váš důchod vám bude vyplácen bez ohledu na místo Vašeho pobytu či bydliště v jiném členském státě EU. Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí se provádí po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“, který je k dispozici v několika jazycích na http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/evropska-unie.htm .

Další informace o koordinaci důchodového pojištění v EU:

Evropská komise (EK): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=cs

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-zabezpeceni-osob-pohybujicich-se-v-ramci-eu

ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/evropska-unie

Invalidní důchody

Invalidní důchody se podle koordinačních nařízení dělí do dvou základních typů – systém A a systém B. Podle systému A výše dávky není závislá na získání určité doby pojištění. V systému typu A platí, že nárok na dávku obecně existuje pouze v případě, že osoba je pojištěna v době, kdy došlo ke vzniku invalidity, a doby pojištění získané v minulosti nejsou pro výši důchodu relevantní.

V ČR platí systém B, kde výše dávky závisí na době pojištění. Bližší informace o podmínkách nároku na invalidní důchod v ČR naleznete na stránkách ČSSZ:https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchod

Kdo vám bude vyplácet invalidní důchod, když jste byli pojištěni ve více členských státech? 

Pokud jste byli pojištěni v několika státech, než jste se stali invalidními, nacházíte se v jedné z následujících situací:

Pokud jste byli pojištěni pouze na základě právních předpisů v systému typu B, bude vám důchod vyplácet každý stát, v němž jste byli pojištěni. Jeho výše bude odpovídat délce vašeho pojištění v každém z nich.

Pokud jste byli pojištěni pouze na základě právních předpisů v systému typu A, bude vám důchod vyplácet ten stát, v němž jste byli pojištěni, když jste se stali invalidními.

Jestliže jste byli pojištěni v rámci dvou nebo více právních předpisů typu A a B, bude vám poměrný důchod vyplácet každý z těchto států.

Další informace o invalidních důchodech:

EK: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=861&langId=cs

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/duchodove-pojisteni.

Pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké, sirotčí důchody)

Všeobecně  pro  pozůstalé  manžele  nebo  manželky  a  pro  sirotky  při  přiznávání  vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů platí stejná pravidla jako pro starobní důchody. Důchody se musí  vyplácet bez jakýchkoliv omezení, změn nebo odkladů bez ohledu na to, zda pozůstalé osoby mají trvalý pobyt v jiném členském státě.

Další informace k pozůstalostním důchodům:

EK: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=cs&intPageId=982

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/duchodove-pojisteni

ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/vdovsky-vdovecky-duchod

            https://www.cssz.cz/web/cz/sirotci-duchod

 

Formuláře související s koordinací sociálního zabezpečení

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/evropska-unie.htm

Smluvní státy

Státy, se kterými ČR uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení (seznam bilaterálních smluv - https://www.cssz.cz/web/cz/prehled-smluv-uzavrenych-cr .

Při rozhodování o nároku na důchod v případě, že osoba získala doby pojištění v ČR a v některém ze smluvních států, se posuzuje nárok na důchod nejen podle českých vnitrostátních předpisů, ale současně i podle mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, kterou Česká republika s příslušným státem uzavřela.

Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí se provádí po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“, který je k dispozici v několika jazycích na http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/mezinarodni-smlouvy.htm.

Další informace k mezinárodním smlouvám:

ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/mezinarodni-smlouvy